ORIGINAL PAPER
Regional dependencies of interest in the “My Electricity” photovoltaic subsidy program in Poland
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
The Department of Geoengineering and Environmental Engineering, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
 
2
Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland
 
3
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
 
 
Submission date: 2021-02-03
 
 
Final revision date: 2021-02-19
 
 
Acceptance date: 2021-02-19
 
 
Publication date: 2021-06-21
 
 
Corresponding author
Justyna Cader   

The Department of Geoengineering and Environmental Engineering, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(2):97–116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In less than a decade, the photovoltaic sector has transformed into a global business. The dynamics of its development vary depending on the country. According to estimates, the value of the photovoltaic micro-installations market in Poland at the end of 2019 exceeded PLN 2.8 billion. In the first half of 2020, the PV sector recorded dynamic growth with a total capacity of the micro-installations of 2.5 GWp. Government subsidies were among the factors contributing to the expansion of the PV sector. In Poland, there are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy source installations, among others: feed-in tariff, grants, and loans. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019 with a budget of PLN 1.1 billion. The interest in the “My Electricity” program in individual provinces may vary, depending on socio-economic factors, technological and environmental resources, and the level of innovation. The research motivation of this article is a comparison of provinces in Poland according to selected energy, environmental, innovation, and socio-economic indicators and to show how these factors affect individual interest in the “My Electricity” photovoltaic development program in provinces. The highest correlation is for the total installation power under the “My Electricity” program and Gross Domestic Product and Human Developed Index. The highest correlation coefficient from RIS indicators and photovoltaic data programs was achieved for “R&D expenditure in the business sector”. The population was closely correlated with the total installation power and the grant value of the “My Electricity” program.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regionalne zależności w zakresie zainteresowania programem dotacji fotowoltaiki „Mój Prąd” w Polsce
fotowoltaika, energia odnawialna, program „Mój Prąd”, analiza korelacyjna, wskaźniki RIS
W ciągu niecałej dekady sektor fotowoltaiczny przekształcił się w globalny biznes. Dynamika jego rozwoju jest zróżnicowana w zależności od państwa. Według szacunków wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2019 roku przekroczyła 2,8 mld zł. W I półroczu 2020 roku dynamicznie rozwijał się sektor PV, dla którego łączna moc mikroinstalacji wyniosła 2,5 GWp. Dotacje rządowe były jednym z czynników przyczyniających się do ekspansji sektora PV. W Polsce istnieje wiele możliwości finansowych zintensyfikowania budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, m.in.: system taryf, dotacje, pożyczki. Przykładem wsparcia w postaci dotacji dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest stworzony w 2019 roku program „Mój Prąd” z budżetem 1,1 mld zł. Zainteresowanie programem „Mój Prąd” w poszczególnych województwach może być zróżnicowane w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych, zasobów technologicznych i środowiskowych oraz poziomu innowacyjności. Motywacją dla powstania artykułu było porównanie województw w Polsce według wybranych wskaźników energetycznych, społeczno-ekonomicznych, środowiskowych i innowacyjności oraz analiza wpływu tych czynników na zainteresowanie programem rozwoju fotowoltaiki „Mój Prąd” w województwach. Występuje wysoka korelacja dla całkowitej mocy instalacji w ramach programu „Mój Prąd” oraz produktu krajowego brutto (PKB) i wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). Najwyższy współczynnik korelacji spośród wskaźników RIS i danych programowych dotacji uzyskano dla „nakładów na działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw”. Liczba ludności była ściśle skorelowana z łączną mocą instalacji oraz wartością dotacji w ramach programu „Mój Prąd”.
 
REFERENCES (28)
1.
Act RES 2020. Act of July 16, 2020 amending the Renewable Energy Sources Act (Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii) (Dz.U. 2020 poz. 1503) (in Polish).
 
2.
Allied Market Research 2019 Photovoltaic Market by Technology and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019–2026. Market Report. 342 pp. (summary).
 
3.
ARE 2021. Photovoltaics has a capacity of over 3.7 GW (Fotowoltaika osiągnęła moc ponad 3,7 GW). [Online] https://www.rynekelektryczny.p... [Accessed: 2021-01-12] (in Polish).
 
4.
Canales et al. 2020 – Canales, F.A., Jadwiszczak, P., Jurasz, J., Wdowikowski, M., Ciapała, B. and Kaźmierczak, B. 2020. The impact of long-term changes in air temperature on renewable energy in Poland. Science of the Total Environment 729, 138965, pp. 1–21, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138965.
 
5.
Communication EC 2019. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. COM(2019) 640, Brussels, 11 December 2019.
 
6.
CSO 2019. Central Statistical Office – Local Data Bank. [Online] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/da... [Accessed: 2020-12-04].
 
