The comparative analysis of energy production in the Legnica Power Plant and Lubin Power Plant with the use of LCA
M. Dzikuć 1  
,   J. Zarębska 2  
 
More details
Hide details
1
Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
2
Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(1):41–52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a Life Cycle Assessment (LCA) as a tool for Integrated Product Policy (IPP) for environmental assessment and comparison processes. The paper also demonstrated the usefulness of LCA in the evaluation and comparison of the environmental impact of energy production in the energy sector enterprises. The comparative assessment of manufacturing processes selected two coal-fired power plants. Heat and energy production implies the use of non-renewable resources (in this case coal), and environmental degradation caused by the negative impact of the production, the issue of harmful dust and gas, production of waste and sewage. The size of the negative impact on the individual elements of the ecosystem and human can be determined by Life Cycle Assessment. Environmental Life Cycle Assessment for energy production in Legnica Power Plant and Lubin Power Plant was performed using SimaPro software version 7.1. using the method of Eco Indicator 99. The SimaPro is methodologically based on International Organization for Standardization (ISO) 14040 series of environmental management. As the functional unit, to compare the effects on the environment in both energy production plants, selected to produce 1 GJ. The final result of the LCA was presented with regard to the three categories of damages: human health, ecosystem quality and resources. This result is obtained in the so-called Ecopoints (Pt) thus providing a comparative analysis of two or more production processes and their impact on the various components of the ecosystem. In addition, the article analyzes using Life Cycle Assessment to compare the environmental impact of energy production in Lubin Power Plant and Legnica Power Plant. Pointed to the difference in the results obtained and discusses the causes of the reported environmental impacts. Identified measures which will help to reduce the impact of energy production on the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lubin z wykorzystaniem metody LCA
zintegrowana polityka produktowa, ocena cyklu życia, węgiel kamienny, ciepło
W artykule zaprezentowano ocenę cyklu życia (LCA) jako instrument Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) służący ekologicznej ocenie i porównaniu procesów wytwórczych. Wykazano przydatnooeæ LCA do oceny i porównania wpływu na środowisko wytwarzania energii w przedsiębiorstwach sektora energetycznego. Do oceny porównawczej procesów wytwórczych wybrano dwie elektrociepłownie opalane węglem kamiennym. Produkcja energii i ciepła pociąga za sobą wykorzystanie surowców nieodnawialnych (w tym przypadku węgla kamiennego) oraz degradację środowiska spowodowaną negatywnym oddziaływaniem produkcji, czyli emisją szkodliwych substancji pyłowych i gazowych, produkcją odpadów i oecieków. Wielkość tego negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy ekosystemu oraz człowieka można określić za pomocą LCA. Ekologiczna ocena cyklu życia dla procesów wytwarzania energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lubin została przeprowadzona za pomocą oprogramowania komputerowego SimaPro w wersji 7.1. z wykorzystaniem metody Ekowskaźnika 99. Program SimaPro oparty jest metodologicznie na normach Międzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji (ISO) serii 14040 dotyczących zarządzania środowiskowego. Jako jednostkę funkcjonalną, dla porównania wpływu na środowisko produkcji energii w obu elektrociepłowniach, wybrano wytworzenie 1 GJ energii. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i surowców. Wynik ten uzyskuje się w ekopunktach (Pt), dzięki czemu możliwa jest analiza porównawcza dwóch lub więcej procesów produkcyjnych i ich oddziaływanie na różne elementy ekosystemu. W artykule dokonano analizy LCA w celu porównania wpływu na środowisko wytwarzania energii w Elektrociepłowni Lubin oraz w Elektrociepłowni Legnica. Wskazano na różnicę w osiągniętych wynikach oraz omówiono przyczyny występowania wykazanych oddziaływań środowiskowych. Określono działania, których podjęcie przyczyni się do zmniejszenia wpływu wytwarzania energii na środowisko.
 
REFERENCES (19)
1.
ADAMCZYK, W. 2004. Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa.
 
2.
DZIKUĆ, M. 2013a. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego. Rynek Energii nr 1(104), pp. 56–61.
 
3.
DZIKUĆ, M. 2013b. Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko. Przegląd Elektrotechniczny nr 4, ss. 33–36.
 
4.
DZIKUĆ, M. 2013c. Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation. International Journal of Applied Mechanics and Engineering vol. 18, nr 4, ss. 1275–1281.
 
5.
DZIKUĆ,M. i PIWOWAR, A. 2013. LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment. Management vol. 17, nr 1, ss. 382–392.
 
6.
Eco-indicator 99. Mannual for Designers. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment 2000, Ministry of Housing,Spatial Planning and the Environment, The Netherlands; http://www.pre-sustainability.....
 
7.
EDF Polska, 2008 – Wkład w przygotowanie programu modernizacji i rozwoju polskiego sektora energetycznego do 2030 roku. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XVI, Warszawa.
 
8.
KOWALIK,M. i ZAJEMSKA,M. 2013. Spalanie węgla kamiennego w powietrzu wzbogaconym tlenema zanieczyszczenia. Polityka Energetyczna t. 16, z. 2, s. 85–101.
 
9.
KOWALSKI i in. 2007 – KOWALSKI, Z., KULCZYCKA, J. i GÓRALCZYK, M. 2007. Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). PWN, Warszawa.
 
10.
KULCZYCKA, J. (red.), 2001. Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
KULCZYCKA, J. i in. 2008. Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych. Kraków, s. 138–150, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wy... (data dostępu: 28.06.2013).
 
12.
PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
13.
PN-EN ISO 14044:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
14.
PN-EN ISO 14050:2010 U; Zarządzanie środowiskowe – terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
15.
SOWIŃSKI, J. 2010. Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 401–410.
 
16.
URBAN, S. i DZIKUĆ, M. 2013. Wpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym. Ekonomia i Środowisko nr 2, ss. 84–92.
 
17.
ZARĘBSKA, J. 2013. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
18.
ZARĘBSKA, J. i LEWANDOWSKA, A. 2010. Life Cycle Assessment (LCA) as a tool for creating a proecological image of the companies.Management Vol. 14, No. 1, University of Zielona Góra, s. 306-317.
 
19.
ZARĘBSKA, J. 2011. Recykling jako źródło surowców. [W:] Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 65–75.
 
ISSN:1429-6675