The idea of Target Costing of biomass production for energy purposes
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):343–353
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presented characteristic of energy crops and their role in electricity production from renewable energy sources. Biomass market in Poland is in the initial stage. Potential big investors are not interested in this market, because of insufficient knowledge of the real biomass production costs. This article presents the Target Costing method used by large companies to assess the costs production. In the author's opinion, this method can be applied for multi - hectare biomass energy plantations, which are planned to be established in future in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncepcja rachunku kosztów docelowych produkcji biomasy na cele energetyczne
biomasa, odnawialne źródła energii, koszty docelowe produkcji biomasy
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę roślin energetycznych oraz rosnącą ich rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Regulacje prawne w zakresie wykorzystania OZE wywołały popyt na biomasę pochodzenia rolniczego ze strony wytwórców energii elektrycznej i cieplnej. Z drugiej strony producenci biomasy mają możliwość uzyskania dopłaty bezpośredniej do uprawy, co zmniejsza koszty produkcji roślin energetycznych. Rynek biomasy w Polsce jest w fazie rozwoju. Niepewność oraz brak wiedzy z zakresu kosztów produkcji biomasy powoduje brak zainteresowania tym rynkiem przez większych inwestorów. Koncepcja rachunku kosztów docelowych wytwarzania biomasy na cele energetyczne przedstawiona w artykule jest próbą obliczania kosztów techniką przyjętą w dużych korporacjach. Jednak, zdaniem autora, nie stanowi to przeszkody w opracowaniu narzędzia do obniżania kosztów produkcji biomasy na wielkohektarowych plantacjach roślin energetycznych, które w najbliższych latach mogą zostać zakładane w Polsce.
 
REFERENCES (13)
1.
[I] ARiMR 2007. Informacje i komunikaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. www.arimr.gov.pl.
 
2.
ARR 2007. Informacje i komunikaty Agencji Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl.
 
3.
CHM1ELEWSKI A., 2006 - Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. Materiały opublikowane na stronie www autora: http://www.wz.uw.edu.pl/studia....
 
4.
CZUBAKOWSKA K., GABRUSEWICZ W., NOWAK E., 2006 - Podstawy rachunkowości zarządczej. PWE, Warszawa.
 
5.
DOBIJA M., SUMEK-BRANDYS B., 2006 - System controlingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki. http://www.columb-controlling.... teoria_controllingu_artykuly.htm data odczytu: 12.01.06).
 
6.
GRZYBEK A., 2006 - Bilans biomasy dla energetyki systemowej. Konferencja pt. Proekologiczne kierunki rozwoju procesów wytwarzania energii. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Elektrownia Połaniec S.A. 28-29.09, Baranów Sandomierski.
 
7.
HORVATH P., NlEMAND S., WOLBOLD M., 1993 - Target Costing - State of the Art. P,Horvath Target Costing. Stuttgart.
 
8.
KORSAK W., 2005 - Japońskie metody zarządznia kosztami, czyli Target Costing w teorii i praktyce. Źródło: www.columb-contrilling.com.
 
9.
KOWALIK P., 2003 - Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. [W:] Praca zbiorowa: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytutu Gospodarki Surowcami Mireralnymi i Energią PAN, Zabrze-Kraków, s. 397-51.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz.U. Nr 55, Póz. 364 i 365).
 
11.
SUDA M., 2005 - Ekonomika uprawy. Dane dotyczące ekonomiki uprawy wierzby energetycznej w gospodarstwie hodowlano-szkółkarskim "BioStyl". www.wierzba energetyczna.net.pl.
 
12.
SZCZUKOWSKl S., ROMANOW E. i in., 2001 - Tajemnice wikliny (praca zbiorowa). Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych "EKO-INICJATYWA". Kwidzyń.
 
13.
ŚWIDERSKA G.K. i in., 2003 - Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Difin. Warszawa, s. 7.2.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675