Evaluation of the Hard Coal Industry Restructuring Programme in the years 2003-2006 in the aspect of UE regulations concerning granting aids
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):37–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hard coal industry restructuring programme in Poland concerns years from 2003 till 2006. It will be in force after the country becomes European Union member. Member countries in their policies concerning coal mining are obliged to apply the rules applicable in the EU. These rules are given in Council Regulation and Commission Decision both issued in 2002. Comparison of the governmental programme of hard coal mining industry restructuring with the rules existing in the EU is given in the paper. The original statements of the Programme are cited and commented as concerns their compatibility with UE documents. It is concluded that the Programme is not compatible with the EU regulations. This may cause the impossibility of functioning coal mines after 1 of May, 2004.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena Programu Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 pod kątem przepisów pomocowych Unii Europejskiej
węgiel kamienny, program restrukturyzacji, zgodniść z przepisami pomocowymi UE
Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce obejmuje okres od 2003 roku do 2006 roku. Obowiązywać więc będzie także w okresie gdy kraj nasz będzie członkiem Unii Europejskiej. Kraje członkowskie będą musiały w swej polityce w stosunku do górnictwa węgla kamiennego stosować unijne zasady. Zasady te reguluje Rozporządzenie Rady oraz Decyzja Komisji przyjęte w 2002 roku. W artykule dokonano oceny rządowego programu restrukturyzacji górnictwa z zapisami regulacji obowiązującymi w UE. Przytoczono oryginalne zapisy Programu oraz skomentowano ich zgodność z unijnymi przepisami. Stwierdzono, że krajowy program nie jest zgodny z dokumentami UE. Może to uniemożliwić działalność kopalń po 1 maja 2004 roku.
ISSN:1429-6675