Prospects for the use of LNG terminals to meet the demand for natural gas in the EU
P. Janusz 1  
,   M. Kaliski 1  
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, the Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):69–80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further changes in the perspective of 2040. These may include the reduction of the energy consumption and the change in the structure of the energy balance as a result pro-ecological activities. Natural gas will be the only fossil energy carrier whose role in covering the energy demand will not change. Along with the changes taking place in the European energy market, global changes can also be observed. The EU Member States will continue to strive to diversify natural gas supplies. One of the main elements of diversification of natural gas supplies is the use of LNG regasification terminals. The reasons for that include the increasing production of natural gas, particularly in the case of unconventional deposits, the ongoing development of liquefaction terminals, and, as a consequence, an increase in the LNG supply in the global market. The article presents the utilization of regasification terminals in the EU Member States and plans for the development of LNG terminals. Europe has the opportunity to import natural gas through LNG terminals. However, until now, these have been used to a limited extent. This may indicate that in addition to diversification tasks, terminals can act as a safeguard against interruptions in gas supplies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wykorzystania terminali LNG do pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w UE
gaz ziemny, LNG, bilans energetyczny
W ostatnich kilu latach miały miejsce zmiany w strukturze użycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej, zanotowano także jej zmniejszenie. Zgodnie z prognozami przedstawianymi przez Międzynarodową Agencję Energii w perspektywie do 2040 roku, europejski rynek energetyczny będzie podlegał dalszym zmianom. Należy tutaj wymienić redukcję zużycia energii oraz zmianę struktury bilansu energetycznego na skutek prowadzonych działań proekologicznych. Gaz ziemny będzie jedynym kopalnym nośnikiem energii, którego udział pokryciu zapotrzebowania na energię się nie zmieni. Wraz ze zmianami zachodzącymi na europejskim rynku energii obserwować można globalne zmiany. Państwa członkowskie UE dążyć będą w dalszym ciągu do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Jednym z głównych elementów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest wykorzystanie terminali regazyfikacyjnych LNG. Z uwagi na fakt, że wzrasta wydobycie gazu ziemnego, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych, następuje rozwój instalacji skraplających, a w konsekwencji wzrost podaży LNG na globalnym rynku. W artykule został przedstawiony stopień wykorzystania terminali regazyfikacyjnych w państwach UE oraz plany dotyczące rozbudowy terminali skraplających. Europa posiada znaczne możliwości importu gazu ziemnego poprzez terminale LNG, jednak do tej pory wykorzystywane one były w ograniczonym zakresie. Świadczyć to może, że oprócz zadań dywersyfikacyjnych, terminale stanowią zabezpieczenie na wypadek przerw w gazociągowych dostawach gazu.
 
REFERENCES (10)
1.
BP Statistical Review of World Energy, 2018. BP Statistical Review of World Energy, London: BP plc.
 
2.
BP Statistical Review of World Energy, 2011−2017. BP Statistical Review of World Energy, London: BP plc.
 
3.
Gas Infrastructure Europe, 2018. Gas Infrastructure Europe. [Online] https://alsi.gie.eu/#/ [Accessed: 2018-08-11].
 
4.
International Energy Agency, 2011−2017. Natural Gas Information, Paris: International Enregy Agency.
 
5.
International Energy Agency, 2017. World Energy Outlook 2017, Paris: International Energy Agency.
 
6.
International Energy Agency, 2018. Gas 2018: Analysis and Forecasts to 2023, Paris: International Energy Agency.
 
7.
International Gas Union, 2018. 2018 World LNG Report, International Gas Union.
 
8.
International Group of LNG Importers, 2018. The LNG industry: GIIGNL Annual Report 2018, Neuilly-sur-Seine: International Group of LNG Importers.
 
9.
Ruszel, M. 2014. The importance of LNG terminals for the common European energy market (Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE). Polityka i Społeczeństwo No. 4(12), pp. 49−59 (in Polish).
 
10.
Sikora, A. and Sikora, M. 2018. LNG – increased or decreased, cheaper or more expensive? (Cire − LNG wzrosłoczy spadło, taniej czy drożej?). [Online] www.cire.pl [Accessed: 2018-08-10] (in Polish).
 
ISSN:1429-6675