Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy
 
More details
Hide details
1
Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Kateryna Kuznietsova   

Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
Submission date: 2020-08-10
Final revision date: 2020-10-18
Acceptance date: 2020-10-19
Publication date: 2020-12-18
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):67–90
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article reveals the problems of the formation and implementation of Ukraine’s energy policy from the beginning of its independence to the present day. The specificities of the fuel and energy sector of the country’s economy, the main stages of formation, macroeconomic conditions and the problems of its transformation were analyzed. The slow and contradictory processes of reforming Ukraine’s fuel and energy complex throughout the period of its independence and the fact that the inconsistency with the main directions of the economic policy did not ensure its effective transformation have been proven. The results of the OECD assessment of progress towards the main objectives implementation of the Ukraine’s Energy Strategy have been presented. It was noted that the results of the research suggest that the progress in achieving the goals of Ukraine’s Energy Strategy is ambiguous, therefore the strategy needs to be refined accordingly. There are two main factors moving away from the formal and declarative nature of Ukraine’s energy policy to its realistic model. Firstly – an international factor associated with Ukraine’s extending involvement in international cooperation within the energy sector, Ukraine’s international commitments to reform the energy sector towards increasing energy efficiency, green energy, etc. Another – the crisis factor – as a result of the energy policy of the Russian Federation. It was noted that the role of these factors in the future will remain determining. The need to improve Ukraine’s energy policy, taking the current trends in the development of the world energy system, new challenges and threats to politico-military and energy confrontation with the Russian Federation into account, has been proven.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna Ukrainy: analiza i strategia rozwoju
polityka energetyczna, strategia energetyczna, kompleks paliwowo-energetyczny, bezpieczeństwo
Artykuł porusza problematykę kształtowania się i realizacji polityki energetycznej Ukrainy od początków jej niepodległości do dnia dzisiejszego. Przeanalizowano specyfikę sektora paliwowo-energetycznego gospodarki kraju, główne etapy jego powstawania, uwarunkowania makroekonomiczne oraz problemy jego transformacji. Udowodniono powolne i wzajemnie sprzeczne procesy reformowania kompleksu paliwowo-energetycznego Ukrainy w całym okresie jej niepodległości oraz brak spójności z głównymi kierunkami polityki gospodarczej, co nie zapewniało skutecznej transformacji. Przedstawiono wyniki oceny OECD postępów w realizacji głównych celów Strategii Energetycznej Ukrainy. Wyniki badań wskazują, iż postęp w osiąganiu celów Strategii Energetycznej Ukrainy jest niejednoznaczny, dlatego strategia ta wymaga odpowiedniego dopracowania. Są dwa główne powody odchodzenia od formalnego i deklaratywnego charakteru polityki energetycznej Ukrainy. Pierwszym z nich jest czynnik międzynarodowy, związany z rozszerzaniem zaangażowania Ukrainy we współpracę międzynarodową w sektorze energetycznym, międzynarodowe zobowiązania Ukrainy do reformy sektora energetycznego w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej, zielonej energii itp. Kolejnym jest czynnik kryzysowy, wynikający z polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej. Zwrócono uwagę, że rola tych czynników w przyszłości pozostanie decydująca. Udowodniono potrzebę usprawnienia polityki energetycznej Ukrainy, z uwzględnieniem aktualnych trendów rozwoju światowego systemu energetycznego, nowych wyzwań i zagrożeń wynikających z konfrontacji polityczno-wojskowej i energetycznej z Federacją Rosyjską.
 
REFERENCES (35)
1.
AAUEU 2015. Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part (Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony) (in Ukrainian).
 
2.
Analytical report 2019. The impact of the nuclear energy complex on the development of Ukraine (Analitychnyy zvit 2019. Vplyv kompleksu yadernoyi enerhetyky na rozvytok Ukrayiny). [Online] https://ukrns.org/images/activ... 2019/2019_09_25/ analitychnyzvit.pdf [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
3.
Barannik, V. 2016. Environmental component of energy security: new global requirements and tasks for Ukraine (Ekolohichna skladova enerhetychnoyi bezpeky: novi hlobalʹni vymohy ta zavdannya dlya Ukrayiny). [Online] https://niss.gov.ua/sites/defa... [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
4.
Basok, B. and Bazeev, Y. 2017. Improving the energy efficiency of Ukraine’s economy is the mission and main priority of domestic energy development (Povysheniye energoeffektivnosti ekonomiki Ukrainy – missiya i osnovnoy prioritet razvitiya otechestvennoy energetiki). Industrial heating technology 39(2), pp. 46–52 (in Russian).
 
