ORIGINAL PAPER
The gas fuel market in Poland and the costs of final heat generated in a local boiler house
 
More details
Hide details
1
Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, Politechnika Wrocławska, Poland
 
2
Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, Polska, Politechnika Wrocławska, Poland
 
 
Submission date: 2020-05-17
 
 
Acceptance date: 2020-06-01
 
 
Publication date: 2020-06-26
 
 
Corresponding author
Grzegorz Bartnicki   

Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, Politechnika Wrocławska, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(2):105-122
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
About 55% of over 14 million Polish households live in multi-family buildings. Cooperative or housing association buildings have a large share in this group. The heat is supplied from the district heating network or from local sources. With respect to facilities fed from gas boiler rooms, the signing and execution of fuel supply contracts is required. From October 1, 2017, the obligation to submit tariffs for gas trading set for all final customers (except for individual gas consumers in households) for approval to the President of the Energy Regulatory Office was lifted. Decisions regarding the choice of the supplier and the content of the concluded contract are made by the authorized bodies of the cooperative or housing association. The consequences of such decisions are borne by the owners and users of residential premises. Ensuring the continuity of a contract for the supply of gaseous fuel essentially comes down to establishing prices and rates in force for a given period. The right decision on the moment of signing the contract or the amendment, termination of the existing contract and signing a new one, or negotiation efficiency will result in financial profits for all users. The costs of heating and domestic hot water preparation are a significant component of the overall cost of the maintenance of flats in Poland. Therefore, it is even more important that the prices and rates agreed upon with the gas supplier are as favorable as possible to users. The high costs of heat are not only expenses for apartment owners. The attractiveness of flat on the rental market is also decreasing. The business activity carried out in facilities located in such buildings is also less competitive. The authors of the article analyzed gas prices on the Polish market over the last 3 years and presented the results of simulations of the effects of specific prices and rates set in the contract for the supply of fuel at the cost of heating from the point of view of a single apartment. As these are not large amounts per year, they do not motivate to optimize the terms of the gas purchase contract in this respect. The dynamics of changes in gas prices in Poland, although slightly different from world trends, is high. This makes it difficult for those responsible to make the decisions, and for residential users, it often means spending differences in subsequent years. One of the consequences of setting prices and rates significantly higher than obtainable may also be the reluctance of local communities to take measures to increase the energy efficiency of the heat supply system. From the point of view of heating costs, such decisions may distort the economic effect of thermo-modernization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rynek paliw gazowych w Polsce a koszty końcowej energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni lokalnej
rynek gazu, budynek wielorodzinny, efektywność energetyczna
Znaczna część (około 55%) z ponad 14 mln polskich gospodarstw domowych stanowi fragment budynków wielorodzinnych. W tej grupie duży udział mają budynki będące zasobami spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się z sieci ciepłowniczej lub ze źródeł lokalnych. W odniesieniu do obiektów, które są zasilane z kotłowni gazowych, konieczne jest podpisanie i realizacja umów na dostawę gazu. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf w zakresie obrotu gazem, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych. Decyzje w zakresie wyboru dostawcy i treści zawieranej umowy podejmują uprawnione do tego organy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Konsekwencje takich decyzji ponoszą użytkownicy lokali mieszkalnych. Umowa na dostawę paliwa gazowego ustala ceny i stawki obowiązujące w danym okresie. Trafność decyzji o momencie zawarcia lub aneksowania umowy, wypowiedzenia dotychczasowych warunków i podpisanie nowej umowy czy też skuteczność negocjacyjna skutkują obciążeniem finansowym dla wszystkich użytkowników, a przecież koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią w Polsce znaczącą składową ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Zbyt wysokie koszty związane z zaopatrzeniem w ciepło to nie tylko dodatkowe wydatki dla właścicieli mieszkań. Zmniejsza się również atrakcyjność lokali mieszkalnych na rynku najmu. Prowadzona działalność usługowa w lokalach usługowych zlokalizowanych w takich zasobach jest również mniej konkurencyjna. Autorzy artykułu przeanalizowali ceny gazu na polskim rynku w okresie ostatnich 3 lat i przedstawili wyniki symulacji skutków określonych cen i stawek ustalonych w umowie na dostawę paliwa na koszt ogrzewania z punktu widzenia pojedynczego lokalu. Ponieważ w skali roku nie są to duże kwoty, nie motywują one do optymalizacji w tym zakresie warunków umowy na zakup gazu. Dynamika zmian cen gazu w Polsce, mimo że nieco odbiegająca od trendów światowych, jest duża. Utrudnia to osobom odpowiedzialnym podejmowanie trafnych decyzji, a dla użytkowników lokali mieszkalnych często oznacza różnice wydatków w kolejnych latach. Jedną z konsekwencji ustalenia cen i stawek istotnie wyższych od możliwych do uzyskania może być też niechęć lokalnych społeczności do podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną systemu zaopatrzenia w ciepło. Z punktu widzenia kosztów ogrzewania takie decyzje mogą bowiem wypaczyć efekt ekonomiczny termomodernizacji.
 
