Role and significance of screens in new jig washeries
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):399–407
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After the passage of 25 years since the implementation of Polish jig washeries, applying the electronically controlled machines, new directions of development have been set out and described. The designer teams, manufacturers and first of all the users of coal processing installations have formulated the technical and technological reasoning for the application of basic equipment, such as screens and pulsating water jigs. Achievements of the recent years, presented in the paper, include classifying and dewatering machines with unconventional solutions in respect of sieve decks as well single trough, multisectional fine coal and medium size grain jigs, meeting the requirements of the users. The economical analyses carried out for a number of projects, where the new solutions have been proposed, have shown promising results and have influenced the decisions taken in favour of their application in several raw coal ( of different types ) processing plants in Poland, as well as abroad.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola przesiewaczy w procesach wzbogacania węgla kamiennego w osadzarkach
węgiel, przeróbka mechaniczna, przesiewacz, osadzarka, wzbogacanie, klasyfikacja
Po upływie prawie 25 lat od wdrożenia do praktyki przemysłowej polskich osadzarek sterowanych elektronicznie, opisano nowe kierunki działań w tym zakresie. Krajowe zaplecze projektowe, wykonawcze, a przede wszystkim kadra inżynieryjno - techniczna z zakresu przeróbki określiła wymagania co do rozwoju podstawowych maszyn, a więc przesiewaczy oraz wodnych osadzarek pulsacyjnych. W artykule omówiono przesiewacze klasyfikujące i odwadniające o niekonwencjonalnych rozwiązaniach pokładów sitowych oraz jednokorytowe, wieloprzedziałowe osadzarki miałowe i średnioziarnowe. Analizy ekonomiczne kilku przedsięwzięć, gdzie zaproponowano nowe rozwiązania, dały dobre rezultaty i przyczyniły się do podjęcia decyzji o ich zastosowaniu, tak w krajowych jak i zagranicznych obiektach wzbogacania węgla kamiennego.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675