The global and european energy scene
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):9–21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The world as a whole and European Union in particular are consuming more and more energy and in these circumstances long-term strategy for energy supply security must be geared to ensuring for the well being of citizens and proper functioning of the economy, the unintempted physical availability of energy products, while respecting environment concerns and looking towards sustainable development. Cited documents describe weakeness and propose a reflection about the instruments which could be used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Globalna i europejska scena energetyczna
polityka energetyczna, świat, Unia Europejska
Świat jako całość i Unia Europejska w szczególności zużywajq coraz więcej energii i w tych warunkach musi być stworzona dlugoterminowa strategia bezpieczeństwa dostaw energii dla zapewnienia obywatelom dobrobytu oraz właściwego funkcjonowania gospodarki i niezakłóconej fizykalnej dostępności produktow energetycznych przy poszanowaniu środowiska i dążeniu do rozwoju zrównoważonego. Przytoczone dokumenty opisują slabości realizowanej polityki i proponujq dyskusję o instrumentach, które mogq być zastosowane.
 
REFERENCES (16)
1.
World Energy Council: Energy for Tomorrow's World. St. Martin Press, London 1993.
 
2.
World Energy Council: Energy for Tomorrow's World - Acting Nów! Atalink Projects Ldt. London 2000.
 
3.
World Energy Council: Living in One World. WEC, London 2001.
 
4.
World Energy Council: World Energy, Technology and Climate policy Outlook - WE10 2030. EUR 20366, Brussels 2003.
 
5.
European Commission: Clean and efficient energies for Europe EUR 19465, Brussels 2001.
 
6.
International Association for Energy Economics. Proc. Conf. on Global Energy Scene. The Energy Journal, Spec. issue 2006.
 
7.
International Association for Energy Economics. Proc. Conf. on Hybrid Modelling of Energy - Emdronment Policies. The Energy Journal, Spec. issue, 2006.
 
8.
Parlament Europejski: W kierunku europejskiej polityki energetycznej. Notatka informacyjna z posiedzenia parlamentarnego, Bruksela 2006.
 
9.
Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. KOM (2006) 105, Bruksela 2006.
 
10.
Komisja Wspólnot Europejskich: Europejska polityka energetyczna. KOM (2007) l, Bruksela 2007.
 
11.
Komisja Wspólnot Europejskich: Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel - niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020. KOM (2006) 843, Bruksela 2007.
 
12.
Komisja Wspólnot Europejskich: Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. KOM (2006) 545, Bruksela 2006.
 
13.
Komisja Wspólnot Europejskich: Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu. KOM (2006) 841, Bruksela 2007.
 
14.
Komisja Wspólnot Europejskich: Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalej. KOM (2007) 2, Bruksela 2007.
 
15.
Komisja Wspólnot Europejskich: Decyzja Komisji dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji, Bruksela 2007.
 
16.
Rada Unii Europejskiej: Konkluzje prezydencji. (OR.en) 7224/07, Bruksela 2007.
 
ISSN:1429-6675