Trends in gas supply to Europe - actual conditions and future tendencies
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):113-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a world that needs more energy and lower emissions, natural gas has a vital role to play. It's abundant and clean - burning, can be produced and transported safely, and is increasingly important in generation electricity. As world gas demand grows, the challenge is to deliver it economically, across increasingly vast distances. Changing markets are encouraging the growth of liquefied natural gas/LNG/ and gas - to - liquid/GTL/ developments. In the paper are presented actual and future trends in gas supply to Europe. The authors show the prognosis of gas consumption in regions of Europe and potential export possibility to these regions from Russia, Norway and North Africa. They take into consideration gas transport by pipelines and also LNG supply. Else it they show role of underground gas storages in security of gas supply.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki dostaw gazu do Europy - stan aktualny i tendencje przyszłościowe
Europa, gaz ziemny, wydobycie, konsumpcja, zapotrzebowanie, dostarczanie, prognozy, podziemne magazyny gazu
W związku z przyspieszonym rozwojem gospodarki światowej szybko wzrasta zapotrzebowanie na energię, ale równocześnie trwa walka ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych. To sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na gaz ziemny jako z jednej strony ekologiczne paliwo, a z drugie jako doskonały surowiec do produkcji energii elektrycznej. Problemem pozostaje wyzwanie jakim jest ekonomicznie uzasadnione dostarczenie gazu ziemnego przy wydłużających się gazociągach. Wpływa to na zmiany charakteru dostaw ze wzrastającą rola płynnego gazu/LNG/ oraz procesu GTL ułatwiającego przeróbkę gazu ziemnego w celu pozyskania produktów ropopochodnych. W artykule przedstawiono aktualne i przyszłe tendencje w zakresie kierunków dostaw gazu ziemnego do Europy. Autorzy przedstawiają prognozy dotyczące zużycia gazu w poszczególnych regionach Europy a także potencjalne zdolności eksportowe do tych regionów z Rosji, Norwegii i Afryki Północnej. Uwzględniono przy tym dostarczanie gazu ziemnego rurociągami oraz w postaci LNG. Ponadto zwrócono uwagę na rolę PMG w zabezpieczeniu dostaw gazu ziemnego.
 
REFERENCES (9)
1.
Report of Programme Committee B IGU. Stratey, Economy and Regulation. 23d World Gas Conferencel, Amsterdam 2006.
 
2.
Siemek J., Nay S., Rychlicki S., 2003 – Estimation of natura gas consupmtion In Poland based on the logistic – curve interpretation. Applied Energy 75.
 
3.
Project 006588 Energy Corridor Optimization for European Markets of Gasl, Elecytricity and Hydrogen. OME, 2006. Six Framework Programme Scientific Support Policy (3.2).
 
4.
European gas – volatility lies ahead. SPE Review. Aberdeen and London Section of the SPE, Issue 203, December 2006.
 
5.
Egberts P., 2004 – Balancing and supply in a gas network using VOS. Netherlands Institute voor Toegepaste Geow etenschappen TNO.
 
6.
Stern J., 2002 – Security of European natural gas supplies. Royal Institute of Internationa Affairs. London. UK.
 
7.
22nd World Gas Conference, Tokyo, Japan 2003. Report of IGU Working Committee 9 Gas Prospects. Strategies and Economics.
 
8.
International Gas Union. Statistical Data, 2003.
 
9.
Gazeta Wyborcza z dnia 04.05.2007 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top