Strategic determinants of energy production from renewable sources in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(2):15–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Renewable energy investments are still treated in the process of investment financing as something exotic in Polish determinants. Many banks and financing institutions, are not able to examine this type of investment due to lack of knowledge about the strategic environment of the sector. This causes difficulties in obtaining financing for these investments. The purpose of this study was to analyze the strategic determinants of investment in renewable energy. The result of this study are: scenario analysis, SWOT and PEST analysis of renewable energy sector, which could be used by participants in decision-making process in case of financing these investments. Strategic analysis allows to determine the long-term risks in investment process. Strategic analysis allows the identification of future restrictions in formulating business strategy in the renewable energy sector. It also allows an initial assessment of the degree of uncertainty and the stability and structure of the business environment. Macroeconomic analysis shows that the largest span of influence is in the politico-legal on most all the omissions legislative support for the development of renewable energy sources, while at the same time a high probability that this does not happen. There is also considerable influence of economic factors, ie the increase in exchange rates (significant at the planned purchase of turbines from a foreign supplier), or increase borrowing rates, may result in a significant negative impact on the profitability of investments. At the same time observed a very high probability of continued government support for investment in renewable energy, both in economic and political-legal. Prosperity of the proposed project foster technological factors such as the planned modernization of transmission grids and the emergence of a common EU market of renewable energy. As a result of the strategic analysis of investment in renewable energy we can conclude that are very favorable strategic conditions (political and legal regulation) in Poland. This conclusion will encourage investors to carry out such investment, as well as funding institutions, to finance them.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
energetyka wiatrowa, sektor energetyki wiatrowej, analiza SWOT, analiza PEST
W uwarunkowaniach polskich energetyka odnawialna traktowana jest w procedurze finansowania inwestycji nadal jak coś egzotycznego. Wiele banków, instytucji finansujących, nie jest w stanie przystąpić do analizy tego typu inwestycji ze względu na brak wiedzy o uwarunkowaniach strategicznych tego sektora. Taki stan rzeczy powoduje trudności w uzyskaniu finansowania tych inwestycji. Celem niniejszego opracowania było przestawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii. Rezultatem opracowania są analizy scenariuszowe, SWOT oraz PEST sektora energetyki odnawialnej. Analiza strategiczna umożliwia określenie przyszłych ograniczeń przy formułowaniu strategii działania przedsiębiorstwa z sektora energetyki odnawialnej. Pozwala również dokonać wstępnej oceny stopnia niepewności oraz stabilności i struktury otoczenia przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych analiz uwarunkowań strategicznych inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej można stwierdzić, że w otoczeniu politycznym i prawnym istnieją bardzo korzystne uwarunkowania strategiczne, co zachęci inwestorów do realizacji takich inwestycji, a instytucje finansujące do ich finansowania. Jednocześnie z analizy czynników makroekonomicznych wynika, że największa rozpiętość siły wpływu występuje w sferze polityczno-prawnej, dotyczącej przede wszystkim zaniechania wsparcia legislacyjnego w zakresie rozwoju OZE, przy jednocześnie dużym prawdopodobieństwie, że do tego nie dojdzie. Ponadto istnieje znaczny wpływ czynników ekonomicznych; wzrost kursów walut (istotny przy planowanym zakupie turbin od zagranicznego dostawcy) czy też wzrost stopy oprocentowania kredytu, mogą mieć znaczny negatywny wpływ na rentowność inwestycji. Obserwuje się również bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji rządowego wsparcia inwestycji w OZE, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i polityczno-prawnym. Pomyślności planowanej inwestycji sprzyjają czynniki technologiczne, takie jak planowana modernizacja sieci przesyłowych oraz planowane powstanie wspólnego, europejskiego rynku energii z OZE.
 
REFERENCES (6)
1.
DURACZYŃSKI M., FILIPOWICZ M., 2011 – Porównanie zasobów energii wiatru i wody w wybranych lokalizacjach południowej Polski. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1.
 
2.
MIROWSKI T., KALAWA W., 2011 – Problem zabezpieczenia produkcji energii elektrycznej z wiatru w okresach ciszy wiatrowej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1.
 
3.
PUCHALSKI P., 2008 – Nie będzie odwrotu od większego wykorzystania energii odnawialnej. Gazeta Prawna nr 202.
 
4.
SOLIŃSKI B., 2004 – Czy energetyka wiatrowa sprosta stawianym oczekiwaniom. Czysta Energia nr 3.
 
5.
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki NR 2 (76), 30 czerwca 2011.
 
6.
WIND ENERGY BAROMETER, SYSTEMES SOLAIRES le journal de l’éolien, BAROM_TRE ÉOLIEN – EUROBSERV’ER – MARS 2010, N° 6 – 2010.
 
ISSN:1429-6675