Energy strategy of the Republic of Bulgaria until the year 2020
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):111–128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Republic of Bulgaria has been a member of the European Union since 2004. Due to this fact, for more than a decade intensive work has been carried out to modernize Bulgarian energy sector. In 2011, the program called “Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020 for reliable, efficient and cleaner energy.” This strategy is a basic document regulating the national energy policy, whose principles have been adapted to the energy policy of the European Union. Bulgaria’s energy policy is largely determined by the volume of the country’s own energy resources, which, unfortunately, are insufficient for the growing needs. It is also significantly influenced by renewable energy sources and projects of its use. One should bear in mind that the geopolitical situation of Bulgaria promotes diversification of strategic raw material sources, which is confirmed by planned and ongoing investments. In this respect, it is worth noting a still significant dependence on Russia. Foreign investors’ interest in Bulgaria is also growing, especially from the point of view of the distribution of oil and natural gas from Russia or Central Asia to Europe. The article presents an analysis of the energy sector of Bulgaria together with the country’s energy strategy until 2020. Energy resources are described by specifying the non-renewable (like oil, natural gas, coal) and renewable energy sources (such as hydro, geothermal, solar and wind energy as well as biomass). Also, the article includes an outline of the issues which are key to the energy sector of Bulgaria, i.e. the level of electricity production and the scope of production and import of oil and natural gas. What is more, the most important objectives of the energy strategy of the Republic of Bulgaria for the period up to the year 2020 have been presented in this work. Another aspect that the paper describes are the most important Bulgarian investments in the energy sector, including those that are already being implemented and the ones that are planned to be introduced (Nabucco, South Stream, AMBO oil pipeline, the Burgas-Alexandroupoli TBP oil pipeline). The concluding part of the article constitutes an attempt to assess the energy strategy of the Republic of Bulgaria.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku
Bułgaria, Strategia Energetyczna, odnawialne źródła energii, zasoby surowców energetycznych
Republika Bułgarii jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku. Z tego wzglę- du od ponad dekady trwają intensywne prace na rzecz modernizacji bułgarskiej energetyki. W 2011 r. został zatwierdzony program o nazwie „Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku dla niezawodnej, wydajnej i czystszej energii”. Jest ona podstawowym dokumentem normującym narodową politykę energetyczną, której założenia zostały dostosowane do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Bułgarska polityka energetyczna jest w dużej mierze zdeterminowana wielkością własnych zasobów surowców energetycznych, niestety niewystarczających dla rosnących potrzeb. Duży wpływ na jej kształt mają również odnawialne źródła energii i projekty jej wykorzystania. Należy podkreślić, że geopolityczne położenie Buł- garii sprzyja dywersyfikacji źródeł strategicznych surowców, co potwierdzają planowane i realizowane inwestycje. W tym aspekcie warto odnotować wciąż znaczne uzależnienie od Rosji. Wzrasta również zainteresowanie Bułgarią ze strony zagranicznych inwestorów, zwłaszcza z punktu widzenia dystrybucji ropy i gazu ziemnego z Rosji czy Azji Środkowej do Europy. W artykule przedstawiono analizę sektora energetycznego Bułgarii wraz z strategią energetyczną tego państwa do 2020 roku. Opisano zasoby surowców energetycznych wyszczególniając źródła energii nieodnawialnej (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) oraz odnawialnej (energia wodna, geotermalna, słoneczna, wiatrowa, biomasa). Zarysowano kluczowe kwestie dla sektora energetycznego Bułgarii, tzn. poziom produkcji energii elektrycznej oraz zakres produkcji i importu ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedstawiono najważniejsze cele strategii energetycznej Republiki Bułgarii do 2020 roku. Zaprezentowano także najważniejsze bułgarskie inwestycje w obszarze energetyki, zarówno już realizowane jak i planowane (Nabucco, South Stream, AMBO oil pipeline, TBP Burgas-Alexandroupoli oil pipeline). W podsumowaniu dokonano próby oceny strategii energetycznej Republiki Bułgarii.
 
REFERENCES (35)
1.
Annex... 2012 – Annex I, Investment Gap Analysis for RES-E in Bulgaria, School of Politics, Sofia 2012, s. 9–10.
 
2.
Biurrun i in. 2013 – Biurrun, E., Gonzalez, E. i Stefanova, I. 2013. The National Disposal Facility. A State of the Art Solution for Bulgaria’s Radioactive Waste, Traditional Nuclear Conference. Bulgarian Nuclear Energy – National, Regional and World Energy Security, 5–7 June 2013, Varna.
 
3.
BP... 2014 – BP Statistical Review of World Energy 2014, BP, London, s. 30.
 
4.
Bulletin... 2013 – Bulletin on the State and Development on the Energy Sector in the Republic of Bulgaria, Ministry of Economy, Energy and Tourism, s. 13.
 
