ORIGINAL PAPER
Improving state support schemes for the sustainable development of renewable energy in Ukraine
 
More details
Hide details
1
International Humanitarian University, Odesa, Ukraine
2
Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine
3
Sumy State University, Sumy, Ukraine
4
Institute of Industrial Economics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Sumy State University, Sumy, Ukraine, Ukraine
5
Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraine, Kyiv, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Olha Prokopenko   

International Humanitarian University, Odesa, Ukraine
Submission date: 2021-02-13
Final revision date: 2021-03-09
Acceptance date: 2021-03-09
Publication date: 2021-03-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(1):85–100
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The world prefers to increase energy efficiency and use energy from renewable and alternative sources. Ukraine has chosen the same path. To form recommendations for improving state support schemes for the sustainable development of renewable energy, the authors conducted a thorough analysis of the state of renewable energy in Ukraine and its legislative support. The advantage of the study is the visual presentation of data. Thus, the authors presented and analyzed which energy sources Ukraine uses for its own needs, the essence of the Ukrainian energy balance and its state in 2019. The authors found that the development of renewable energy is one of the “Sustainable Development Goals of Ukraine”, which are based on the world. The authors noted the objectives and indicators of the goal, assessed the value of the indicators and found that, even though the goal is one of the most important goals because it is in third place in the number of amendments to existing regulations, there is a lag in plans and more lag on some additional tasks. The authors systematized the legal basis for the functioning of renewable energy and revealed this process’ subject-object relations. The analysis showed that the improvement of state support schemes for the sustainable development of renewable energy should be based on European norms and standards but consider national specifics. The authors proposed and described the principles of improving state support for the sustainable development of renewable energy, which should be based on ensuring the balance of interests of the three main stakeholders of the renewable energy market: the state, energy consumers and investors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Poprawa programów wsparcia państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej na Ukrainie
energia, wskaźniki bilansu energetycznego, energia odnawialna, wsparcie państwa, zrównoważony rozwój, cele zrównoważonego rozwoju
Świat zmierza w kierunku wzrostu efektywności energetycznej i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Ukraina wybrała tę samą drogę. Aby sformułować rekomendacje dotyczące usprawnienia programów wsparcia państwa dla zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, autorzy przeprowadzili dogłębną analizę stanu energetyki odnawialnej na Ukrainie i jej wsparcia legislacyjnego. Zaletą tego badania jest wizualna prezentacja danych. W ten sposób autorzy przedstawili i przeanalizowali, jakie źródła energii Ukraina wykorzystuje na własne potrzeby, przedstawili bilans energetyczny Ukrainy i jego stan w 2019 roku. Stwierdzili, że rozwój energii odnawialnej jest jednym z „Celów Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy”, które opierają się na wzorcach światowych. Autorzy wyszczególnili cele i określili wskaźniki celu, ocenili ich wartość i stwierdzili, że choć ten cel jest jednym z najważniejszych, gdyż zajmuje trzecie miejsce jeśli chodzi o liczbę nowelizacji obowiązujących przepisów, to zauważyli opóźnienia w planach i jeszcze większe opóźnienia w realizacji niektórych dodatkowych zadań. Autorzy usystematyzowali podstawy prawne funkcjonowania energetyki odnawialnej i ujawnili relacje przedmiotowo-podmiotowe tego procesu. Analiza wykazała, że doskonalenie programów wsparcia państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej powinno opierać się na normach i standardach europejskich, ale powinno również uwzględniać specyfikę krajową. Badacze zaproponowali i opisali zasady zwiększania wsparcia państwa dla zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, które powinno opierać się na zapewnieniu równowagi interesów trzech głównych interesariuszy rynku energii odnawialnej: państwa, odbiorców energii i inwestorów.
 
REFERENCES (25)
1.
Bashynska, I. and Dyskina, A. 2018. The overview-analytical document of the international experience of building smart city. Business: Theory and Practice 19, pp. 228–241, DOI: 10.3846/btp.2018.23.
 
2.
Buonocore et al. 2019 – Buonocore, J.J., Choma, E., Villavicencio, A.H. et al. 2019. Metrics for the sustainable development goals: renewable energy and transportation. Palgrave Commun 5, 136, DOI: 10.1057/s41599-019-0336-4.
 
3.
Doronina, I. 2020. Regulatory and legal support of development renewable energy in Ukraine (Normatyvno-pravove zabezpechennia rozvytku vidnovliuvanoi enerhetyky v Ukraini). Public Administration and Local Government (Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia) 1(44), pp. 31–43, DOI: 10.33287/102005 (in Ukrainian).
 
