Main world steam coal exporters to the European market - some aspects of supply and prices
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):255–272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the changes in steam coal production and consumption in the European Union countries in recent years as well as in coal import origin. The changes are shown against the background of world market data. Market structure and mechanisms of price formation for steam coal are described. Description of main coal exporters to the EU market are given together with analyses of coal prices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski - wybrane aspekty podaży i cen
Unia Europejska, ceny węgla, eksport, import, węgiel energetyczny
Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie zaistniałych w ostatnich latach zmian w produkcji i zużyciu węgla energetycznego w krajach Unii Europejskiej, a także w strukturze jego importu. Zmiany te pokazano na tle danych światowych. Przedstawiono strukturę rynku węgla energetycznego oraz mechanizm tworzenia jego rynkowych cen. Scharakteryzowano głównych eksporterów węgla na rynki Unii Europejskiej i poddano analizie ceny oferowanych przez nich węgli.
 
REFERENCES (15)
1.
Annual report 2008. Facts and Trends 2007/2008. Wyd. VDKI - Verein der Kohlenimporteuren e.V. Hamburg. ISSN 1612-5371.
 
2.
Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd (wybrane numery z lat 2007-2008).
 
3.
BROADBENT G., 1999 - Competitiveness of coal - the evolution of price. Wyd. IEA Coal Research CS/05. ISBN 92-9029-321-9.
 
4.
Coal Information 2008 (with 2007 data). Wyd. IEA, Paryż. ISBN 978-92-64-04241-4.
 
5.
Community hard coal imports from third countries for power stations (http://ec.europa.eu/energy/coa...).
 
6.
Electricity Information 2007. Wyd. IEA, Paryż. ISBN 978-92-64-02774-9.
 
7.
ICR — International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England (wybrane numery z lat 2007-2008).
 
8.
ICR Coal Statistics Monthly (sierpień 2008). Wyd. Platts — McGraw Hill Companies, England.
 
9.
LORENZ U., 2006 - Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna tom 9, z. specjalny, s. 583-596.
 
10.
Rozporządzenie Rady WE Nr 405/2003 (Council Regulation (EC) concerning the Community monitoring of hard coal originating in third countries).
 
11.
World Market for Hard Coal. 2007 Edition. Wyd. RWE Power.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675