Hard coal as a guarantor of energy safety of Poland and its chances in Europe
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):33–45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the role and importance of hard coal as a guarantor of energy safety of the country. Presented is its current contribution to the overall electric power production and the potential for it to grow in the future. The power system of the country is characterised in view of the relevant EU directives. It is highlighted that coal is and will continue to be a viable fossil fuel, with cost-effectiveness and vast reserve base greatly to its favour. It is stressed that clean coal technologies, competitive to technologies for power generation from oil and natural gas, will continue to be developed in the future.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego Polski i jego szanse w Europie
paliwo kopalniane, węgiel kamienny, czyste technologie
W artykule omówiono rolę oraz znaczenie węqla kamiennego jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przestawiono bieżący stan wykorzystania surowca do produkcji energii elektrycznej oraz perspektywy jego rozwoju w przyszłości. Scharakteryzowano system energetyczny kraju rbwnież w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto, uwypuklono iz węgiel kamienny jest i bqdzie alternatywq w grupie paliw kopalnianych, za którego wykorzystaniem przemawia korzystny rachunek ekonomiczny oraz duża baza zasobowa węqla w kraju. Pokreślono, iż w przyszłości bedą rozwijać się ,,czyste" technologie pozyskiwania energii z węqla konkurujące z technologiami produkcji energii elektrycznej z ropy naftowej i gazu ziemnego.
 
REFERENCES (5)
1.
DUBIŃSKI J., TAJDUŚ A., 2007 — Rola paliwa węglowego jako źródła energii pierwotnej. Przegląd Górniczy nr 2.
 
2.
HORDYNIUK. E., 2006 — Specyfikacja programu badawczego funduszu badawczego i stali. Maszyny Górnicze 3.
 
3.
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych. Bruksela 10.1.2007.
 
4.
Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 152 Fischer-Tropsch Technology.
 
5.
The future of coal, Massachusetts Institute of Technology, 2007.
 
ISSN:1429-6675