Role of natural gas in electricity production in Poland in comparison with European Union and selected countries of the world
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(2):23–65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the role of natural gas in electricity production, compared to the situation in European Union and some other countries. Measured resources of natural gas in Poland were 138.654 mld m3 (in 2001), while probable mineral reserves—118.432 mld m3 and proved mineral reserves—72.112 mld m3. Reconnaissance resources are evaluated to be about 400 to 600 mld m3. In 2001 exploitation of natural gas amounted to 4.78 mld m3. Comparing to European Union, in Poland gas is used in lower scale and therefore its share in primary energy structure is relatively low, it equals to 12%, while in nine of fifteen EU countries it is equal to 20%. In 2001 consumption of natural gas in Poland was 11.3 mld m3. About 30% of total consumption are produced in Poland, but the majority of gas consumed comes from import—mainly from Russia. The main user of natural gas is industry — 5.998 mld m3 (53%), than households — 3.71 mld m3 (33%) and trade and services—1.579 mld m3 (14%). The structure of natural gas consumption is diversified in particular countries of EU and depends on many factors. Currently over 15% of the world electricity production are based on natural gas use. Cogeneration of electricity and heat based on natural gas may be accomplished in different technological systems. In Poland increased concern about gas based cogeneration systems of low and middle power can be noticed in the last few years. It is worth noticing that small gas based cogeneration systems are characterised by low rates of pollutants emissions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle Unii Europejskiej i wybranych państw świata
gaz ziemny, gaz ziemny - zasoby, wydobycie, zużycie, cena, układy skojarzone, proces liberalizacji, produkcja energii elektrycznej
W artykule przedstawiono znaczenie gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w kraju na tle Unii Europejskiej i wybranych państw świata. W Polsce stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego wynosił 138,654 mld m3 (2001 r.), natomiast zasobów złóż zagospodarowanych — 118,432 mld m3, a zasobów przemysłowych — 72,112 mld m3. Zasoby prognostyczne są szacowane na 400 do 600 mld m3. W 2001 r. wydobycie gazu ziemnego w kraju wyniosło 4,78 mld m3. Gaz ziemny jest zużywany w kraju w mniejszej skali w porównaniu z państwami Unii Europejskiej i dlatego jego udział w strukturze energii pierwotnej jest na stosunkowo niskim poziomie — 12%, a w dziewięciu krajach europejskiej piętnastki udział ten wynosi 20%. W 2001 r. zużycie gazu ziemnego w kraju wyniosło 11,3 mld m3. Około 30% zużywanego gazu ziemnego pochodzi z rodzimych złóż, większość natomiast jest importowana—głównie z Rosji. Głównym odbiorcą gazu jest przemysł — 5,998 mld m3 (53%), następnie: gospodarstwa domowe — 3,71 mld m3 (33%) oraz handel i usługi — 1,579 mld m3 (14%). Struktura zużycia gazu ziemnego jest zróżnicowana w poszczególnych państwach Unii i zależy od wielu uwarunkowań. Obecnie ponad 15% światowej produkcji energii elektrycznej opiera się na wykorzystaniu gazu ziemnego. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny może być realizowana w różnych układach technologicznych. W ostatnich latach daje się zauważyć w Polsce zwiększone zainteresowanie gazowymi układami skojarzonymi małej i oeredniej mocy. Trzeba stwierdzić, że małe gazowe układy kogeneracyjne charakteryzują się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń.
ISSN:1429-6675