The strategy problem of coal mining industry development in Ukraine
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(2):67–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Main directions of Ukrainian coal mining development to the year 2030 is presented in the paper. The key problems—among other things—are: increasing role of coal in fuel and energy balance, improvement of energy safety and independence of the country, security of energy needs ofpopulation and the country’s economy, improvement of coal utilization effectiveness, power and metallurgical industry development and decreasing the coal-mining industry negative impact on the environment. The role ofscience and technology development is also emphasized. However, improvement of Ukrainian coal competitiveness is needed both on domestic and international market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie
Wartykule przedstawiono główne kierunki rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie w perspektywie roku 2030. Do kluczowych zagadnień należą m.in. wzrost roli węgla w bilansie paliwowo-energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej kraju, zabezpieczenie potrzeb ludności i gospodarki, poprawa efektywności wykorzystania węgla, rozwój energetyki i przemysłu metalurgicznego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu górnictwa węglowego na środowisko. Podkreślono również rolę nauki i rozwoju technologii w przemyśle węglowym. Konieczna jest poprawa konkurencyjności ukraińskiego węgla zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
ISSN:1429-6675