The legal conditions for the development of Renewable Energy in Poland after 2015
 
More details
Hide details
1
adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(1):115-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The primary aim of this paper was to present the latest legal principles that – after the adoption of the Law on Renewable Energy Sources by 20 February 2015 – have a major impact on the development of renewable energy in Poland. The author takes the views available in the literature and dogmatic own research into account and presents how the new law affects the development of renewable energy in Poland. Moreover, the author shows how the new law creates the legal situation of participants of the renewable energy market in three key areas. Firstly, the article indicates the principles of connecting a source of renewable energy to the grid. In these areas, the definition of installation of renewable energy sources has been discussed. It is one of the most important concepts defined by the legislator. Its interpretation affects the use of other instruments guaranteed by law (mainly on the opportunity to participate in the auction procedure for the sale of renewable energy). Moreover, the author shows conditions which are necessary to connect to the grid. Secondly, it presents the main duties, which the producer must fulfill to be able to take part in the auction. Thirdly, the indicated entity is obliged to purchase the electricity generated from renewable sources as well as the group of entities entitled to submit an offer for sale of such energy. In this regard, it noted that such power is dependent on the type of installation, which has been produced through renewable energy (i.e. whether it was micro-installation or installation other than micro-installation). The data source was primarily the provisions of the Renewable Act. Therefore, the primary method used in the article was the method of analysis dogmatic laws, mainly Renewable Law as well as Energy Law. The remaining sources were outside the scope of the remaining provisions of environmental considerations and Directive 2009/28 EC.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce po 2015 r.
energia odnawialna, zielony certyfikat, aukcja
Podstawowym celem artykułu było przedstawienie najnowszych zasad prawnych, które – po przyjęciu 20 lutego 2015 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii – mają zasadniczy wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce (w znaczeniu wzrostu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych co najmniej do poziomu wyznaczonego przepisami unijnymi, tj. w przypadku Polski zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 15% całkowitego zużycia energii). Wykorzystując poglądy dostępne w literaturze (Baehr i in. 2015) oraz badania dogmatyczne (głównie poprzez wykładnię fundamentalnych przepisów ustawy o OZE) wskazano, jak nowa ustawa wpływa na rozwój energii odnawialnej w Polsce i jak kształtuje sytuację prawną uczestników rynku energii odnawialnej w trzech najważniejszych dla tego rozwoju obszarach. Po pierwsze, w artykule wskazano zasady przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci. W tym zakresie omówiono pojęcie instalacji odnawialnego źródła energii. Jest ono jednym z waż- niejszych pojęć definiowanych przez ustawodawcę, a jego interpretacja wpływa na korzystanie z innych instrumentów gwarantowanych ustawą, głównie na możliwość wzięcia udziału w postę- powaniu aukcyjnym na sprzedaż energii odnawialnej. Ponadto wskazano na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków wytwórca może żądać przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci. Po drugie przedstawiono główne obowiązki, które musi spełnić wytwórca, aby mógł wziąć udział w aukcji. Po trzecie wskazano podmiot zobowiązany do zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz grupy podmiotów uprawnione do złożenia oferty na sprzedaż takiej energii. W tym zakresie zaznaczono, że uprawnienie takie zależne jest od rodzaju instalacji, w której wytworzona została energia odnawialna (tzn., czy była to mikroinstalacja, czy instalacja inna niż mikroinstalacja). Źródłem danych były przede wszystkim przepisy ustawy o OZE. Zatem podstawową metodą wykorzystaną w artykule była metoda analizy dogmatycznej aktów prawnych, głównie ustawy o OZE. W niezbędnym zakresie dokonano analizy ustawy – Prawo energetyczne. Poza zakresem rozważań pozostały przepisy unijne i środowiskowe. Wskazana metoda jest wła- ściwa dla prac naukowych z zakresu nauk prawnych i dla podjętych rozważań nie ma potrzeby stosowania innych metod właściwych tym naukom, m. in. metody empirycznej, czy historycznej.
 
REFERENCES (20)
1.
Baehr, J., Frąckowiak, A., Hajdrowski, K., Lissoń, P., Pokrzywniak, J., Stawicki, A., Szambelańczyk, M. i Urban, S. 2015. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
2.
Bohdan, A. i Przybylska, M. 2015. Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
3.
Behrens, A. 2010. The Role of Renewables in the Interaction between Climate Policy and Energy Security in Europe. Renewable Energy Law and Policy Review (5), pp. 1–13.
 
4.
Klessmann, C. 2009. The evolution of flexibility mechanism for achieving European renewable Energy targets 2020 – ex-ante evaluation of the principle mechanisms. Energy Policy (37): 4966–4979.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz. Urz. UE L 140/16.
 
6.
Gostomczyk, W. 2008. Ekonomiczne i prawne problemy tworzenia rynku odnawialnych źródeł energii. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 12, s. 39–42.
 
7.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 roku.
 
8.
Krzykowski, M. 2013. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski. Warszawa: Difin.
 
9.
Rozporządzenie 2007. Rozporządzenie z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. Nr 93, poz. 623.
 
10.
Rozporządzenie 2016. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Dz.U. poz. 2063.
 
11.
URE 2015. Ustawa o OZE w praktyce – definicja instalacji oze – zagadnienia problemowe, Warszawa, 05.10.2015.
 
12.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.
 
13.
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Tekst jednolity Dz.U. poz. 1059 z późn. zm.
 
14.
Ustawa z 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.Tekst jednolity Dz.U. z 2003, poz. 1232 z późn. zm.
 
15.
Ustawa z 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.
 
16.
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2015, poz. 478.
 
17.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dz.U. poz. 961.
 
18.
Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk sejmowy 476.
 
19.
Walaszek-Pyzioł, A. 2010. Umowy o świadczenie usług. [W:] W. J. Katner red., Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
20.
www.ure.gov.pl.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top