Remarks on energy policy in the European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):663–669
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents remarks concerning energy policy in the European Union with a special emphasis on: sources of fossil fuels supply, capacities in energy sector, energy infrastructure, energy market, energy productivity, limits of emission, cost of energy policy realization, monitoring of energy safety in the EU. The view is expressed that there exists the necessity to change the way proceeding on the final version of energy policy of the European Union by wider participation of particular European Union countries. The necessity of practical application of the idea of solidarity in energy supply that is a condition of energy security is also stressed in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
W sprawie polityki energetycznej Unii Europejskiej
polityka energetyczna, Unia Europejska, surowce energetyczne, energetyka, rynek energii, infrastruktura energetyczna
W pracy przedstawiono uwagi do polityki energetycznej Unii Europejskiej, szczególnie do takich zagadnień jak: źródła zaopatrzenia w surowce energetyczne, baza wytwórcza w energetyce, infrastruktura energetyczna, rynek energii, produktywność energii, ograniczenie emisji, koszty realizacji polityki energetycznej, monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Wyrażono pogląd na konieczność zmiany trybu prac nad ostateczną redakcją opracowania polityki energetycznej Unii przez szersze włączenie do tych prac poszczególnych krajów Unii. Równocześnie wskazano na pilną konieczność praktycznej realizacji solidarności energetycznej, która jest warunkiem zapewnienia Unii tego bezpieczeństwa.
ISSN:1429-6675