The importance of energy efficiency for the country's energy security
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):281–296
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims to show the significant role of energy efficiency to accomplish the status of energy security in Poland. Energy conservation and the increase of national energy efficiency indicators enable improvement of economical and ecological rates. The article shows several ways for energy conservation and mechanisms to promote the rationalization of energy management. The issues are presented in the light of the main legal regulations related to energy branch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, oszczędność energii
Artykuł ma na celu ukazanie roli efektywnooeci energetycznej w uzyskaniu przez Polskę stanu bezpieczeństwa energetycznego. Oszczędnooeć energii oraz wzrost efektywnooeci energetycznej kraju umożliwia poprawę wskaźników zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych. W artykule ukazano szereg sposobów oszczędnooeci energii oraz mechanizmów promujących racjonalizację gospodarki energetycznej. Problematykę przedstawiono w oewietle najważniejszych przepisów prawnych dotyczących tematyki energetycznej.
 
REFERENCES (12)
1.
Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 19 maja 2010 r.
 
2.
Polityka energetyczna Polski do 2025 z dnia 4 stycznia 2005 r.
 
3.
Polityka energetyczna Polski do 2030 z dnia 10 listopada 2009 r.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 
5.
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej.
 
6.
Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 
7.
CHOCHOWSKI A., KRAWIEC F., 2008 – Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
8.
GĄSIOROWSKA E., PIEKACZ J., SURMA T., 2009 – Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu. Polityka Energetyczna, t. 12, z. 1.
 
9.
Główny Urząd Statystyczny 2010 – Efektywne wykorzystanie energii w latach 1998–2008, Warszawa.
 
10.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2008 – Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrożeniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowaniem rozwiązań dla tych przemysłów, Warszawa.
 
11.
ŁUCKI Z., 2010 – Instrumenty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, t. 13, z. 1.
 
12.
Ministerstwo Gospodarki, materiały informacyjne: Czas na oszczędzanie energii, kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii – Inteligentna energia poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675