Environment-related determinants of the functioning of an energy company in Poland: case study of a combined heat and power plant
J. Kamiński 1  
,   K. Stós 2  
 
More details
Hide details
1
IGSMiE PAN, Pracowania Polityki Energetycznej i Ekologicznej, Kraków
2
Ekoplus Sp. z o.o., Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(2):113–122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The functioning of every company in the electricity market is determined by a variety of circumstances which have a substantial impact on the organization. These factors can originate from both the internal environment and from the external environment. Depending on the nature and scope of a company’s business activities, these factors can vary in their level of significance. This paper presents a review of the current conditions of the functioning of an energy company based on an example of a combined heat and power plant, with a focus on the environmental factors. The key issues that are described in this paper are the impact of power plants on the environment and factors affecting environmental matters at the EU and national level. The article also reviews the current state of strict emission limits in relation to the implementation of the Industrial Emissions Directive, fees for the use of the environment, and the CO2 emissions trading system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce na przykładzie elektrociepłowni
środowisko przyrodnicze, przedsiębiorstwo energetyczne, elektrociepłownia
Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa w realiach rynkowych zdeterminowane jest różnorodnymi uwarunkowaniami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie tego podmiotu. Czynniki te mogą pochodzić zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i z otoczenia zewnętrznego. W zależności od charakteru i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej czynników tych może być bardzo wiele. W artykule zaprezentowano przegląd obecnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie elektrociepłowni z rozwinięciem aspektów środowiskowych. Wśród uwarunkowań środowiskowych przybliżono zagadnienia związane z oddziaływaniem elektrociepłowni na środowisko przyrodnicze oraz czynniki ksztaątujące kwestie środowiskowe na poziomie Unii Europejskiej, jak i kraju. Omówiono stan obecny w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zaostrzenie limitów emisyjnych w związku z wdrożeniem Dyrektywy IED, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz system handlu emisjami CO2.
 
REFERENCES (14)
1.
GIERSZEWSKA, G. i ROMANOWSKA, M. 2007. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
2.
Raporty o stanie miasta Krakowa za lata 2008–2012.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP).
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (tzw. Dyrektywa WI).
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach.
 
6.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu.
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 82/883/EWG w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu.
 
8.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/112/EWG w sprawie procedur harmonizacji programów redukcji i docelowego wyeliminowania zanieczyszczeń spowodowanych przez odpady z przemysłu ditlenku tytanu.
 
9.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 
10.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE.
 
11.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w sprawie usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 
12.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (tzw. Dyrektywa IPPC).
 
13.
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 opublikowane w Monitorze Polskim pod nr. 729.
 
14.
Raporty z rynku CO2, www.kobize.pl, dostęp: 18.04.2014 r.
 
ISSN:1429-6675