REFERENCES (12)
1.
Bartnicki, G. and Nowak, B. 2020. The end of the heating season versus the energy efficiency of the heating installation (Koniec sezonu grzewczego a efektywność energetyczna instalacji odbioru ciepła). Instal Vol. 416, Iss. 4, pp. 2–11, DOI: 10.36119/15.2020.4.1 (in Polish).
 
2.
Bonatz et al. 2019 – Bonatz, N., Guo, R., Wu, W. and Liu, L. 2019. A comparative study of the interlinkages between energy poverty and low carbon development in China and Germany by developing an energy poverty index. Energy and Buildings 183, pp. 817–831, DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.09.042.
 
3.
Com EC… 2018. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Brussels 28.11.2018 r. COM(2018) 773 final.
 
4.
Dell’Isola et al. 2018 – Dell’Isola, M., Ficco, G., Canale, L., Frattolillo, A. and Bertini, I. 2018. A new heat cost allocation method for social housing. Energy and Buildings 172, pp. 67–77, DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.05.004.
 
5.
Galvin, R. 2019. Letting the Gini out of the fuel poverty bottle? Correlating cold homes and income inequality in European Union countries. Energy Research & Social Science Vol. 58, DOI: 10.1016/j.erss.2019.101255.
 
6.
Gungor et al. 2010 – Gungor, V.C., Lu, B. and Hancke, G.P. 2010. Opportunities and challenges of wireless sensor networks in smart grid. IEEE Trans. Ind. Electron. 57, pp. 3557–3564.
 
7.
Inman, M. 2020. Gas at a Crossroads. Global Energy Monitor. February 3. [Online] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2020-04-24].
 
8.
Nace et al. 2019 – Nace, T., Plante, L. and Browning, J. 2019. The New Gas Boom: Tracking Global LNG Infrastructure. Global Energy Monitor. July 1. [Online] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2020-04-24].
 
9.
Palej et al. 2019 – Palej, P., Qusay, H., Kleszcz, S., Hanus, R. and Jaszczur, M. 2019. Analysis and optimization of hybrid renewable energy systems. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 22, Iss. 2, pp. 107–120, DOI: 10.33223/epj/109911.
 
10.
Report EC… 2019. Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Preparing the basis for increasing long-term ambitions, Progress report on EU climate action in 2019. Brussels, 31.10.2019 r. COM(2019) 559 final.
 
11.
Stala-Szlugaj, K. 2019. Analysis on a regional basis of trends in hard coal prices for Polish households. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 22, Iss. 3, pp. 57–70, DOI: 10.33223/epj/112086.
 
12.
Wyganowski, J. 2020. EUR 120 billion for gas investments in Europe (120 mld euro na inwestycje gazowe w Europie). Energia Gigawat 1–2. [Online] https://rynek-gazu.cire.pl/st,... [Accessed: 2020-02-17] (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top