Prospects of hydrogen use as fuel - advantages and negative consequences for environment
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):213–224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Various ways of hydrogen production were described. At the beginning hydrogen will probably be produced from fossil fuels by means of steam reforming, autothermal reforming or partial oxidation. As current laboratory investigations show, hydrogen can also be obtained from biomass, methanol or ethanol using the three processes. Biological processes of hydrogen generation from various organic materials or from water are subjects of separate research. Another option is water decomposition using solar energy and synthetic catalysts. From the point of view of atmosphere protection, some ways of hydrogen production has to be negatively evaluated. For example, hydrogen production from any fossil fuel results in the same amount of CO2 emission as in the case of direct combustion of the fossil fuel. Another reason of negative evaluation is that combustion of large amounts of hydrogen produces high emission into atmosphere of water vapor, which is greenhouse gas. So far, the atmospheric concentration of water vapor depends on the intensity of ocean water vaporization. The emission of water vapor from hydrogen combustion will definitely change the status quo ante. From the point of view of both emissions (CO2 and H2O) a safe solution is the production of hydrogen from biomass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wykorzystania wodoru jako paliwa - korzyści i zagrożenia dla środowiska
wodór, surowce, sposoby produkcji, dwutlenek węgla, emisja, para wodna, gaz cieplarniany, biomasa, ogniwa paliwowe
Przedstawiono opis różnych możliwości otrzymywania wodoru. Początkowo będzie on najprawdopodobniej produkowany z paliw kopalnych na drodze reformingu parą wodną, autotermicznego reformingu lub półspalania. Badania wskazują na możliwości produkcji wodoru za pomocą wymienionych procesów także z biomasy, metanolu, etanolu. Odrębną dziedzinę badań stanowią biologiczne procesy wytwarzania wodoru z różnego rodzaju materiałów organicznych lub z wody oraz rozkład wody za pomocą światła słonecznego w obecności syntetycznych katalizatorów. Z punktu widzenia konieczności ochrony atmosfery, wymienione sposoby produkcji wodoru muszą być różnie oceniane. Np. produkcja wodoru z paliw kopalnych prowadzi do emisji dwutlenku nie mniejszej niż w przypadku bezpośredniego spalania tych paliw. Inny powód do negatywnej oceny wynika z faktu, iż spalanie dużych ilości wodoru spowoduje emisję pary wodnej - znanego gazu cieplarnianego - do atmosfery. Zmieni to dotychczasowy stan, polegający na tym, iż koncentracja pary wodnej w atmosferze zależy od intensywności parowania wód oceanów. Z punktu widzenia obu kryteriów (emisja CO2 i H2O) bezpiecznym rozwiązaniem jest produkcja wodoru z biomasy.
ISSN:1429-6675