The implementation of Ukraine’s energy policy using budget programs
 
More details
Hide details
1
Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Tetiana Zhyber   

Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Peremohy ave 54/1, 03057, Kyiv, Ukraine
Submission date: 2020-08-10
Final revision date: 2020-09-06
Acceptance date: 2020-09-06
Publication date: 2020-12-18
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):91–104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The research is devoted to the organization of the energy policy objectives implementation through programs. A country’s energy policy can be monitored in many ways. The article proposes to consider the implementation of energy policy objectives with the budget programs maintenance on the example of Ukraine. Budget programs make it possible to trace the dynamics of changes in the aim and directions of the authorities’ energy policy, implemented for budgetary funds. With the budget programs since 2002 in Ukraine, it was possible to trace the increase in spending on the coal industry, highlight the funding forced of negative consequences in the energy sector and separate the steps to develop an energy strategy. Changes in the totality of energy policy budget programs are shown, their contents are considered. The decrease in the budget programs number associated both with the enlargement of their aim and with the withdrawal expenses for reconstruction and social protection of those affected by the previous energy activities from the budget funding. To assess budget programs planning and implementation uniformity the author’s integrated indicator is proposed. It takes the funding level and the quality indicator implementation on assignment directions into account. The calculation of the indicator showed that the expenditures for the general management of the energy policy and for scientific development are planned in the programs more evenly than the expenses for the energy strategy implementation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Realizacja polityki energetycznej Ukrainy z wykorzystaniem programów budżetowych
polityka energetyczna, zarządzanie programami, budżetowanie programów, kontroling w realizacji polityki energetycznej
Przedstawione badania dotyczą sposobu realizacji celów polityki energetycznej poprzez programy budżetowe. Politykę energetyczną kraju można monitorować na wiele sposobów. W artykule zaproponowano rozważenie realizacji celów polityki energetycznej przy zachowaniu programów budżetowych na przykładzie Ukrainy. Takie programy pozwalają na śledzenie dynamiki zmian celu i kierunków polityki energetycznej, które władze realizują poprzez zastosowanie środków budżetowych. Analiza programów budżetowych od 2002 r. na Ukrainie pozwala zauważyć wzrost wydatków na przemysł węglowy; wskazuje, że to finansowanie wymuszone było negatywnymi zjawiskami występującymi w energetyce, oraz daje możliwość wyodrębnienia kolejnych etapów opracowywania strategii energetycznej. Przedstawiono zmiany w programach budżetowych dotyczących polityki energetycznej i omówiono ich treść. Spadek liczby programów budżetowych związany jest zarówno z poszerzeniem ich celu, jak i z wycofaniem ze środków budżetowych wydatków na modernizację oraz ochronę socjalną osób dotkniętych dotychczasową działalnością energetyczną. Do oceny planów i dla zapewnienia jednolitości oceny realizacji programów budżetowych autorki zaproponowały zintegrowany wskaźnik. Uwzględnia on poziom finansowania oraz wskaźnik jakości poszczególnych kierunków działań. Wskaźnik ten udowodnił, że wydatki planowane na ogólne zarządzanie polityką energetyczną oraz na rozwój naukowy są bardziej równomierne niż wydatki na realizację strategii energetycznej.
 
REFERENCES (14)
1.
Berezhny, Y. and Shatylo, O. 2013. Establishment of strategic planning and management in the energy sector of Ukraine (Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України). Economy and State 11, pp. 94–99 (in Ukrainian).
 
2.
Chernousenko, O. 2014. The state of Ukraine’s energy sector and the results of modernization of TPP power units (Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС). The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute Of General Energy. The problems of general energy No 4, pp. 20–28 (in Ukrainian).
 
3.
Dergachova, V. and Pysar, N. 2018. Implementation of the market approach to the processes of management of the energy sector of ukrainian economy under conditions of European integration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3, pp. 40–49, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133437.
 
4.
Erastov, A and Novikova, O. 2015. Method for calculating the integral indicator of the effectiveness of the implementation of regional energy saving programs (Методика расчета интегрального показателя эффективности реализации региональных программ энергосбережения). Bulletin of the Ivanovo State Power Engineering University 3, pp. 73–80, DOI: 10.17588/2072-2672.2015.3.073-080 (in Russian).
 
5.
Landau, J and Sigal, I. ed. 2011. Energy: history, present and future: Progress of nuclear energy and interconnected energy systems (Энергетика: история, настоящее и будущее: Развитие атомной энергетики и объединенных энергосистем). Kyiv, 304 pp. (in Russian).
 
6.
Metelytsya, V. et al. 2020. The importance of financial lever in the management of alternative energy development. Financial and credit activity: problems of theory and practice 2(33), pp. 223–231; DOI: https://doi.org/10.18371/fcapt....
 
7.
MEU 2020. Budget programs executions Reports. Ministry of Energy of Ukraine (MEU). [Online] http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/... [Accessed: 2020-08--01] (in Ukrainian).
 
8.
MFP 2019. State budget expenditure Report 2019. Ministry of Finance of Poland (MFP), State Budget Department. [Online] https://www.gov.pl/web/finance... [Accessed: 2020-07-10].
 
9.
Petlovanyi, M.V. et al. 2018. Modern experience of low-coal seams underground mining in Ukraine. International Journal of Mining Science and Technology 28(6), pp. 917–923, DOI: 10.1016/j.ijmst.2018.05.014.
 
10.
STSU 2019. State budget expenditure Report 2019 Subsection ІІ.1. Expenditures according to the program classification of expenditures and crediting of the state budget Section II “Expenditures” of the Report on Execution of the State Budget of Ukraine (Підрозділ ІІ.1 “Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету” розділу ІІ “Видатки” Звіту про виконання Державного бюджету України). State Treasury Service of Ukraine (STSU). [Online] https://www.treasury.gov.ua/ua... [Accessed: 2020-07-10] (in Ukrainian).
 
11.
UEA 2020. Regarding overcoming the crisis situation in the fuel and energy complex of Ukraine (Щодо подолання кризової ситуації в паливно-енергетичному комплексі України). Public Union “The Ukrainian energy Assembly” (UEA) Proposal for the President of Ukraine. [Online] https://vse.energy/news/hotnew... [Accessed: 2020-07-02] (in Ukrainian).
 
12.
Voytyuk, O. 2019. Energy blockade of Donbass and its consequences for Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22(4), pp. 97–114, DOI: 10.33223/epj/111962.
 
13.
Yemelyanov, O. et al. 2018. Evaluation of the Adaptability of the Ukrainian Economy to Changes in Prices for Energy Carriers and to Energy Market Risks. Energies 11(12), p. 3529, DOI: 10.3390/en11123529.
 
14.
Zhyber, T. 2018. Trends and Prospects of State Budget Expenditures on the Energy Sector of Ukraine (Тенденции и перспективы расходов из государственного бюджета на энергетический сектор Украины). Economy of Ukraine No 11–12, pp. 60–70 (in Russian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675