Potential of prosumer power engineering in Poland by example of micro PV installation in private construction
T. Mirowski 1  
,   K. Sornek 2  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
2
Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):73–84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of photovoltaics in the world in recent years and decreased the prices of photovoltaic modules caused the increased the attention of many countries, including Polish, in terms of increasing the share of PV installations in the national balance of Renewable Energy Sources (RES). Particularly noteworthy are prosumer micro installations with the power to 10 kWp. The idea of the smart grid will be able to become a reality due to these installations, and will be necessary for the proper working of the power system. The article presents the current situation in the global PV market, prices, technologies and case study of prosumer PV installations in their newly established single-family houses in the years 2016–2020 in connection with the implementation of the „Prosumer” Programme.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budownictwie indywidualnym
energetyka prosumencka, fotowoltaika, OZE
Rozwój fotowoltaiki na świecie w ostatnich latach i związany z tym spadek cen modułów fotowoltaicznych spowodował, że wzrosło zainteresowanie wielu państw, w tym Polski, w zakresię zwiększenia udziału instalacji PV w krajowym bilansie OZE. Na szczególną uwagę zasługują mikroinstalacje prosumeckie o mocy do 10 kWp. Dzięki takim instalacjom idea smart grid będzie mogła stać się realna, a w przyszłości niezbędna dla poprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono obecną sytuację na światowym rynku PV, ceny, technologie oraz analizę przypadku wzrostu liczby instalacji prosumenckich PV w nowo powstających budynkach jednorodzinnych w latach 2016–2020 w związku z realizacją programu „Prosument”.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrews i in. 2013 – Andrews, R.W., Pollard, A. i Pearce, J.M. 2013. The Effects of Snowfall on Solar Photovoltaic Performance. Solar Energy nr 92.
 
2.
APS News. A publication of American Physical Society. Vol. 18, No. 8. April 2009.
 
3.
Bożek, E. i in. 2014. Analiza mocy ogniw fotowoltaicznych w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. Praca zbiorowa pod red. Traczewska T. i Kaźmierczak B. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
 
4.
BP Statistical Review of World Energy June 2014; [Online] Dostępne w: www.bp.com [Dostęp: 06.03.2015].
 
5.
EPIA 2014. Global Market Outlook for Photovoltaics 2014–2018. European Photovoltaic Industry Association [05.04.2015].
 
6.
Fraunhofer, 2014. Photovoltaics Report. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Freiburg, 24 October.
 
7.
GUS 2014. Budownictwo mieszkaniowe w latach 2008–2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
8.
ITRPV 2015: International Technology Roadmap for Photovoltaic 2014 Results [Online] Dostępne w: http://itrpv.net [Dostęp: 7.04.2015].
 
9.
Kacejko, P. i in. 2015. Prosument – krajobraz po bitwie. Rynek Energii, KAPRINT, nr 2(117), s. 13–20.
 
10.
Kaleta i in. 2014 – Kaleta, M., Pałka, P. i Żółtowska, I. 2014. Rola i funkcje agregatora z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych. Rynek Energii, KAPRINT, nr 3(112), s. 26–31.
 
11.
Popczyk, J. 2013. Energetyka prosumencka – od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społeczeństwie. Publikacja cyfrowa w Bibliotece źródłowej energetyki prosumenckiej. [Online] Dostępne w: www.klaster3x20.pl [Dostęp: 21.03.2015].
 
12.
PV Magazine, 2015 – PvXchange module price index. [Online] Dostępne w: www.pv–magazine.com [Dostęp: 23.04.2015].
 
13.
Sornek, K. i in. 2015. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych : aktywne i pasywne systemy słoneczne. Rynek Instalacyjny nr 3, s. 47–52.
 
14.
The History of Solar. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. Wersja elektroniczna; [Online] Dostępne w: www.energy.gov [Dostęp: 03.04.2015].
 
15.
Tomczykowski, J. 2014. Udział gospodarstw domowych w obciążeniu KSE. Energia Elektryczna nr 1. [Online] Dostępne w: www.cire.pl [Dostęp: 26.05.2015].
 
16.
Ustawa OZE, 2015 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 478).
 
17.
URE 2015. Cyfrowa Mapa Odnawialnych Źródeł Energii.
 
ISSN:1429-6675