Determination of key and external variables, as well as control and auxilliary variables in the group of economic data describing mining enterprises in the years 1998-2006
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):227–239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents a method of analysis of the influence of individual variables describing the object. The impact of key variables is the greatest, while external variables are of weakest influence. Control and auxiliary variables have intermediate impact on the object. The object - in the meaning of presented method - can be expanded system: technical, technological, social, organizational (e.g. enterprise), a branch or country's economy, which is described by many variables. In presented paper, the group of mining enterprises was the object. Method was illustrated by analysis of 13 economic variables, describing the branch in 1998-2006. Correlation analysis of zero order and higher order was used. Determination of key variables is the most important to management purposes, because their impact is the greatest for entire object behaviour. In analysed case, the key variable was the value of capital assets, i.e. real value of assets possessed by the enterprise.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie zmiennych kluczowych, zewnętrznych oraz zmiennych regulujących i pomocniczych w grupie danych ekonomicznych opisujących przedsiębiorstwa branży górnictwa i kopalnictwa w latach 1998 - 2006
ekonomia, gospodarka, systemy ekspertowe, metodologia badań
W artykule przedstawiono metodę analizy siły oddziaływania poszczególnych zmiennych opisujących obiekt z wydzieleniem: zmiennych kluczowych o największej sile oddziaływania, zmiennych zewnętrznych o najmniejszej sile oddziaływania oraz zmiennych regulujących i pomocniczych posiadających pośredni wpływ na obiekt. Obiektem, w rozumieniu przedstawionej metody może być rozbudowany układ techniczny czy technologiczny, społeczny, organizacyjny (np. przedsiębiorstwo), branża czy gospodarka danego kraju opisany wieloma zmiennymi. W analizowanym w artykule obiektem były przedsiębiorstwa z branży górnictwa i kopalnictwa. Metodę zilustrowano analizą 13 zmiennych ekonomicznych z lat 1998 - 2006 opisujących tę branżę. W metodzie zastosowano analizę korelacji zerowego i wyższych rzędów. Wyznaczenie zmiennych kluczowych jest szczególnie ważne dla celów zarządzania, gdyż mają one największy wpływ na zachowania całego obiektu. Dla analizowanego przypadku zmienną kluczową o najwyższej sile oddziaływania na inne była wartość środków trwałych, czyli realna wartość majątku posiadanego przez przedsiębiorstwa tej branży.
 
REFERENCES (4)
1.
BLALOCK H.M., 1975 - Statystyka dla socjologow. PWN, Warszawa.
 
2.
GODET M., 2001 - Manuel de prospective strategique. Tom 2, Duond, 2001.
 
3.
GODET M., 2001 - Creating Futures Scenario Planning as strategic Management Tool. Economica.
 
4.
Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1999 - 2007, GUS, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675