7.
Directive EC 2009. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
 
8.
Ergun et al. 2019 – Ergun, S., Owusu, P. and Rivas, M. 2019. Determinants of renewable energy consumption in Africa. Environmental Science and Pollution Research 26, pp. 15390–15405, DOI: 10.1007/s11356-019-04567-7.
 
9.
Eurostat 2019. Share of renewable energy in gross final energy consumption. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2021-01-04].
 
10.
Global Data Lab 2020. Subnational Human Development Index (4.0). [Online] https://globaldatalab.org/shdi... [Accessed: 2020-12-10].
 
11.
GUGIK 2020. SBR – administrative units (PRG – jednostki administracyjne). [Online] http://www.gugik.gov.pl/pzgik/... [Accessed: 2020-12-10] (in Polish).
 
12.
Jasiński et al. 2021 – Jasiński, J., Kozakiewicz, M. and Sołtysik, M. 2021. Determinants of Energy Cooperatives’ Development in Rural Areas – Evidence from Poland. Energies 14(319), pp. 1–19, DOI: 10.3390/en140203.
 
13.
Kazar, G. and Kazar, A. 2014. The renewable energy production-economic development nexus. International Journal of Energy Economics and Policy 4(2), pp. 312–319.
 
14.
Lin, R. and Ren, J. 2020. Renewable Energy and Sustainable Development. Journal of Renewable Energy and Sustainable Development 6(1), pp. 3–7, DOI: 10.21622/resd.2020.06.1.003.
 
15.
NECP PL 2019. National Energy and Climate Plan for the years 2021–2030 of 18 December 2019 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 z dnia 18 grudnia 2019). Ministry of State Assets (in Polish).
 
16.
NFOŚiGW 2020. My Electricity program – recruitment results (Program Mój Prąd – wyniki naboru). [Online] https://mojprad.gov.pl/wyniki-... [Accessed: 2020-12-04] (in Polish).
 
17.
Olczak et al. 2020a – Olczak, P., Olek, M. and Kryzia, D. 2020. The ecological impact of using photothermal and photovoltaic installations for DHW preparation. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(1), pp. 65–74, DOI: 10.33223/epj/118999.
 
18.
Olczak et al. 2020b – Olczak, P., Matuszewska, D. and Kryzia, D. 2020. “Mój Prąd” as an example of the photovoltaic one off grant program in Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(2), pp. 123–138, DOI: 10.33223/epj/122482.
 
19.
Olczak et al. 2021 – Olczak, P., Kryzia, D., Matuszewska, D. and Kuta, M. 2021. “My Electricity” Program Effectiveness Supporting the Development of PV Installation in Poland. Energies 14, 231, pp. 1–16, DOI: 10.3390/en14010231.
 
20.
PEP 2020. Poland’s Energy Policy until 2040 – the presentation (Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – prezentacja). Ministry of Climate (in Polish).
 
21.
Østergaard et al. 2020 – Østergaard, P. A., Duic, N., Noorollahi, Y., Mikulcic, H. and Kalogirou, S. 2020. Sustainable development using renewable energy technology. Renewable Energy 146, pp. 2430–2437, DOI: 10.1016/j.renene.2019.08.094.
 
22.
Renewables 2019. Renewables.ninja – insolation. [Online] https://www.renewables.ninja/ [Accessed: 2020-12-04].
 
23.
RIS 2017. Regional Innovation Scoreboard 2017. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (European Commission). Publications Office of the European Union, 84 pp., DOI: 10.2873/593800.
 
24.
Sasmaz et al. 2020 – Sasmaz, M.U., Sakar, E., Yayla, Y.E. and Akkucuk, U. 2020. The Relationship between Renewable Energy and Human Development in OECD Countries: A Panel Data Analysis. Sustainability 12(18), 7450, pp. 1–16, DOI: 10.3390/su12187450.
 
25.
SBF Polska PV 2020a. Photovoltaic Microinstallation Market Poland ‘19 – as of December 31, 2019 (Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych Polska ’19 – stan na 31 grudnia 2019). Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, 19 pp. (in Polish).
 
26.
SBF Polska PV 2020b. Photovoltaic Microinstallation Market in Poland H1 2020 – as of June 30 (Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ’20 – stan na 30 czerwca). Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (in Polish).
 
27.
Wang et al. 2018 – Wang, Z., Danish, Zhang, B. and Wang, B. 2018. Renewable energy consumption, economic growth, and human development index in Pakistan: Evidence form a simultaneous equation model. Journal of Cleaner Production 184, pp. 1081–1090, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.02.260.
 
28.
Wróbel et al. 2019 – Wróbel, J., Sołtysik, M. and Rogus, R. 2019. Selected elements of the Neighborly Exchange of Energy – Profitability evaluation of the functional model. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22(4), pp. 53–64, DOI: 10.33223/epj/112508.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675