Hard coal as a fundamental energy source in Poland from perspective of mineral resources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):147–161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the statement about sufficiency of coal resources as a fundamental energy source. Distinguish role that coal plays in European Union economy was also in focus. Hard coal resources are permanently limited as a result of mining activity and restructuring processes. One of the reason of eliminating the part of coal resources is thin seems (under 1 .S m) mining relinquishment. In the last part of the paper the economic evaluation role was underlined in process of mineral resources establishment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny jako podstawowy nośnik energetyczny w Polsce
bilans energetyczny, zasoby węgla kamiennego, cienkie pokłady, wystarczalność bazy zasobowej
W referacie dokonano oceny wystarczalności bazy zasobowej węgla kamiennego jako podstawowego nośnika energetycznego. Zwrócono uwagę na fakt znaczącej roli jaką odgrywa w gospodarce krajów Unii Europejskiej. Baza zasobów przemysłowych węgla kamiennego ulega stałemu zmniejszeniu wskutek eksploatacji i działań restrukturyzacyjnych. Jedną z przyczyn eliminacji części zasobów przemysłowych jest nie podejmowanie eksploatacji pokładów cienkich poniżej 1,5 m. W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na fakt bezwzględnej konieczności wymagania oceny ekonomicznej dla kwalifikacji zasobów przemysłowych.
 
REFERENCES (11)
1.
Bilanse zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce z lat 1988-2005. PIG, Warszawa.
 
2.
CIBORSKI, 2006 - Bezpieczeństwo energetyczne w monografii Energia w czasach kryzysu pod red. K., Kucińskiego, Difin, Warszawa.
 
3.
DARSKI J., KlCKI J., SOBCZYK E.J., 2001 - Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego. Studia , Rozprawy, Monografie nr 85, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.PAN, Kraków.
 
4.
KARBOWNIK A., 2007 - Zasoby węgla kamiennego w Polsce, Karbo nr 2.
 
5.
KICKI J., SOBCZYK E. J., 2006 - Restrukturyzacja górnictwa w Polsce a struktura i wystarczalność zasobów węgla kamiennego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 134, Wyd. IGSMiE PAN Kraków.
 
6.
KlCKI J. NIEĆ M., 2006 - Na drodze do ujednolicenia klasyfikacji zasobów złóż w skali międzynarodowej, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 22, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
PASZCZA H., SOBCZYK E.J., STACHURSKI K., 2007 - Hard coal industry in Poland - Restructuring and Prospects. XXVII International Mining Congress and Exibit, Yeracruz, Mexico Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do Spraw Polityki Energetycznej Warszawa 2005.
 
8.
PROBIERZ K., GABZDYL W., BORÓWKA B., 2005 - Zasoby Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo z. 269, Gliwice: Sikora, 2000:.
 
9.
SOBCZYK E.J., 2007 - Wielokryterialna identyfikacja uciążliwości warunków geologiczno-górniczych procesu eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, Katowice (artykuł przyjęty do druku).
 
10.
SOBCZYK E. J., KlCKI J., 2004 - Uwarunkowania polskiego przemysłu koksowniczego w świetle dostępności bazy zasobowej węgla koksowego. Ukraińsko-Polskie Forum Górnicze, Krym-Ukraina 2004.
 
11.
Zaopatrzenie kraju w surowce energetyczne i energię w perspektywie długookresowej. Opracowanie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Warszawa 2005.
 
ISSN:1429-6675