5.
CEZ... 2012 – CEZ Elektro Bulgaria – Prospectus, 30 March 2012, s. 32.
 
6.
Chugunov, L. 2012. South Stream – new chain in the European energy security structure. Moscow, s. 3.
 
7.
Energy... 2011 – Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020 for reliable, efficient and cleaner energy, Ministry of Economy and Energy, 46 s.
 
8.
Hebda, W. 2013. South Stream: unieważnienie umowy z Rosją zagrożeniem dla serbskiego rządu. Portal Spraw Zagranicznych [Online] Dostępne w: http://www.psz.pl/tekst-44600/...) [Dostęp: 01.01.2015].
 
9.
Hebda, W. 2014. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy – Studia Wschodnie. Polityka-Gospodarka-Bezpieczeństwo, M. Hudzikowski, A. Zapałowski red., Częstochowa, s. 139–140.
 
10.
IEA... 2012 – IEA Statistics Natural Gas Information.
 
11.
Jaworski, Ł. 2011. Uwarunkowania rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskie do roku 2020 i w latach kolejnych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 167.
 
12.
Markova i in. 2011 – Markova, D., Platikanov, S., Konstantinoff, M. i Tsankov, P. 2011. Opportunities for using renewable energy sources in Bulgaria. Contemporary Materials (Renewable energy sources) no II-2, s. 180.
 
13.
Motowidlak, T. 2009. Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 46.
 
14.
National... 2011 – National Renewable Energy Action Plan, Ministry of Economy, Energy and Tourism Republic of Bulgaria, s. 26.
 
15.
Nitzov i in. 2010 – Nitzov, B., Stefanov, R., Nikolova, V. i Hristov, D. 2010. The Energy Sector of Bulgaria. Issue Brief, Atlantic Council, Center for the Study of Democracy, s. 2.
 
16.
Papaspanos, J. 2010. Caspian Energy Geopolitics: The Rise and Fall of the Burgas-Alexandroupoli. Research Paper no. 148, Research Institute for European and American Studies, Athens, s. 7–9.
 
17.
Sobjak, A. i Zasztowt, K. 2012. Nabuco West – Perspectives and Relevance: The Reconfigured Scenario. PISM Policy Paper no. 44, s. 2.
 
18.
Soto-Viruet Y. 2014. The Mineral Industry in Bulgaria, Minerals Yearbook. Area Reports: International 2012. Europe and Central Eurasia, U.S. Geological Survey, s. 9.3.
 
19.
The Energy... 2012 – The Energy Sector in Bulgaria. Major Governance Issues, Center for the Study of Democracy, Sofia, s. 12.
 
20.
The Nabucco... 2009 – The Nabucco Gas Pipeline: A chance for the UE to push for change in Turkmenistan, The Quaker Council for European Affairs, s. 6.
 
21.
Thermal... 2010 – Thermal power plants market in Bulgaria. South-East European Industrial Market, Issue 2, s. 7, 10–11.
 
22.
Trichkov, L. i Dinev, D. 2013. Potential of Forest Wood Biomass in Bulgaria, Market and Possibilities for Its Utilization. Journal of Agricultural Science and Technology B nr 3, s. 116.
 
23.
Turowski, P. 2012. Fiasko projektu Nabucco w następstwie walki o kontrolę nad szlakami transportowymi z południa. Bezpieczeństwo Narodowe nr 22 (II), s. 142.
 
24.
Turowski, P. 2013. South Stream – odpowiedź na potrzeby rynku czy narzędzie polityki zagranicznej? Bezpieczeństwo Narodowe nr 25, s. 141.
 
25.
Voytyuk, O. 2013. Rola Turcji w przesyle gazu ziemnego z regionu Morza Kaspijskiego, Azji Środkowej oraz Bliskiego Wschodu do państw Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 94.
 
26.
strona internetowa http://enipedia.tudelft.nl/map... [Dostęp: 01.01.2015].
 
27.
strona internetowa http://www.ecosource-energy.bg... [Dostęp: 01.01.2015].
 
28.
strona internetowa http://www.euracoal.be/pages/l... [Dostęp: 01.01.2015].
 
29.
strona internetowa http://www.euractiv.com/energy... [Dostęp: 01.01.2015].
 
30.
strona internetowa http://www.geothermalbg.org/ge... [Dostęp: 01.01.2015].
 
31.
strona internetowa http://www.neftochim.bg/en/ [Dostęp: 01.01.2015].
 
32.
strona internetowa http://www.novinite.com/articl... [Dostęp: 01.01.2015].
 
33.
strona internetowa http://www.novinite.com/articl... [Dostęp: 01.01.2015].
 
34.
strona internetowa http://www.petroceltic.com/inv... [Dostęp: 01.01.2015].
 
35.
strona internetowa http://www.thewindpower.net/co... [Dostęp: 01.01.2015].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675