Underground gas storage as a element of energy safety system and gas market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):131-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article issues connected with underground gas storage (UGS) are presented. Most of European countries are dependent on natural gas import. This situation increases the importance of underground gas storage as a key part of natural gas delivery system, which optimizes its functioning, balances seasonal differences between demand and supply and is protection in the case of sudden suspension of gas import. The underground gas storage market in Europe is changing and becomes more liberalized. It will cause a change in polish gas market, where commercial services of underground gas storage will appear. There is an urgent need for increasing underground gas storage capacities in Poland. It arise due to law changes, forecasts of gas consumption and inevitable liberalization of gas market. Fortunately there are many geological structures which may be used for constructing new underground gas storage facilities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego i rynku gazowego
podziemne magazynowanie gazu, bezpieczeństwo energetyczne
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z podziemnym magazynowaniem gazu ziemnego. Zdecydowana większość państw europejskich uzależniona jest od dostaw gazu ziemnego z importu. Zwiększa to znaczenie podziemnych magazynów gazu, jako kluczowego elementu systemu gazowniczego, optymalizującego jego pracę, zapewniającego równoważenie sezonowych wahań popytu oraz będących zabezpieczeniem w przypadku nagłego przerwania dostaw. Zmienia się rynek usług magazynowania w Europie, z zamkniętego i kontrolowanego przez państwa i duże koncerny w kierunku modelu wolnorynkowego, na co szczególny nacisk kładzie Unia Europejska. W związku z tym należy oczekiwać również powstania rynku komercyjnych usług magazynowania w Polsce, podobnie jak dzieje się to w innych krajach UE. W Polsce istnieje pilna potrzeba rozbudowy istniejących pojemności magazynowych. Wynika ona ze zmian prawnych, zakładających utrzymywanie przez przedsiębiorstwa importujące gaz rezerw tego surowca w docelowej wielkości 30 dni średniego importu, z prognozowanego wzrostu zużycia gazu ziemnego oraz nieuchronnej liberalizacji rynku. W Polsce znajduje się wiele struktur geologicznych, które można wykorzystać do budowy, zarówno dużych, jak i niewielkich, lokalnych PMG. Szacunkowe obliczenia pokazują, że ceny, które mogłyby być oferowane przez komercyjne PMG w Polsce będą konkurencyjne na rynku europejskim pod warunkiem zapewnienia wykorzystania zainstalowanych pojemności czynnych.
 
REFERENCES (3)
1.
BERGMANN B., 2006 - Security of supply requires long term thinking Fundamentals of the World Gas Industry. Petroleum Economist, London.
 
2.
HlLL A., 2006 - Single European gas market a distant possibility. Fundamentals of the World Gas Industry. Petroleum Economist, London.
 
3.
STOPA J., RYCHLICK.I St., JASKÓLSKI T., KOSOWSKI P., 2007 - PMG jako element bezpieczeństwa energetycznego i rynku gazowego. "Miejsce Polski w europejskim i światowym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego". V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka, 17-19 maja 2007: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top