Price competition in terms of regional demand for coal imports by smaller customers
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):65–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The demand for coal by smaller customers (municipal and housing sector) varies fromregion to region In order to compare the competitiveness of pricing between domestic coal and imported coal in this analysis, the country was divided into four regions – North East, NorthWest, South East, and SouthWest. For each of the regions, the analysis specified coal consumption (in tonnes per capita) and the selling prices of coarse grades of coal at fuel depots (in PLN/ton and PLN/GJ), based on CSO data. The greatest coal consumption takes place in the northeastern region (on average 3.03million tons/year, i.e. 27%, in the years 2004–2012), and the lowest in the northwest (2.74 million tons/year, i.e. 23%). The largest amount of coal consumed per capita is in the southeast (0.25–0.33 tons per capita in the years 2004–2012). This article focuses on the northeastern region because there exists in this area a large network of distribution centers for coal importers. The equivalent prices of imported coal were evaluated for each district (powiat) located in the area. This price is meant to signify the price which coal producers from Silesia would have to offer to consumers to achieve a price equivalent to coal imports (by land). The analysis shows that domestic producers can get the highest price offering their coal to customers in the Lodzkie voivodship, and the lowest for the northern districts (powiats) of the Podlaskie voivodship. Such a distribution of equivalent coal prices is mainly due to geographical rent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego zapotrzebowania na węgiel z importu w sektorze drobnych odbiorców
węgiel kamienny, import, sektor drobnych odbiorców, regiony
Zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sektorze drobnych odbiorców jest zróżnicowane pod względem regionalnym. W celu oszacowania konkurencji cenowej węgla krajowego z węglem importowanym dokonano podziału kraju na cztery regiony: północno-wschodni, północno-zachodni, południowo-wschodni i południowo-zachodni. Dla każdego z wyznaczonych regionów, na podstawie danych GUS, określono: zużycie węgla kamiennego (w tonach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca) oraz ceny sprzedaży sortymentów grubych w składach opalowych (w zł/tonę oraz zł/GJ). Największe zużycie węgla przypada na region pólnocno-wschodni (w latach 2004–2012 średnio 3,03 mln ton/rok, tj. 27%), a najmniejsze na region pólnocno-zachodni – 2,74 mln ton/rok (23%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej węgla zużywa się w regionie południowo-wschodnim (w latach 2004–2012: od 0,25 do 0,33 tony per capita). W artykule skupiono się na regionie północno-wschodnim – ze względu na istniejącą tam dużą sieć centrów dystrybucji importerów węgla. Dla każdego powiatu znajdującego się w tym regionie wyznaczono ceny równoważne cenom węgla importowanego. Jest to cena, którą musieliby zaoferowaæ producenci ze Śląska, by uzyskać cenę równoważną cenie węgla w imporcie (drogą lądową). Przeprowadzona analiza wykazała, że krajowi producenci mogą uzyskać najwyższą cenę, oferując swój węgiel odbiorcom z woj. łódzkiego, a najniższą – dla pólnocnych powiatów woj. podlaskiego. Taki rozklad cen równoważnych wynika przede wszystkim z renty geograficznej.
 
REFERENCES (12)
1.
GAWLIK, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Praca zrealizowana na zamówienie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Kraków: Instytut GSMiE PAN, 300 s. ISBN 978-83-904195-6-5.
 
2.
STALA-SZLUGAJ, K. 2013. Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4. Kraków: Instytut GSMiE PAN, s. 125–138. PL ISSN 1429-6675.
 
3.
STALA-SZLUGAJ K., 2014 – Import węgla kamiennego do Polski. Przegląd Górniczy Nr 5,Wyd. ZG SITG Katowice, s. 32–38. ISSN 0033-216X.
 
4.
ARE – Biuletyn cenowy…(2012–2014) – Biuletyn cenowy nooeników energii (miesięcznik). Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, numery z lat 2012–2014.
 
5.
Gospodarka paliwowo…(2006–2013) – Gospodarka paliwowo-energetyczna. Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, wydania z lat 2006–2013.
 
6.
Gospodarka mieszkaniowa (2006–2013) – Gospodarka mieszkaniowa. Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, wydania z lat 2006–2013.
 
7.
Import… 2014 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. Sprawozdanie za 2013 r. Według informacji przekazanych do 24 lutego 2014 roku. Katowice, luty 2014 r. ARP SA O/Katowice, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego”, prowadzonego przez Ministra Gospodarki i realizowanego przez ARP SA O/Katowice.
 
8.
Transport... 2014 – Transport – wyniki działalności w 2013 r. Wyd. Glówny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014, s. 281.
 
9.
Zużycie paliw... (2006–2013) – Zużycie paliw i nooeników energii. Wyd. Glówny Urząd Statystyczny, Warszawa, wydania z lat 2006–2013.
 
10.
MG – Informacja o funkcjonowaniu…(2007–2014) – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, raporty z lat 2007–2013 (www.mg.gov.pl) [dostęp: 30.06.2014].
 
11.
Kalkulacja 2014 – Internetowa wersja oprogramowania, w. 1.3 https://skrj.plk-sa.pl/kalkula... [dostęp: 30.06.2014].
 
12.
PKP Cargo – Taryfa przewozowa 2014 r. www.pkp-cargo.pl [dostęp: 30.06.2014].
 
ISSN:1429-6675