Development of the global market of coking coal
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):671–682
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Current situation on the world market of coke and coking coal is determined by the size of the demand and dynamics of steel production growth. Paper characterises up-to-day situation on the global steel market and on international market of coking coal. Data on forecast level of world coking coal production and consumption, and international coal trade development, was also presented. Forecasts for the next 10 years assume keeping world growth of the demand for coke and coking coal in the metallurgic industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój światowego rynku węgla koksowego
węgiel koksowy, stal, międzynarodowy rynek węgla, prognozy, ceny węgla
Sytuacja na światowym rynku koksu i węgla koksowego determinowana jest wielkością zapotrzebowania i dynamiką wzrostu produkcji stali. W artykule scharakteryzowano aktualną sytuację na światowym rynku stali oraz na międzynarodowym rynku węgla koksowego. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach produkcji zużycia węgla koksowego w świecie oraz rozwoju światowego handlu tym węglem. Prognozy na najbliższe 10 lat zakładają utrzymanie się światowego wzrostu popytu na koks i na węgiel koksowy.
 
REFERENCES (13)
1.
International Energy Outlook 2007. Wyd. EIA (www.eia.doe.gov).
 
2.
Coal Information 2007. Wyd. IEA, Paryż 2007.
 
3.
ICR - International Coal Report. Wyd. Platts - The McGraw Hill Companies, England (informacje z wybranych numerów z 2007 roku).
 
4.
Australian Commodities. Vol. 14 No 1 (March quarter 2007), No 2 (June quarter 2007), (www.abareconomics.com).
 
5.
Coal Market Outlook - June 2007, Group Economics National Australia Bank.
 
6.
IISI - June 2007 World Crude Steel Production.
 
7.
IISI - World Steel in Figures 2007.
 
8.
Bohyn Luc - Seaborn Market for Coking Coal, Coal Markets 2007, January, Singapore.
 
9.
KARCZ A., 2007 - Koksownictwo - przemysł z perspektywą? Karbo nr 2.
 
10.
OZGA-BLASCHKE U., 2006 - Stan aktualny i prognozy rozwoju międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 633-643.
 
11.
China Coal Resource, www.sxcoal.com.
 
ISSN:1429-6675