ORIGINAL PAPER
The role of underground gas storage facilities in the continuous supply of natural gas to domestic recipients based on the example of the Visegrad Group
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-23
 
 
Final revision date: 2020-09-21
 
 
Acceptance date: 2020-09-22
 
 
Publication date: 2020-09-30
 
 
Corresponding author
Tomasz Skrzyński   

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, R. Ingardena 4, 30-060, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):21-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Underground gas storage facilities play an important part in the maintenance of balance between the constantly imported raw material and variable gas demand in the discussed part of Europe. They also allow for more the efficient operation of businesses which exploit this raw material in this part of Europe and operators of power lines. The following issues will be discussed in the article: types, capacity, location and variability of the filling level of underground gas storage facilities in Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia; similarities and differences in the policy of natural gas storage between individual Visegrad Group countries; the influence of these differences on the situation in the gas market; the influence of the planned further reconstruction of the natural gas storage facilities system on the energy security of individual countries which belong to the Visegrad Group. Concern for UGSF is one of the conditions of expansion of transmission pipelines to the north and south, increase of LNG import within the Visegrad Group, or the creation of a gas hub in Poland – initiatives aimed at, among others, securing the continuity of supplies to domestic users. However, the current and planned investments indirectly indicate that in the policies of the governments of the Visegrad Group countries, UGSF are supposed to soon play a much smaller role than many researchers would expect. An intensive expansion of UGSF is very unlikely. The scale of the state’s effect on the role of storage facilities in supplying gas to users depends on the level of the state’s control over the companies managing UGSF.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola podziemnych magazynów gazu w zapewnianiu ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców krajowych na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
polityka energetyczna, podziemne magazyny gazu, rynek gazu ziemnego, infrastruktura gazowa
W omawianej części Europy podziemne magazyny gazu pełnią ważną rolę w utrzymywaniu równowagi pomiędzy stale importowanym surowcem a zmiennym zapotrzebowaniem na gaz. Umożliwiają także bardziej wydajną pracę przedsiębiorcom wydobywającym ten surowiec w omawianej części Europy oraz operatorom linii przesyłowych. W artykule omówione zostały następujące zagadnienia: rodzaje, pojemność, rozmieszczenie i zmienność poziomu zapełnienia podziemnych magazynów gazu na terenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji; podobieństwa i różnice polityki odnośnie do magazynowania gazu ziemnego między poszczególnymi państwami Grupy Wyszehradzkiej; wpływ tych różnic na sytuację na rynku gazowym; wpływ, jaki dla bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw – członków Grupy Wyszehradzkiej będzie miała planowana dalsza rozbudowa systemu magazynów gazu ziemnego. Troska o PMG jest jednym z warunków rozbudowy gazociągów przesyłowych w kierunku północnym i południowym, wzrostu możliwości importu NLG na teren Visegrad Group czy stworzenia w Polsce hubu gazowego – inicjatyw mających na celu m.in. zabezpieczenie ciągłości dostaw do odbiorców krajowych. Obecne i planowane inwestycje pośrednio wskazują jednak, że w polityce władz państw Grupy Wyszehradzkiej, PMG mają w najbliższej przyszłości pełnić wyraźnie mniejszą rolę niż przewiduje wielu badaczy. Mało prawdopodobny jest wariant intensywnej rozbudowy PMG. Skala wpływu państwa na rolę magazynów w dostarczaniu surowca do odbiorców jest uzależniona od stopnia jego kontroli nad firmami zarządzającymi PMG.
 
REFERENCES (65)
1.
Anouk, H. 2020. Natural gas demand in Europe: The impacts of COVID-19 and other influences in 2020. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.
 
2.
BP Statistical Review of World Energy 2019, London: BP p.l.c.
 
3.
BP Statistical Review of World Energy 2020, London: BP p.l.c.
 
4.
Brzeziński, T. and Wawrzynowicz, A. 2014. Development of gas storage segment, changes in the regulatory environment, the operating principles and the role of the segment in the gas market (Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku). Rynek Energii 114(5) (in Polish).
 
5.
Burmistrova, E.V. 2020. Future Natural Gas in the European Market: Gazprom’s View Speech at the European Gas Conference (Buduŝeeprirodnogo gaza na evropejskom rynke: vzglâd Gazproma Vystuplenie na Evropejskoj gazovoj konferencii) (Vena, 28 ânvarâ 2020 g). [Online] http://www.gazpromexport.ru/fi... [Accessed: 2020-06-19] (in Russian).
 
6.
Ciechanowska, M. 2016. Underground gas storage facilities – an element of Polish energy security (Podziemne magazyny gazu elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski). Nafta-Gaz 72(10), DOI: 10.18668/NG.2016.10.08 (in Polish).
 
7.
Dyduch, J. and Skorek, A. 2020. Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects. Energy Policy 140.
 
8.
EPH and EPIF announce completion of intra-group reorganisation and publication of Combined Financial Statements, 2016-04-12. [Online] https://www.epinfrastructure.c... [Accessed: 2020-06-23].
 