4.
Jefferson, M. 2000. Energy policies for sustainable development in book: World energy assessment – Energy and the challenge of sustainability. UNDP, pp. 416–452.
 
5.
Karimi, M.J. and Vaez-Zadeh, S. 2020. An Agent-Based Model for Electric Energy Policy Assessment. Electric Power Systems Research 192(10), 106903, DOI: 10.1016/j.epsr.2020.106903.
 
6.
Kharazishvili et al. 2020 – Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O. and Dzwigol, H. 2020. Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability 12(21), 8953, DOI: 10.3390/su12218953.
 
7.
Kumar, J., C.R. and Majid, M.A. 2020. Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities. Energy, Sustainability and Society 10(2), DOI: 10.1186/s13705-019-0232-1.
 
8.
Kuzmina, M. 2016. Systematization of legislation in the field of renewable energy (Systematyzatsiia zakonodavstva u sferi vidnovliuvalnoi enerhetyky). Economic theory and law (Ekonomichna teoriia ta pravo) 2, pp. 122–132 (in Ukrainian).
 
9.
Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources” 2003. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-11-23].
 
10.
MEDTU 2017. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. National report of the CSB of Ukraine [Online] http://un.org.ua/images/SDGs_N... [Accessed: 2021-01-17].
 
11.
MEEP 2020. Ministry of Energy and Environmental Protection. The concept of “green” energy transition of Ukraine until 2050 [Online] https://mepr.gov.ua/files/imag... [Accessed: 2021-01-18].
 
12.
Miśkiewicz, R. 2018. The Importance of Knowledge Transfer on the Energy Market. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(2), pp. 49–62, DOI: 10.24425/122774.
 
13.
Poullikkaset al. 2012 – Poullikkas, A., Kourtis, G. and Hadjipaschalis, I. 2012. An overview of the EU Member States support schemes for the promotion of renewable energy sources. International Journal of Energy and Environment 3, pp. 553–566.
 
14.
Prokopenko, O. and Miśkiewicz, R. 2020. Perception of “Green Shipping” in the contemporary conditions. Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(2), pp. 269–284, DOI: 10.9770/jesi.2020.8.2(16).
 
15.
Ragwitz, M. and Steinhilber, S. 2014. Effectiveness and efficiency of support schemes for electricity from renewable energy sources. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 3(2), pp. 213–229, DOI: 10.1002/wene.85.
 
16.
Siniša, F. 2020. Energy, Energetics and Energy Policy. Journal of Humanities, Arts and Social Science 4(2), pp. 187–193, DOI: 10.26855/jhass.2020.07.012.
 
17.
Sotnyk et al. 2020 – Sotnyk, I., Hulak, D., Yakushev, O., Yakusheva, O., Prokopenko, O.V. and Yevdokymov, A. 2020. Development of the US electric car market: Macroeconomic determinants and forecasts. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(3), pp. 147–164; DOI: 10.33223/epj/127921.
 
18.
State Statistics Service of Ukraine 2021a. Energy consumption based on renewable sources for 2007–2019. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/oper... [Accessed: 2021-01-10].
 
19.
State Statistics Service of Ukraine 2021b. Target values of indicators for 1990–2019. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed: 2021-01-11].
 
20.
State Statistics Service of Ukraine 2021c. Time series of energy balance indicators, 2019. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/oper... [Accessed: 2021-01-11].
 
21.
Stoyan, O. 2014. Legislative basis of state regulation of renewable energy of Ukraine (Zakonodavche pidgruntia derzhavnoho rehuliuvannia vidnovliuvalnoi enerhetyky Ukrainy). Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine (Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy) 1, pp. 64–72 (in Ukrainian).
 
22.
UNDP Ukraine 2020. Report «Analysis of the institutional environment and legal framework that governs public financing of the SDGs». [Online] https://www.ua.undp.org/conten... [Accessed: 2021-01-15].
 
23.
United Nations. General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly on September 25 2015. [Online] https://undocs.org/en/A/RES/70... [Accessed: 2021-01-17].
 
24.
United Nations 1987. WCED. Brundtland Report 1987. [Online] https://www.are.admin.ch/are/e... [Accessed: 2020-08-15].
 
25.
Vivanco, D. 2017. Rethinking climate and energy policies: new perspectives on the rebound phenomenon. Transport Reviews 37(6), pp. 1–4. DOI: 10.1080/01441647.2017.1307878.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675