Possibilities of diversification of natural gas supply to Poland in view of domestic gasquality requirements
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):297–313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Paper presents currently considered possibilities of diversification of natural gas supplies to Poland, such as LNG supplies to the OEwinoujoecie LNG terminal, natural gas supplies from the North Sea, supplies from the Caspian Region and the Near East. The chemical composition and properties of gas from those sources were compared with the composition and properties of gas currently supplied to Polish consumers, i.e. gas imported from Russia and gas from Polish gas fields. On the basis of the differences between those gases, problems connected with the future introduction of gas from new sources to the domestic network were identified. The problems result from the inadequacy of Polish regulations as well as the applied methodology of gas interchangeability evaluation. Changes in the raw materials basis of the gas industry, as well as advances in the area of gas appliances and the technology of gas combustion make it necessary to resume examinations of gas fuels interchangeability and to establish new regulations crucial for the future introduction of natural gas from new sources to the domestic gas network.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w świetle obowiązujących w kraju wymagań jakościowych
gaz ziemny, wymienność paliw gazowych, dywersyfikacja dostaw
W artykule przedstawiono aktualnie rozpatrywane możliwooeci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski, takie jak dostawy LNG do gazoportu w OEwinoujoeciu, dostawy gazu ziemnego z Morza Północnego, dostawy z Rejonu Morza Kaspijskiego i Bliskiego Wschodu. Skład chemiczny i właoeciwooeci gazu z tych źródeł porównano ze składem i właoeciwooeciami gazu aktualnie dostarczanego odbiorcom w Polsce, czyli gazu ziemnego importowanego z Rosji oraz gazu wydobywanego z krajowych złóż. Na tle różnic tych gazów wskazano na trudnooeci z wprowadzeniem w przyszłooeci gazu z nowych źródeł do krajowego systemu gazowniczego. Trudnooeci te wynikają z niedostosowania aktualnie obowi ązujących krajowych przepisów, jak również stosowanej metodologii oceny wymiennooeci gazów. Zmiany w zakresie bazy surowcowej gazownictwa, rozwój konstrukcyjny urządzeń gazowych a także postęp w zakresie technologii spalania w nich gazu uzasadniają potrzebę wznowienia badań nad wymiennooecią paliw gazowych oraz opracowania nowych przepisów, niezbędnych dla wprowadzenia w przyszłooeci gazu ziemnego z nowych źródeł do krajowego systemu gazowniczego.
 
REFERENCES (18)
1.
BUDZANOWSKI M., 2011 – Nowa strategia energetyczna – nowa rola Polski. Rzeczpospolita, 07.02.2011 r., s. B12.
 
2.
Dotychczasowe projekty dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Przywołane z www.rynekgazu.pl.
 
3.
Electric Power Research Institute: „Fuel Composition Impacts on Combustion Turbine Operability”. Technical Update, March 2006.
 
4.
European Commission Directorate-General for Energy and Transport: „Mandate to CEN for standardisation in the field of gas qualities”. Brussels, 16 January 2007, M/400 EN.
 
5.
FILAR B., KWILOSZ T., 2008 – Możliwości rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2.
 
6.
HUBSKI M., 2010 – Nowe Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Forum Gaz 2010: Kierunki Rozwoju Międzynarodowej Współpracy, Institute for International Research, Warszawa.
 
7.
KALISKI M., SZURLEJ A., 2009 – Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce i możliwości jego zaspokojenia. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
 
8.
KOŁACZKOWSKI M., 2010 – Współpraca międzynarodowa w zakresie gazu ziemnego. Forum Gaz 2010: Kierunki Rozwoju Międzynarodowej Współpracy, Institute for International Research, Warszawa 22.11.2010 r.
 
9.
McMILLAN N., 2010 – Nabucco: New Gas Supplies for Europe. Forum Gaz 2010: Kierunki Rozwoju Międzynarodowej Współpracy, Institute for International Research, Warszawa 22.11.2010 r.
 
10.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Część I – Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego. Warszawa, grudzień 2009.
 
11.
Study on Interoperability of LNG Facilities and Interchangeability of Gas and Advice on the Opportunity to Set-up an Action Plan for the Promotion of LNG Chain Investments FINAL REPORT, May 2008.
 
12.
Towards a Harmonised European Gas Quality Specification For High Calorific Gases – Consequences for appliances manufacturers, standardisation and certification bodies, installers, national authorities, servicing organisations1, 3rd December 2005, St. Denis (France).
 
13.
UK Energy White Paper Gas Quality Exercise – Findings and Implications of Gas Appliance Testing Chris Mansfield, DTI 2006.
 
14.
White Paper on Natural Gas Interchangeability and Non-Combustion End Use, NGC+ Interchangeability Work Group February 28, 2005.
 
16.
ZIELENIEWSKI R., 1962 – Zamienność gazów w eksploatacji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7, str. 254.
 
17.
ZIELENIEWSKI R., KOZAKIEWICZ K., 1962 – Metody określania wymienności gazów. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 11, str. 418.
 
18.
ZWIERZYŃSKI T., 2010 – Stan realizacji projektu LNG – budowa terminala LNG, Forum Gaz 2010: Kierunki Rozwoju Międzynarodowej Współpracy, Institute for International Research, Warszawa 22.11.2010 r.
 
ISSN:1429-6675