5.
Bobrov, Y. 2013. Energy security of the state (Enerhetychna bezpeka derzhavy). Kyiv: KROK University of Economics and Law, 308 pp. (in Ukrainian).
 
6.
CGETU 2050. The concept of “green” energy transition of Ukraine until 2050 (Kontseptsiya “zelenoho” enerhetychnoho perekhodu Ukrayiny do 2050 roku) (in Ukrainian).
 
7.
Denisyuk et al. 2016 – Denisyuk, S., Kotsar, O. and Chernetska, Yu. 2016. Energy efficiency of Ukraine. Best project ideas (Enerhetychna efektyvnistʹ Ukrayiny. Krashchi proektni ideyi). Project “Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine”. Kyiv: KPI them. Igor Sikorsky, 79 pp. (in Ukrainian).
 
8.
DNSDCU 2019. Decree of the Ukraine’s President On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 2, 2019 “On urgent measures to ensure energy security” (Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 2 hrudnya 2019 roku “Pro nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennya enerhetychnoyi bezpeky”) №874/2019 (in Ukrainian).
 
9.
EESU 2018. Energy efficiency system in Ukraine, project for discussion (Systema enerhoefektyvnosti v Ukrayini, proekt dlya obhovorennya) (in Ukrainian).
 
10.
EPUEI 2019. Economic policy of Ukraine in the field of energy in the context of European integration (Ekonomichna polityka Ukrayiny v haluzi enerhetyky v konteksti yevropeysʹkoyi intehratsiyi). [Online] https://lpnu.ua/sites/default/ files/dissertation/2019/12347/zaverbnyy.pdf [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
11.
ECER 2012. European Commission Energy roadmap 2050. Publications Office of the European Union. [Online] https://ec.europa.eu/energy/si... roadmap_2050_en_0.pdf [Accessed: 2020-10-25].
 
12.
ESU 2030. Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030 (Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku) (in Ukrainian).
 
13.
ESU 2035. Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, energy efficiency, competitiveness” (Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnistʹ, konkurentospromozhnistʹ”) (in Ukrainian).
 
14.
IEA 2012. Energy Policies Beyond IEA Countries: Ukraine, DOI: 10.1787/9789264187450-en.
 
15.
Kharichkov, S. and Krutyakova, V. 2014. Key guidelines of the innovative model of Ukraine’s economy on the basis of sustainable nature management (Klyuchovi oriyentyry innovatsiynoyi modeli ekonomiky Ukrayiny na zasadakh staloho pryrodohospodaryuvannya). Economy: the realities of time 2(12), pp. 175–183 (in Ukrainian).
 
16.
Kislyy, V. and Trofimenko, N. 2002. Greening enterprise management (Ekologizatsiya upravleniya predpriyatiyem). Sumy: VTD University Book, pp. 232 (in Ukrainian).
 
17.
Krog, L. and Sperling, K. 2019. A comprehensive framework for strategic energy planning based on Danish and international insights. Energy Strategy Reviews 24, pp. 83–93. [Online] https://www.sciencedirect.com/... [Accessed: 2020-09-10].
 
18.
Kudrya, S. 2015. Status and prospects of development of renewable energy in Ukraine (based on the scientific report at the meeting of the Presidium of the NAS of Ukraine on October 7, 2015) (Stan ta perspektyvy rozvytku vidnovlyuvanoyi enerhetyky v Ukrayini (za materialamy naukovoyi dopovidi na zasidanni Prezydiyi NAN Ukrayiny 7 zhovtnya 2015 r)). Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine 12, pp. 19–26 (in Ukrainian).
 
19.
Lir, V. 2018. Formation of Ukraine’s energy policy in accordance with the global paradigm of sustainable development (Formuvannya enerhetychnoyi polityky Ukrayiny vidpovidno do hlobalʹnoyi paradyhmy staloho rozvytku). Global and national economic problems 29. [Online] http://global-national.in.ua/ archive/21-2018/35.pdf [Accessed: 2020-09-21] (in Ukrainian).
 
