Prospects and obstacles of hydrogen economy development
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):593–607
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The term "hydrogen economy" has appeared at the break of XX and XXI century, due to expected grow of H2 importance as a secondary energy carrier in the world economy. The other energy carrier is also electricity, which now dominates in the energy sector. Both these carriers will participate in hydrogen economy, although in some areas they will also compete for priority role in power sector. The hydrogen economy consists of three functional steps: production, storage and transportation as well as utilization of hydrogen fuel for useful energy. The idea of hydrogen economy offers enormous economic, social and political benefits. However, prospects for its development mainly depend in which area will occur significant scientific and technical achievements either in traditional power technology or emerging hydrogen economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szanse i bariery rozwoju energetyki wodorowej
energetyka wodorowa, nośnik energii, wodór, ogniwo paliwowe
Energetyka wodorowa to pojęcie, które pojawiło się na przełomie XX i XXI wieku, w związku z przewidywanym wzrostem roli H2 jako wtórnego nośnika energii w gospodarce światowej. Wtórnym nośnikiem energii jest również elektryczność, która obecnie dominuje w sektorze energetycznym. Obydwa te nośniki będą współtworzyły energetykę wodorową, w pewnych obszarach mocno jednak między sobą konkurując. Energetyka wodorowa obejmuje swoim zakresem trzy etapy funkcjonalne: wytwarzania, magazynowania i transportu oraz energetycznego wykorzystanie wodoru. Idea energetyki wodorowej niesie w sobie ogromne korzyści ekonomiczne, społeczne i polityczne. Szanse i bariery jej rozwoju zależeć będą w zasadzie od tego w jakich obszarach nastąpi istotny postęp naukowy i techniczny, czy będą to obszary tradycyjnych technologii energetycznych czy dopiero powstającej energetyki wodorowej.
 
REFERENCES (16)
1.
BOSSEL U., 2004 – Renewable Energy World, s. 155.
 
2.
CRABTREE G.W., DRESSELHAUS M.S., BUCHANAN M.V., 2004 – Physics Today, t. 57, s. 39.
 
3.
Fuel Cells Compendium, Red. N.P. Brandon, D. Thompset, Amsterdam, Elsevier, 2005.
 
4.
Fuel Cell Technology Handbook, Red. G. Hoogers G., Boca Raton, CRC Press, 2003.
 
5.
High Temperature Solid Oxide Fuel Cells: Fundamentals, Design and Applications. Red. S.C Singhal K., Kendall, Amsterdam, Elsevier, 2003.
 
8.
Hydrogen as a Future Energy Carrier. Red. A. Zuttel, A. Borgschulte, L. Schlapbach,Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmBH&Co, 2008.
 
9.
KORDESCH K., SIMADER G., 1996 – Fuel Cells. Weinheim, VCH.
 
10.
LARMINIE J., DICKS A., 2000 – Fuel Cell Systems Explained. Chichester, John Wiley & Sons.
 
11.
PRESS R.J., SANTHANAM K.S.V.,MIRI M.J., BAILEY A.V., TAKACS G.A., 2009 – Introduction to hydrogen technology. Hoboken, John Wiley@ Sons. Inc.
 
12.
SRINIVASAN S., 2006 – Fuel Cells. From Fundamentals to Applications, New York, Springer.
 
13.
TOMCZYK P., 2007 – Podstawy termodynamiczne ogniw paliwowych. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, t. 2, s.41–48.
 
14.
TOMCZYK P., 2008 – Energetyka wodorowa. [W:] Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, Kraków, TARbonus, s. 535–614.
 
15.
TURNER J.A., 1999 – Science t. 285, s. 687.
 
16.
WALD M.L. 2004 – Czy nadejdzie era wodoru. Świat Nauki, t. 154, s. 41–47.
 
ISSN:1429-6675