Short-term forecast of steam coal prices
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(1):33–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents short-term forecast (up to 2010) of CIF ARA prices of steam coal imported to European markets. The forecast was based on data of steam coal prices in Western Europe in 1980—2005 and on analysis of current state of the market. All available energy forecasts assume global increase of steam coal consumption (the biggest growth is expected in Asian countries—China and India, and decrease — in relative numbers — in Europe). As a base price (CIF ARA) of coal for 2006 the value of USD 58 per ton was assumed. For subsequent years it was assumed that the maximum increase of annual average prices should not exceed 0.8%; in case of price decrease—this decrease was assumed on the level of 0.3% annually. In presented forecast the range of coal price variation in a horizon of 2010 was assessed at USD 54—61 per ton.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Krótkoteminowa prognoza cen węgla energetycznego
węgiel, węgiel energetyczny, cena, prognoza cen
W artykule przedstawiono krótkoterminową (do roku 2010) prognozę cen węgla energetycznego w imporcie na rynki europejskie na poziomie CIF ARA. Bazą do wykonania prognozy były dane o cenach węgla energetycznego w Europie Zachodniej w latach 1980—2005 oraz analiza bieżącej sytuacji rynkowej.Wszystkie dostępne prognozy zakładają wzrost zużycia węgla energetycznego w skali globalnej (największy wzrost dotyczyć ma krajów azjatyckich — Chin i Indii, a spadek — w wartościach względnych — będzie miał miejsce w Europie). Za cenę wyjściową w prognozie przyjęto wartość 58 USD/tonę (CIF ARA) na rok 2006.Wprognozie na dalsze lata założono, że maksymalne wzrosty średnich cen rocznych nie powinny przekroczyć 0,8%; przyjęto również możliwość wystąpienia spadku cen, który założono na poziomie 0,3% rocznie. W przedstawionej prognozie zakres zmienności cen w perspektywie roku 2010 roku oszacowano na 54—61 USD/t.
 
REFERENCES (9)
1.
GRUDZIÑSKI Z., 2005 — Wskażniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
MACIEJEWSKI Z., 2003 — Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozy jej zapotrzebowania. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 149—160.
 
3.
Energy Prices & Taxes — International Energy Agency — wydawnictwo kwartalne.
 
4.
ICR — International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
5.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts — McGraw Hill Companies, England.
 
6.
US Department of Energy (DOE) — Fossil Energy (www.fe.doe.gov).
 
7.
WEC — World Energy Council. Survey of Energy Resources, 2001.
 
8.
WETO — 2030 — World energy, technology and climate change policy outlook. European Commission — Community research. Directoriate–General for Research — Energy.
 
9.
WEO — World Energy Outlook 2002. IEA. Paris. October 2002.
 
ISSN:1429-6675