20.
Melʹnyk, L. 2015. Energy economics (Ekonomika enerhetyky). Sumy: University book, pp. 378 (in Ukrainian).
 
21.
MEU 2020. Ministry of Energy of Ukraine (Ministerstvo enerhetyky Ukrayiny). [Online] http://mpe.kmu.gov.ua [Accessed: 2020-11-04] (in Ukrainian).
 
22.
NCSREU 2020. National Commission for State Regulation of Energy and Utilities. (Natsionalʹna komisiya z derzhavnoho rehulyuvannya enerhetyky ta komunalʹnykh posluh). [Online] http://www.nerc.gov.ua [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
23.
NEPU 1996. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the National Energy Program of Ukraine until 2010”, May 15, 1996, №191/96-VR (Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny “Pro Natsionalʹnu enerhetychnu prohramu Ukrayiny do 2010 roku”, 15 travnya 1996 roku, №191/96-VR) (in Ukrainian).
 
24.
NISD 2018. Analytical report to the Annual Address of the Ukraine’s President to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018” (Analitychna dopovidʹ do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny “Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny u 2018 rotsi”). Kyiv: NISD, 688 pp. (in Ukrainian).
 
25.
NPCR of the UES of Ukraine 2018. Review of analytical works of international energy organizations on the state and scenarios of development of the world energy sphere with the forecast of investment in energy efficiency (Ohlyad analitychnykh robit mizhnarodnykh enerhetychnykh orhanizatsiy shchodo stanu ta stsenariyiv rozvytku svitovoyi enerhetychnoyi sfery z prohnozom investuvannya v enerhoefektyvnistʹ). NPCR of the UES of Ukraine. Kyiv, 6/2018. [Online] https://ua.energy/wp-content/u... [Accessed: 2020-10-25].
 
26.
OECD 2019. Snapshot of Ukraine’s Energy Sector Institutions, Governance and Policy Framework. [Online] https://www.oecd.org/eurasia/c... [Accessed: 2020-10-25].
 
27.
OECD monitoring 2035. OECD monitoring of Ukraine’s energy strategy for the period up to 2035 (Monitorynh OESR enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 r.). [Online] https://www.oecd.org/eurasia/c... [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
28.
PUA 2010. The Protocol of Ukraine’s Accession to the Treaty establishing the Energy Community was ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine on December 15, 2010 (Protokol pro pryyednannya Ukrayiny do Dohovoru pro zasnuvannya Enerhetychnoho Spivtovarystva ratyfikovano VR Ukrayiny 15 hrudnya 2010 r.) (in Ukrainian).
 
29.
RPA 2016. Law of Ukraine “On Ratification of the Paris Agreement” (Zakon Ukrayiny “Pro ratyfikatsiyu Paryzʹkoyi uhody”) (in Ukrainian).
 
30.
SEP 2018. Strategic Energy Plan. Agency for Natural Resources and Energy. [Online] https://www.enecho.meti.go.jp/... pdf/strategic_energy_plan.pdf [Accessed: 2020-10-25].
 
31.
SSSU 2020. State Statistics Service of Ukraine (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny). [Online] http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed: 2020-10-25] (in Ukrainian).
 
32.
Sukhodolia, O. 2017. Geopolitical and economic priorities of Ukraine’s energy security (Heopolitychni ta ekonomichni priorytety enerhetychnoyi bezpeky Ukrayiny). Strategic panorama 1, pp. 42–45 (in Ukrainian).
 
33.
Terrados et al. 2010 – Terrados, J., Almonacid, G. and Aguilera, J. 2010. Energy Planning: a Sustainable Approach. Paths to Sustainable Energy. [Online] https://www.researchgate.net/p... Energy_Planning_a_Sustainable_Approach.
 
34.
WB 2019. World Bank Group Flagship Report “Doing Business 2019”. [Online] https://www.doingbusiness.org/... English/DB2019-report_web-version.pdf [Accessed: 2020-10-25].
 
35.
Zubetsʹ, M. and Panasyuk, B. 2004. Current problems of Ukraine’s economy (Aktualʹni problemy ekonomiky Ukrayiny). Kyiv: Agricultural science, pp. 84 (in Ukrainian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675