Key problems of the modern power system
J. Malko 1  
,   R. Lis 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(1):19–25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the keynote speech at the CIGRE Symposium (Lisbon, April 2013) Mr. Dominique Ristori, Director-General of the Joint Research Center of the European Commission, presented on behalf of the EC three points comprising the backbone of the modern electrical power system, namely: - the vital role smart grids have to play in enhancing growth, competitiveness, and creating new jobs worldwide, - addressing key challenges facing full development of smart grids, - the responsibility of institutional bodies to meet those challenges. Energy and science are factors important to a more competitive economy because without investment in science, there would be no innovation in the energy sector (including the subsector of electricity, in particular energy technologies and their management. The EU energy sector is highly dependent, particularly with respect to oil and gas, and affected by high energy prices. Reducing energy waste is not only important for households and small andmediumsize businesses, but for entire economies in order for them to retain their competiveness. It is clear that the European energy landscape is changing rapidly and will continue to do so in the coming years. That is why the European energy and environment targets (3 × 20 for 2020) call for a rethinking of the way we produce, transmit, and consume energy. Smart grids are a defining feature of the overall policy framework, which drives forward their deployment in the EU. The challenges come primarily in the areas of investment, technology, and the regulatory environment. This will require the full cooperation of business, operators, science, and governments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kluczowe problemy współczesnego sektora energii elektrycznej
sektor energii, wyzwania przyszłości, sieci inteligentne
W artykule omówiono podstawowe tezy zawarte w inauguracyjnym referacie na sympozjum CIGRE w Lizbonie, w lutym 2013 r. Energia i wiedza stanowią podstawę konkurencyjności gospodarki. Bez inwestowania w naukę nie osiągnie się innowacyjności sektora energii, a w szczególności w obszarze technologii energetycznych. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, aby sprostać tym wyzwaniom, to klucz do gospodarki bardziej konkurencyjnej. Sektor energetyczny UE jest silnie uzależniony, w szczególności w zakresie ropy naftowej i gazu oraz charakteryzują go wysokie ceny energii. Zmniejszenie tej ceny jest ważne nie tylko dla gospodarstw domowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla całej gospodarki, aby utrzymać jej konkurencyjność. Oczywiste jest, że europejski krajobraz energetyczny szybko się zmienia i będzie nadal to robić w ciągu najbliższych lat. Dlatego europejskie cele energii i środowiska (3 × 20 do 2020) zachęcają do przemyślenia sposobu produkcji, przesyłania i zużycia energii. Europejskie dokumenty o sieciach inteligentnych formułują ogólne ramy polityki, nastawionej na rozpowszechnienie tego podejścia w obszarze UE. Wyzwania dotyczą w zasadniczej mierze inwestycji, technologii oraz środowiska regulacyjnego. Wymagać to będzie pełnego współdziałania biznesu, operatorów systemów przesyłowych, nauki, organów regulacyjnych oraz władz państwowych.
 
REFERENCES (1)
1.
CIGRE, the Council on Large Electric Systems – Lisbon Symposium http://www.cigre.org/Homepage/....
 
ISSN:1429-6675