9.
European Commission 2020. Quarterly Report Energy on European Gas Markets Market Observatory for Energy DG Energy, Bruxelles: European Commission 13 (1).
 
10.
Eurostat 2019. Energy, transport and environment statistics 2019 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
11.
Eurostat 2020. Supply of gas. [Online] http://appsso.eurostat.ec.euro... [Accessed: 2020-09-15].
 
12.
Filar, B. 2018. Analysis of the possibility of expanding an underground gas storage facility working volume by raising the upper UGS operating pressure above the original gas reservoir pressure (Analiza możliwości rozbudowy pojemności czynnej podziemnego magazynu gazu w wyniku podnoszenia górnego ciśnienia pracy PMG powyżej pierwotnego ciśnienia złoża gazu). Nafta-Gaz 74 (4); DOI: 10.18668/NG.2018.04.03 (in Polish).
 
13.
GAZ-SYSTEM 2014. Development Plan for the Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. for meeting the current and future demand for gaseous fuels for 2014–2023 Extract (Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2014–2023 Wyciąg). [Online] https://www.gaz-system.pl/file... [Accessed: 2020-07-14] (in Polish).
 
14.
GAZPROM 2020 – Transportirowka. [Online] https://www.gazprom.ru/f/posts... [Accessed: 5.07.2020].
 
15.
GIE 2020a. Value of the gas storage infrastructure for the electricity system Final report. [Online] https://www.gie.eu/index.php/g... GIE - Capacity value of gas storage - Artelys - Final Report - final.pdf [Accessed: 2020-07-13].
 
16.
GIE 2020b. System Development Map 2018/2019. [Online] https://www.gie.eu/map-order/p... ENTSOG/GIE [Accessed: 2020-07-13].
 
17.
GIE 2020c. Historical data. [Online] https://agsi.gie.eu/#/historic... [Accessed: 2020-07-15].
 
18.
GIE 2020d. Historical data. [Online] https://agsi.gie.eu/#/historic... [Accessed: 2020-07-15].
 
19.
GIE 2020e. Historical data. [Online] https://agsi.gie.eu/#/historic... [Accessed: 2020-07-15].
 
20.
GIE 2020f. Historical data. [Online] https://agsi.gie.eu/#/historic... [Accessed: 2020-07-15].
 
21.
GIE Storage Map 2018. [Online] https://www.gie.eu/map-order/p... [Accessed: 2020-09-15].
 
22.
Gryz et al. eds. 2018 – Gryz J., Podraza, A. and Ruszel, M. eds. Energetic safety. Concepts, challenges, interests (Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 
23.
Hadam, J. 2015. The natural gas transmission system as the foundation for market security and development (System przesyłowy gazu ziemnego fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa rynku). Przegląd Gazowniczy 45(1) (in Polish).
 
24.
innogy Gas Storage 2020. Total capacity. [Online] https://www.innogy-gasstorage.... [Accessed: 2020-06-23].
 
25.
IEA 2019. [Online] https://www.iea.org/data-and-s... [Accessed: 2020-09-15].
 
26.
Kłaczyński, R. 2017. Energy strategy of the Russian Federation in relation to the Visegrad Group countries (Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszechradzkiej). Cywilizacja i Polityka 15; DOI: 10.5604/01.3001.0010.5472 (in Polish).
 
27.
Kłaczyński, R. 2018. Petrol and Natural Gas Market of the Visegrád Group Countries 1993–2016: Current State and Prospects. Polish Political Science Yearbook 47 (1); DOI: 10.15804/ppsy2018.
 
28.
Kutyła, S. 2016. The role of gas storage facilities in ensuring energy state security (Rola magazynów gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa). [In:] Ilnicki, M. and Nowakowski, Z. eds. Energy security, economy, society – selected issues (Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka, społeczeństwo – wybrane zagadnienia). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne (in Polish).
 
29.
Kużelewska E. and Bartnicki A. R. 2017. The Visegrad Group – new challenges to security and cooperation prospects (Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy). Rocznik Integracji Europejskiej 11 (in Polish).
 
30.
Łoskot-Strachota, A. 2020. Turbulent waters – the European gas market during a pandemic (Wzburzone wody – europejski rynek gazu w czasie pandemii). [Online] https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [Accessed: 2020-06-28] (in Polish).
 
31.
Mejstřík, M. 2011. Ensuring energy security in the field of natural gas supply (Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu). [Online] http://ies.fsv.cuni.cz/default... [Accessed: 2020-06-23] (in Czech).
 
32.
Michalik, D. 2019. Energy cooperation in the Visegrad Group: chances and threats in 2019 (Współpraca energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej – szanse i zagrożenia 2019). [In:] Ruszel M. and Podmiotko S. eds. Energy security of Poland and Europe: Conditions – challenges – innovations (Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje). Rzeszów: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza (in Polish).
 
