The analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit utilization in the context of lignite gasification
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):203–214
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes the possibilities of perspective utilization lignite deposits Rogozno located near the town of Zgierz. It discusses the geological structure of the deposit and the possibility of its use in the future taking into account the development strategies of lignite in the context of lignite gasification is determined. All the work is carried out within the framework of the project "Development of coal gasification technology for highly efficient production of fuels and electricity" as part of a research topic 1.4.3. "Analysis of the lignite mining development strategy in the context of underground lignite gasification and the economic evaluation of mining processes and environmental effects of lignite gasification". Conducted analyses concerned various ways of utilization of the reserves of Rogozno deposit, both in conventional power plants as well as in technologies of underground and on-surface lignite gasification. The borders of the potential exploitation were marked, taking into account geological, environmental and infrastructural conditions and the concept of opencast exploitation of Rogozno deposit was described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" w kontekście zgazowania węgla
węgiel brunatny, zgazowanie węgla, zagłębie adamowskie, złoże Rogóźno
W artykule dokonano analizy możliwości zagospodarowania perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Rogóźno" leżącego niedaleko miasta Zgierz. Omówiono jego budowę geologiczną oraz określono możliwość jego wykorzystania w przyszłości z uwzględnieniem strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście zgazowania węgla. Całość prac realizowana jest w ramach prowadzonego projektu pt. "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej" w ramach części tematu badawczego 1.4.3. pt. "Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania tego węgla". Przeprowadzone analizy dotyczyły różnych sposobów wykorzystania zasobów złoża "Rogóźno", zarówno w elektrowni konwencjonalnej, technologii podziemnego lub naziemnego zgazowania węgla. Wyznaczono także granice potencjalnej eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych, środowiskowych i infrastrukturalnych jak również koncepcję odkrywkowej eksploatacji złoża Rogóźno.
 
REFERENCES (5)
1.
HAJDO S., 2011 – Analiza wyników eksperymentalnych dotyczących wymagań technologicznych i środowiskowych podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz opracowanie kryteriów złożowych i technologicznych dla weryfikacji krajowych zasobów węgla brunatnego. Opracowanie części tematu badawczego 1.4.1. AGH Kraków (praca niepubl.).
 
2.
KASIŃSKI J., 2011 – Geologiczna baza danych złoża „Rogóźno”. Opracowanie części tematu badawczego 1.4.3. Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania tego węgla. PIG Warszawa (praca niepubl.).
 
3.
KASZTELEWICZ Z. 2011. Strategia rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w czynnych kopalniach zagłębia adamowskiego, bełchatowskiego i turoszowskiego w kontekście zgazowania węgla. Opracowanie części tematu badawczego 1.4.3. Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania tego węgla. AGH Kraków (praca niepubl.).
 
4.
STAŃCZYK K., DUBIŃSKI J., CYBULSKI K., WIATOWSKI M., ŚWIĄDROWSKI J., KAPUSTA K., ROGUT J., SMOLIŃSKI A., KRAUSE K., GRABOWSKI J., 2010 – Podziemne zgazowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
 
5.
ZAJĄCZKOWSKI M., 2011 – Analiza możliwości zagospodarowania perspektywicznego złoża „Rogóźno” w kontekście strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego i zgazowania tego węgla. Opracowanie części tematu badawczego 1.4.3. Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania tego węgla. AGH Kraków (praca niepubl.).
 
ISSN:1429-6675