The costs of hard coal supplies to selected users
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):85–97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Poland, the largest consumer of hard coal is the energy sector. In the years 2007–2013 its share of the total domestic consumption amounted to 53–56% (40,4–47,5 million tons). Because of the high demand from the transport sector, the most frequently hard coal is transported by rail. The article focuses on assessing the cost of coal supply to power plants. For the selected price levels hard coal consumed by the power plant (from 8.0 to 12.5 zł/GJ) was estimated share of the costs of its deliveries for several levels of transport distances (from 20 to 400 km). Transport rates taken from PKP Cargo tariffs in force in 2014. Prices of coal and the transport costs are calculated for two exemplary calorific value: 21 and 23 MJ/kg (approx. 5,000 and 5,500 kcal/kg). The results of calculation are presented in two-dimensional tables. For example, when the price of hard coal consumed by the power plant is 11 zł/GJ, and the use of 60% discount of the transport, the share of coal transport a calorific value of 21 MJ/kg (approx. 5,000 kcal/kg) varies from 7 to 20% and the calorific value 23 MJ/kg (approx. 5,500 kcal/kg) – from 7 to 18%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty dostawy węgla kamiennego do wybranych użytkowników
węgiel kamienny, transport, kolej, elektrownie, koszty
W Polsce największym konsumentem węgla kamiennego jest energetyka zawodowa. W latach 2007–2013 jej udział w zużyciu ogółem wyniósł 53–56% (40,4–47,5 mln ton). Ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony tego sektora do przewozu węgla najczęściej wykorzystywanym rodzajem transportu jest kolej. W artykule skupiono się na oszacowaniu kosztów dostawy węgla do elektrowni. Dla wybranych poziomów cen zużytego węgla w elektrowni (od 8,0 do 12,5 zł/GJ), oszacowano udział kosztów jego dostaw, dla kilku poziomów odległości transportowych (od 20 do 400 km). Stawki transportowe zaczerpnięto z taryfy PKP Cargo obowiązującej w 2014 roku. Ceny węgla oraz koszty jego transportu obliczono dla dwóch przykładowych kaloryczności: 21 i 23 MJ/kg (ok. 5000 i 5500 kcal/kg). Wyniki obliczeń zaprezentowano w dwuwymiarowych tabelach. Na przykład, przy cenie węgla kamiennego zużytego przez elektrownię rzędu 11 zł/GJ oraz zastosowaniu 60% rabatu przewozowego, udział kosztów transportu dla węgla o kaloryczności 21 MJ/kg (ok. 5000 kcal/kg) zmienia się od 7 do 20%, a dla kaloryczności 23 MJ/kg (ok. 5500 kcal/kg) – od 7 do 18%
 
REFERENCES (14)
1.
Gawlik, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 220 s.
 
2.
Grudziński, Z. 2011. Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Wyd. ZG SITG Katowice, Przegląd Górniczy nr 11–12, s. 51–57.
 
3.
Grudziński, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie nr 180, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 271.
 
4.
Lorenz, U. 2009. Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy nr 3–4, Wydawnictwo ZG SITG Katowice, s. 1–8.
 
5.
Lorenz, U. 2011. Ewolucja podejścia do cen węgla energetycznego w Polsce w latach 1998–2010. Przegląd Górniczy nr 7–8, Wydawnictwo ZG SITG Katowice, s. 314–321.
 
6.
Lorenz, U. 2014. Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, Studia, Rozprawy, Monografie nr 188, s. 138.
 
7.
ARE – Sytuacja... (2015) – Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii. Wyd. Agencji Rynku Energii SA, Warszawa, biuletyn kwartalny nr 4(98).
 
8.
ARE – Sytuacja Techniczno... (2008–2015) – Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego. Wyd. Agencji Rynku Energii SA, Warszawa, biuletyn kwartalny, numery z lat 2008–2015.
 
9.
GUS – Transport... (2008–2014) – Transport wyniki działalności. Wydawnictwo GUS, Warszawa, wydania z lat 2008–2014.
 
10.
GUS – Zużycie paliw... (2008–2014) – Zużycie paliw i nośników energii. Wydawnictwo GUS, Warszawa, wydania z lat 2008–2014.
 
11.
UTK – Urząd Transportu Kolejowego (www.utk.gov.pl).
 
12.
PKP Cargo – Taryfa... (2007–2014) – Taryfa Towarowa PKP Cargo obowiązująca w latach 2007–2014 (www.pkp-cargo.pl).
 
13.
PKP Cargo – Raporty... (2007–2014) – Raporty Roczne PKP Cargo za lata 2007–2014 (www.pkp-cargo.pl).
 
14.
GUS – Wskaźniki... – Wskaźniki makroekonomiczne [Online] Dostępne w: http://stat.gov.pl/wskazniki-m... [Dostęp: 05.05.2015].
 
ISSN:1429-6675