The problem of security of electricity generation from wind in periods of quiet zone
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):271–280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Increase of installed capacity from renewable sources in Poland in recent years mainly due to the wind turbines. Variability and unpredictability of the weather conditions at certain times of the year makes it difficult of balancing of wind energy. The paper was presented to the problem of security of electricity production from wind and the wind farm example of joint operation of the CHP units. The results of the calculations were based on real data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problem zabezpieczenie produkcji energii elektrycznej z wiatru w okresach ciszy wiatrowej
energia wiatru, cisza wiatrowa, bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
Wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych w Polsce w ostatnich latach zawdzięczamy głównie turbinom wiatrowym. Zmiennooeć i nieprzewidywalnooeć warunków pogodowych w pewnych okresach roku powoduje trudnooeci w bilansowaniu energii wiatrowej. W artykule przedstawiono problem zabezpieczenia produkcji energii elektrycznej z wiatru oraz przykład współpracy farmy wiatrowej z układami kogeneracyjnymi. Wyniki obliczeń zostały oparte na danych rzeczywistych.
 
REFERENCES (8)
1.
POPŁAWSKI i in., 2010 – Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 385–400.
 
2.
LUICKX P., 2009 – The backup of wind Power. Analysis of the parameters influencing the wind power integration in electricity generation system. Katholieke Universiteit Leuven. Praca doktorska.
 
3.
BLACK M.,. STRBAC G., 2006 – Value of storage in providing balancing services for electricity generation systems with high wind penetration. Journal of Power Sources 162 (2006) 949–953.
 
4.
BP Power. The costs of generating electricity. Opracowanie elektroniczne przez The Rogal Academy of Engineering, 2006.
 
5.
BUCHTA F. i in., 2010 – O potencjale technicznym przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Wydawnictwo EM&CA SA.
 
6.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną. M.P. 09.56.771., 2009.
 
7.
PIASKOWSKA M., 2009 – Potencjał techniczny i opłacalność wykorzystania energii wiatru w Polsce. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 465–474.
 
8.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
ISSN:1429-6675