Selected problems of Poland's energy policy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(1):5–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Against the background of current energy situation, paper presents some crucial problems of energy policy, in which Poland is delayed comparing to the European Union countries. There are: improvement of efficiency of energy utilisation, necessity of gas and particular matter emissions reduction, eventuality of nuclear power implementation into Polish energy sector, and safe supply of natural gas. Arguments are discussed and illustrated by factual data and usually concluded with statements addressed to energy policy makers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane problemy polityki energetycznej Polski
polityka energetyczna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, ograniczenie emisji
Na tle bieżącej sytuacji energetycznej przedstawiono niektóre węzłowe problemy polityki energetycznej, w których Polska ma sporo do nadrobienia w stosunku do państw Unii Europejskiej. Do tych problemów zaliczono zwiększenie efektywności wykorzystania energii, konieczność redukcji emisji gazów i pyłów, problem ewentualnego wprowadzenia do polskiej energetyki elektrowni jądrowych oraz rozwiązanie bezpiecznego zaopatrzenia w gaz ziemny. Omówione w artykule tezy ilustrowane są danymi faktograficznymi i zwykle kończą się wnioskami adresowanymi do polityki energetycznej.
 
REFERENCES (17)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Min. OErodowiska, PIG, Warszawa 2005.
 
2.
BP, 2005 – Statistical Review of World Energy June, 2005.
 
3.
EU Grenn Paper Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Brussels 2000.
 
4.
EU Grenn Paper on Energy Efficiemcy or Doing More With Less. Brussels 2005.
 
5.
HANUM W.H., GERALD E. MARSH, GEORGE S., STANFORD, 2006—Idealny reaktor jądrowy. Świat Nauki nr 2, s. 56—63.
 
6.
HRYNKIEWICZ A., 2002 — Energia. Wyzwanie XXI wieku. Wyd. UJ, Kraków.
 
7.
HRYNKIEWICZ A., 2005 — Program polskiej energetyki na tle zrównoważonego rozwoju Świata. Wyd. Instytutu Fizyki J¹drowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków.
 
8.
MEADOWS D.H. el al., 1972 — The limits to growth. Universe Books, New Jork.
 
9.
NAGY S., RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2005 — Import gazu a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityka Energetyczna t. 8, z spec. s. 101—113, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
NEY R., 2000 — Perspektywy energetyczne Polski w świetle tendencji światowych. Polityka Energetyczna t. 3, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
NEY R., 2006 — Uwarunkowania pełnego i bezpiecznego zaopatrzenia w gaz ziemny. Przegląd Górniczy nr 3 (w druku), Katowice.
 
12.
Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Min. Gospodarki, Monitor Polski nr 42, poz. 562.
 
13.
PRZEWŁOCKI K., ŚLIZOWSKI K., 2004 — Składowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w formacjach geologicznych. Gos. Sur. Min. t. 20, z. 1, s. 39—63, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
14.
SKOCZKOWSKI T., WNUK R., 2004 — Potencjał oszczędności energii w Polsce. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., s. 25—39, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
15.
ŚLIZOWSKI K., 2000 — Opracowanie modelu koncepcyjnego dla głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych w ska³ach solnych i innych na obszarze Polski. PAN, Działalność naukowa — wybrane zagadnienia t. 9, s. 179—182, Warszawa.
 
16.
WASILEWSKI A., 2005 — Gaz ziemny w polityce Rosji. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
17.
WEIZSÄCKER E.U., LOVINS A.B., LOVINS L.H., 1999 — Mnożnik cztery. Podwójny dobrobyt — dwukrotne mniejsze zu¿ycie zasobów naturalnych. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Toruñ.
 
ISSN:1429-6675