Quality parameters of coal in recoverable reserves of active coal mines as a determinant of their future economic condition
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):49–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper an analysis of perspective activity of coal mines in Poland is presented basing on their recoverable reserves and quality parameters of coal: heat content, ash content and sulphur content. The analysis of the recoverable reserves is done for the condition as in the end of 2001.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Parametry jakościowe węgla w zasobach operatywnych kopalń czynnych determinantą ich przyszłej kondycji ekonomicznej
węgiel kamienny, kopalnia węgla kamiennego, zasoby operatywne
W artykule przedstawiono analizę perspektywicznej działalności kopalń węgla kamiennego w Polsce w oparciu o posiadane przez nie zasoby operatywne w zakresie ich parametrów jakościowych: wartości opałowej węgla, zawartości popiołu i siarki w węglu. Analizę zasobów operatywnych kopalń czynnych w powyższym zakresie przeprowadzono dla ich stanu na koniec 2001 roku.
ISSN:1429-6675