Qualification of biomass as a renewable energy source in the process of bioethanol production
M. Krzykowski 1  
,   J. Zięty 1  
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):207–219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Promoting a renewable energy source by imposing on member states mandated support systems is a key element of European Union energy policy. Such an approach seems to be in accordance with the limited quantity of primary resources (e.g. coal) and concerns over climate change in the recent years. Simultaneously, it should be underlined that diversifying the structure of fuels in the energy balance increases the energy security of the state and improves the efficient use of available resources. In addition, support for biofuels and biocomponents is a component of the widely understood promotion of renewable energy sources. In recent decades, systematic growth can be observed in the renewable energy in the energy balance of Poland. No doubt, such a presence is a repercussion of the implementation of European Union Law which imposes on member states the duty to intensify the role of green energy in the processes of energy production. The main aim of this paper is an evaluation of current and future EU and Polish legal acts connected with the promotion and production of energy from renewable energy sources such as biofuels and biocomponents, in particular taking into consideration the use of biomass for energy purposes. These issues assume particular importance in the context of legislative changes and the fundamental concept of biomass in the process of producing renewable energy in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu -wybrane aspekty prawne
odnawialne źródła energii, biomasa, sektor energii, bioetanol
Promowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest jednym z kluczowych elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Takie podejście wydaje się naturalne wobec ograniczonych zasobów pierwotnych nośników energii (takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny) oraz zmian klimatycznych, z którymi mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie należy zaznaczyć, że promowanie OZE przyczynia się do zróżnicowania struktury poszczególnych paliw w bilansie energetycznym, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz poprawie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów. Dodatkowym elementem szeroko rozumianej promocji odnawialnych źródeł energii jest wsparcie dla produkcji i wykorzystania w transporcie biopaliw i biokomponentów. W perspektywie ostatniej dekady można zaobserwować systematyczny wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Polski. Niewątpliwie taki stan jest następstwem implementacji prawa unijnego, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek wzmocnienia roli OZE w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Celem opracowania jest próba oceny obowiązujących jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii z odnawianych źródeł energii, biopaliw i bio-komponentów ze szczególnym uwzględnieniem biomasy przeznaczanej na cele energetyczne. Problematyka ta wydaje się nade wszystko ważna w kontekście przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz znaczenia, jakie stanowi dla polskiej energetyki odnawialnej udział biomasy w produkcji energii odnawialnej.
 
REFERENCES (12)
1.
BARCZ J., red., 2003 - Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa.
 
2.
BURCZYKH., 2011 - Przydatność zbóż na potrzeby produkcji energii odnawialnej w świetle wyników doświadczeń. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3.
 
3.
DOŁĘGA W., 2012 - Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Polityka Energetyczna t. 15, z. 1.
 
4.
FABER i in. 2011 - FABER A., JAROSZ Z., BOREK R., BORZĘCKA-WALKER M., SYP A., PUDEŁKO R., 2011 - Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. Puławy.
 
5.
GANTAR K., 2010 - Energetyczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla - doświadczenia JSW S.A. i perspektywy w aspekcie zmian w prawie energetycznym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 78.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Warszawa 2011.
 
7.
Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.
 
8.
MURAS Z., 2011 - Kolorowy zawrót głowy - czyli specyfika polskich systemów wsparcia OZE i kogeneracji. Czysta energia nr 5.
 
9.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.
 
10.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Dokument rządowy przyjęty przez Sejm III kadencji w dniu 23 sierpnia 2001 r.
 
11.
SWORA M., MURAS Z., red., 2010 - Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa.
 
12.
TARADEJNA R., 2005 - Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Biuletyn URE nr 4.
 
ISSN:1429-6675