Property title and value of brown coal deposits
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):449–457
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes a legal status of mineral resources in Poland, including brown coal ones. Actually, Polish law attributes a right to the mineral, that can be mined with the opencast method to the owner of the property within a mineral deposit has been identified. The new Polish Geological & Mining Law will change the actual legal status of lignite deposits – these, referred now as ‘mineral property’, will be treated as State Treasury ownership. According to that, the paper discusses resulting problems of mineral asset valuation, including appropriate methods. Issues of Royalty fees, assessing with accordance to market valuation methods, have been pointed in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawo własności i wartość złóż węgla brunatnego
węgiel brunatny, prawo własności, wartość złóż, wynagrodzenie za użytkowanie górnicze
Przedmiotem artykułu jest aktualny stan prawny odnoszący się do prawa własności złóż kopalin, w tym złóż węgla brunatnego, które jako część składowa nieruchomości gruntowej są własnością właściciela nieruchomości. Przygotowywana ustawa Prawo geologiczne i górnicze zmieni status własnościowy złóż węgla brunatnego, które jako własność górnicza będą należały do Skarbu Państwa. W nawiązaniu do praw własności złóż węgla brunatnego omówiono wynikające z tego tytułu kwestie wartości złóż i sposoby ich szacowania. Zwrócono uwagę na konieczność ustalania wartości wynagrodzenia za użytkowanie górnicze na podstawie metody wyceny wartości rynkowej złóż, tak jak to ma miejsce w przypadku złóż stanowiących część składową nieruchomości gruntowej.
 
REFERENCES (11)
1.
KICKI J., SAŁUGA P., 2008 – O potrzebie standaryzacji i opracowania polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/4.
 
2.
LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., 1995 – Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
3.
MIKOSZ R., 2004 – Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Miesięcznik WUG Nr 5, 2004 r.
 
4.
NIEĆ M., 2005 – Dylematy własności złóż kopalin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 21, z. specjalny 1.
 
5.
SAŁACIŃSKI R., 2004 – Prawo własności złóż kopalin – problem nierozwiązalny. Górnictwo Odkrywkowe nr 3–4.
 
6.
STEFANOWICZ J.A., 1994 – Nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego a procesy prywatyzacji przedsiębiorstw wydobywczych. Mat. V. Konferencji z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 5–7 paźdz. 1994 r. Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków.
 
7.
SZAMAŁEK K., 2007 – Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
UBERMAN RYSZARD, UBERMAN ROBERT, 2008 – Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008 r.
 
9.
UBERMAN RYSZARD, 2009 – Wycena wartości złóż kopalin. Metody wyceny. Kopaliny podstawowe i pospolite górnictwa skalnego, Nr 1, 2009 r.
 
10.
UBERMAN ROBERT, 2009 – Wycena wartości złóż kopalin. Metody wyceny. Kopaliny podstawowe i pospolite górnictwa skalnego, Nr 1, 2009 r.
 
11.
WANIELISTA K., SAŁUGA P., KICKI J., DZIERŻA J., JAROSZ J., MIŁKOWSKI R., SOBCZYK E., WIRTH H., 2002 – Wycena wartości zasobów złoża, Nowa strategia i metoda wyceny. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675