Instruments supporting development of modern energy technologies
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):41–51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article has been to present the complex supporting system of development of modern energy technologies. That development aims at reaching the objectives of the EU energy policy, supplying sustainable, competitive and secure energy, namely. A special role has been set to modern, energy efficient and emission low technologies in the process of meeting the objectives. Therefore the energy R&D receives in the EU a special attention and political support. It has been stressed that modern energy technologies are likely to be of the same crucial importance as military, or ITC technologies for nations in the process of economy globalisation. Most essential drives in energy R&D have been listed. Different activities of the EU leading to the proposal of European Strategic Energy Technology Plan, SET-Plan (scheduled for 2008) have been presented as well as the plan's highlights. Barriers of energy R&D and proposals of their removing have been put forward. Chosen EU programs and initiatives supporting activities in energy area have been listed. Some chosen instruments have been shortly presented. Final conclusions stress the importance and need for further support for a variety of activities as a perquisite for successful development of modern energy technologies at the level of EU and underpinned by MS governments and private sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Instrumenty wspierające rozwój nowoczesnych technologii energetycznych
technologie energetyczne, polityka energetyczna, badania i rozwój energii
Celem artykułu jest przedstawienie złożonego procesu wspierania prac w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych w Unii Europejskiej. Rozwój technologii energetycznych ma na celu umożliwienie osiągnięcia celów europejskiej polityki energetycznej - dostarczenia "zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii". Rozwój technologii energetycznych ma szczególna rangę w UE i jest wspierany na szczeblu politycznym. Znaczenie technologii energetycznych będzie porównywalne do znaczenia technologii militarnych, informatycznych czy telekomunikacyjnych w gospodarce globalnej. Omówiono uwarunkowania powstawania Europejskiego Strategicznego Planu Technologicznego w Dziedzinie Technologii Energetycznych, SET-Planu (2008). Zidentyfikowano bariery rozwoju prac R&D w obszarze energii i propozycje ich przełamywania. Omówiono wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspierające działania w obszarze energii. Podkreślono potrzebę dalszego wspierania rozwoju technologii energetycznych poprzez szereg inicjatyw i instrumentów podejmowanych na poziomie EU i wspomaganych przez rządy państw członkowskich i sektor prywatny.
 
REFERENCES (5)
1.
Communication from the Commission to the Council, the European P rliament, the European Economic and Social Committee and the Committee Of the Regions Towards a European Strategic Energy Technology Plan COM (2006) 847 final, Brussels, 10.1.2007.
 
2.
Komunikat Komisji do Rady Europejskiej I Parlamentu Europejskiego Europejska Polityka Energetyczna, Bruksela dnia 10.1.2007,l KOM (2007) 2, {SEK (2007) 12}.
 
3.
Roczny Raport Komisji Europejskiej, COM (2006) 30, część II POLSKA.
 
4.
Skoczowski T., 2007 – Energooszczędne technologie energetyczne. Część 1. i Część 2., Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 1 i nr 2.
 
5.
Word Energy Outlook 2006, IEA, 2006.
 
ISSN:1429-6675