Energy and ecological effects of biomass co-firing in OP-230 pulverised coal boiler
J. Zuwała 1  
,   P. Hrycko 1
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):405–420
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the analysis of energy and ecological effects of biomass co-firing in pulverized coal boiler OP-230 type. The analysis was based on the results of energy and emission co-firing tests carried out in one of Polish power plants. The influence of biomass co-firing on the individual elements of boiler energy balance (e.g. stack losses and boiler thermal efficiency) was discussed comparing to combustion of coal alone. The emission indices during coal combustion were calculated and compared to the emission indices for biomass co-firing. It was shown, that biomass co-firing leads to decreasing of CO and SO2 emissions. Due to the possibility of considering a part of energy generated during co-firing as renewable energy, the procedure for renewable energy share calculation was presented and illustrated with an example.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektów energetycznych i ekologicznych procesu współspalania węgla i biomasy w kotle pyłowym OP-230
współspalanie biomasy, sprawność kotła, efekty energetyczne, efekty ekologiczne, energia odnawialna
W referacie przedstawiono analizę efektów energetycznych i ekologicznych towarzyszących procesowi współspalania biomasy w kotle pyłowym OP-230. Podstawą analizy były badania energetyczno - emisyjne przeprowadzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w jednej z krajowych elektrowni systemowych. Omówiono wpływ współspalania biomasy drzewnej i stanowiących biomasę odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Przedstawiono charakterystyki porównawcze zmian poszczególnych elementów bilansu energetycznego kotła, odnosząc proces współspalania biomasy do spalania węgla bazowego. Wyznaczono wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza, wykazując, że współspalanie biomasy prowadzi do obniżenia wielkości emisji substancji szkodliwych. Z uwagi na możliwość zaliczenia części energii bezpośredniej (energii elektrycznej i ciepła) powstającej w procesie współspalania do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, referat zawiera opis procedury bilansowania energii odnawialnej w rozważanej elektrowni, wraz z przykładem obliczeniowych ilustrującym metodykę bilansowania energii odnawialnej.
 
REFERENCES (7)
1.
CHRISTIANSEN H.F., 1997 — LCA of Procurement and Conversion of Biomass and Fossil Fuels — used for Energy Production in Denmark .
 
2.
Dyrektywa 2001/77WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 267/2656/2004).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 4 sierpnia 2003 r., (Dz.U. nr 163, poz 1584).
 
5.
ŚCIĄŻKO M., ZUWAŁA J., POPOWICZ J., ZAGÓRSKI T. — Propozycje procedury certyfikowania instalacji do rozliczeń handlowych energii ze źródeł odnawialnych — Opracowanie IChPW dla TGPE, t. II (praca niepubl.).
 
6.
ŚCIĄŻKO M., ZUWAŁA J., TRAMER A., WINNICKA G., ZAGÓRSKI T., CIELECKI S. — Propozycje procedur rozliczania energii ze źródeł odnawialnych — Opracowanie IChPW dla TGPE, t. I (praca niepubl.).
 
7.
SZARGUT J., ZIĘBIK A., 1998 — Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675