The loss of hard coal reserves in Upper Silesia Coal Basin in 1989-2003 - undesirable effect of coal mining restructuring
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):171–191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an analysis of the structure and scale of, and changes in, the coal resources of the Upper Silesia Coal Basin. It shows the considerable decrease in the scales of geological, recoverable and developed reserves during the period 1989-2003 and the increase in non-recoverable reserves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ubytek zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003; niepożądany skutek reform
Górnośląskie Zagłębie Węglowe, węgiel kamienny, zasoby, wydobycie węgla, ubytki i przyrosty zasobów
W artykule przedstawiono analizę zmian struktury i wielkości zasobów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wykazano znaczące zmniejszenie w latach 1989-2003 wielkości zasobów geologicznych, bilansowych i przemysłowych przy równoczesnym wzroście wielkości zasobów pozabilansowych.
 
REFERENCES (15)
1.
Bilanse zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce z lat 1988—2003. PIG Warszawa.
 
2.
Bilanse gospodarki surowcami mineralnymi 1994—2003. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
GABZDYL W., 1999a — Wpływ restrukturyzacji górnictwa na wielkość i strukturę bazy zasobowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Materiały międzynarodowej konferencji pt. „Górnictwo 2000”, Stowarzyszenie Wychowanków Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Szczyrk, s. 59—68.
 
4.
GABZDYL W., 1999b — Transformacja bazy zasobowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Materiały konferencji naukowej pt. „Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce”. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1809, Katowice. 190.
 
5.
NIEĆ M., 1996 — Analiza bilansu zasobów węgla kamiennego w nawiązaniu do programu restrukturyzacji górnictwa węglowego. Kwart. PAN Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 13, z. 1, Kraków, s. 5—28.
 
6.
PROBIERZ K., 1996 — Weryfikacja jakościowa i ilościowa bazy zasobowej węgla kamiennego w GZW koniecznym warunkiem restrukturyzacji górnictwa. Materiały II konferencji pt. „Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla”, Gliwice, s. 71—74.
 
7.
PROBIERZ K., 1998 — Uwagi do ilościowej i jakościowej weryfikacji bazy zasobowej w kopalniach węgla GZW. Prace naukowe GIG, seria: Konferencje nr 24, Katowice, s. 95—105.
 
8.
PROBIERZ K., 2001 — Górnictwo na cenzurowanym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
9.
PROBIERZ K., 2006 — Wydobycie kopalin energetycznych i wystarczalność ich zasobów w Polsce na tle trendów światowych. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze „Bezpieczeństwo energetyczne kraju” Warszawa czerwiec 2006, s.14—27.
 
10.
PROBIERZ K., GABZDYL W., BORÓWKA B., 2005—Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989—2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, zesz. 269, Gliwice, s. 13—32.
 
11.
Raport NIK Delegatura w Katowicach, 2002: Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego w latach 1990—2001.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r., w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin. Dz.U. Nr 93, poz. 44.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. Dz. U. Nr 153, poz. 1774.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. Dz. U. Nr 116, poz. 978.
 
15.
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 kwietnia 1971 r., w sprawie ustalenia kryteriów bilansowości złóż węgla kamiennego.
 
ISSN:1429-6675