The decision-making process in the EU in the field of energy policy
 
More details
Hide details
1
Graduate od Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology, Kraków
2
Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology, Kraków
Publish date: 2019-03-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):5–18
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the EU legislative procedure and decision-making processes with a special emphasis on decisions regarding energy policy. It has been pointed out that most of the energy related legal acts, including the renewable energy directive and those aimed at the gradual reduction of emissions of harmful substances, are adopted according to the ordinary legislative procedure. However, special legislative procedures apply in the case of international agreements between the European Union and third countries. The trilogues, i.e. meetings of the European Commission, the European Parliament, and the Council, aimed at reaching a common position before the first reading in the EP, are of great importance in decision making. The article also discusses the problem of energy policy and its impact on the environment, recalling the relevant articles of the Treaty on the functioning of the European Union. The most important paths of influence of the Member States on new legal acts in the context of energy policy have also been shown. This is an extremely important issue from the investors’ point of view, since projects related to the energy industry have a very long payback period, so the stability and predictability of the Community’s energy policy is of paramount importance to them. The possibilities of shaping new laws related to energy at the stage of preparing a regulation are discussed later in the article. The work of parliamentary committees, especially those related to energy, i.e. the ITRE (The Committee on Industry, Research and Energy) Committee and ENVI (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) has also been discussed. In addition, the article clearly shows different approaches of Western European countries and the Central and Eastern European countries (including Poland) towards energy issues.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej
polityka energetyczna, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, ustawodawstwo
W artykule przedstawiono mechanizmy tworzenia prawodawstwa unijnego oraz procesy podejmowania decyzji zarówno w sensie ogólnym, czyli dotyczącym wszelkich problemów pojawiających się w życiu wspólnoty, jednak w szczególności skupiono się na decyzjach dotyczących polityki energetycznej. Zwrócono uwagę, że większość aktów prawnych związanych z energetyką, takich jak dyrektywy dotyczące odnawialnych źródeł energii, czy też problemów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, są procedowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Specjalne procedury ustawodawcze stosuje się natomiast w przypadku umów międzynarodowych pomiędzy Unią Europejską a państwami spoza jej granic. Ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma procedura trylogu oparta na negocjacjach przedstawicieli instytucji unijnych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich organów UE jeszcze przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. W artykule poruszono również problem polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko przywołując odpowiednie artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedstawiono również najistotniejsze możliwości wpływu państw członkowskich na kształt nowych aktów prawnych w kontekście polityki energetycznej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia inwestorów, gdyż projekty związane z branżą energetyczną mają bardzo długi okres zwrotu, więc stabilność i przewidywalność polityki energetycznej wspólnoty ma dla nich znaczenie pierwszorzędne. W dalszej części artykułu omówiono możliwości kształtowania nowych aktów prawnych związanych z energetyką na etapie przygotowywania projektu lub rozporządzenia. Omówiono także prace komisji parlamentarnych zwłaszcza tych związanych z energetyką, czyli komisji ITRE (ang. Industry, Research and Energy) i ENVI (ang. Committee on the Environment, Public Health and Food Safety). Ponadto w artykule wyraźnie pokazano rozbieżność w podejściu do zagadnień energetycznych państw Europy Zachodniej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy nasz kraj.
 
REFERENCES (10)
1.
Eurelectric 2018. Eurelectric, Decarbonisation pathways, p. 78, [Online] https://cdn.eurelectric.org/me... [Accessed: 2018-11-10].
 
2.
Eur-lex 2018. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2018-11-10].
 
3.
Hardcacre, A. and Akse, E. 2018. How the EU Institutions Work and How to Work with the EU Instutitions. John Harper Publishing, Malta 2015, ISBN 978-0-9929748-8-6, p. 149.
 
4.
European -1 2018. European Information and Documentation Centre of the Sejm Library (OIDE): [Online] http://oide.sejm.gov.pl/oide/i...? option=com_content&view=article&id=14841&Itemid=822, [Accessed: 2018-01-05].
 
5.
European Parliament 2018. [Online] http://www.europarl.europa.eu/... [Accessed: 2018-01-05].
 
6.
European 2018. European Council: [Online] http://www.consilium.europa.eu... [Accessed: 2018-01-05].
 
7.
The Treaty of Lisbon 2018. The Treaty of Lisbon [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2018-11-10].
 
8.
The Treaty -1 2018. The Treaty on the Functioning of the European Union,, pp. 127–129, [Online] http://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL [Accessed: 2018-01-05].
 
9.
The Treaty -2 2018. The Treaty on the Functioning of the European Union, pp. 86–88, [Online] http://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL [Accessed: 2018-01-05].
 
10.
wzp.pl 2018. wzp.pl: [Online] http://www.wzp.pl/biuro-prasow... [Accessed: 2018-01-05].
 
ISSN:1429-6675