Prospects of the utilization icrease of electric energy from photovoltaic systems
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(1):163–176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper current status of the photovoltaic modules market is presented. Regarding high modules prices, development of this technology of electricity production is closely related to governments’ policy of renewable energy sources support, introduced in few countries so far. This policy is based on low interest loans offered to investors and feed-in tariff applied to electricity produced by the photovoltaic systems. Also in Poland development of the photovoltaic market is possible only by introducing suitable system’s solutions, without which this source of electric energy will be seen as uneconomic with no chances to become widespread.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wzrostu wykorzystania energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych
energia odnawialna, fotowoltaika, moduły fotowoltaiczne
W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju rynku modułów fotowoltaicznych. Ze względu na wysoką cenę modułów rozwój tej technologii produkcji energii elektrycznej jest związany ściśle z wprowadzoną w kilku krajach rządową polityką wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Programy te opierają się na systemach kredytów oraz preferencyjnych taryfach skupu energii wyprodukowanej w systemach fotowoltaicznych. Również w Polsce rozwojowi fotowoltaiki towarzyszyć muszą odpowiednie rozwiązania systemowe, bez których to źródło energii elektrycznej postrzegane będzie jako rozwiązanie nieekonomiczne, bez szans na upowszechnienie.
ISSN:1429-6675