33.
Milovidov, K.N. 2017. Assessment of competitive options for the reproduction of oil and gas reserves (Otsenka konkurentnykh variantov vosproizvodstva zapasov hefti i gaza). [In:] Zhukov V. ed., World oil and natural gas markets: heightened competition (Mirovye rynki nefti i prirodnogo gaza: uzhestotsenie konkurentsii). Moskva: IMEMO RAN (in Russian).
 
34.
MND 2019. MND Gas Storage a.s. Annual Report 2019 (Výroční zpráva 2019) [Online] https://www.gasstorage.cz/wp-c... 2020-07-05 [Accessed: 2020-07-05] (in Czech).
 
35.
MOL 2019. MOL Group Integrated Annual Report 2019. [Online] https://molgroup.info/storage/... [Accessed: 2020-07-13].
 
36.
Mrzygłód, R. 2018. Modern management of underground gas storage facilities (Nowoczesne zarządzanie podziemnym magazynem gazu). Przegląd Gazowniczy 58(2) (in Polish).
 
37.
NAFTA 2018. Annual Report NAFTA. [Online] http://www.nafta.sk/sites/defa... [Accessed: 2020-06-23].
 
38.
NAFTA 2020. Powers and capacities of the tank (Výkony a kapacity zasobnika). [Online] https://isodzz.nafta.sk/yCapac... [Accessed: 2020-06-23] (in Slovak).
 
39.
Naftogaz 2020. Gas Balances in European Underground Storages [Online] https://naftogaz-europe.com/ar... [Accessed: 2020-09-15].
 
40.
Olkuski et al. 2017 – Olkuski, T., Sikora, A., Sikora, M.P. and Szurlej, A. 2017. The forecasted production, consumption, and net exports of energy resources in Poland (Prognozy wydobycia, konsumpcji i salda wymiany surowców energetycznych w Polsce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20(2) (in Polish).
 
41.
Olkuski et al. 2015 – Olkuski, T., Szurlej, A. and Janusz, P. 2015. Energy policy implementation in natural gas (Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18(2) (in Polish).
 
42.
Osička et al. 2018 – Osička, J., Lehotský, L., Zapletalová, V., Černoch, F. and Dančák, B. 2018. Natural gas market integration in the Visegrad 4 region: An example to follow or to avoid? Energy Policy 112.
 
43.
PEP 2040. Polish Energy Policy until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 roku). [Online] https:// www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaktualizowany-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r [Accessed: 2020-06-20] (in Polish).
 
44.
PEP 2040 summary. Polish Energy Policy until 2040 – summary (Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – streszczenie). 2020-09-08 [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2020-09-15] (in Polish).
 
45.
PGNiG 2020. Underground gas storage facilities (Podziemne magazyny gazu). [Online] http://pgnig.pl/podziemne-maga... [Accessed: 2020-07-15] (in Polish).
 
46.
Report on the activities of the President of the Energy Regulatory Office in 2019 (Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2019 r.), Warszawa: URE (in Polish).
 
47.
Rosicki, R. 2017. Poland’s energy policy: main problems and forecasts. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2; DOI 10.14746/ssp.2017.2.4.
 
48.
Ruszel, M. 2017. Evaluation of the Security of Natural Gas Supplies to Poland: the Present State and the 2025 Perspective (Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa do 2025 r.). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20(1) (in Polish).
 
49.
Ruszel, M. and Szurlej, A. 2016. Natural gas sector in the V4 countries (Sektor gazu ziemnego w państwach V4). Przegląd Gazowniczy 49(1) (in Polish).
 
50.
Schultz et al. 2020 – Schultz, R.A., Hubbard, D.W., Evans, D.J. and Savage, S.L. 2020. Characterization of Historical Methane Occurrence Frequencies from U.S. Underground Natural Gas Storage Facilities with Implications for Risk Management, Operations, and Regulatory Policy. Risk Analysis 40(3).
 
51.
Skrzyński, T. 2019. In the face of the rising importance of natural gas to the Polish economy. Zarządzanie Publiczne – Public Governance 47 (1).
 
52.
Slobodian, N. 2016, Report. Gas market and energy security in the Visegrad Group countries: models, challenges and outlooks (Raport. Rynek gazu i bezpieczeństwo energetyczne w państwach Grupy Wyszehradzkiej: modele, wyzwania i perspektywy). Warszawa: Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (in Polish).
 
53.
SLOVSTAT 2020. [Online] http://datacube.statistics.sk/... [Accessed: 2020-07-15].
 
54.
Sönnichsen, N. 2020. Technical working gas volume in underground storage facilities in Europe by country as of 2018 (in terawatt hours). [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2020-07-15].
 
55.
Stopa, J. and Kosowski, P. 2018. UGSF in Poland against the background of the European gas market (PMG w Polsce na tle europejskiego rynku gazu). Przegląd Gazowniczy 57 (1) (in Polish).
 
56.
Stopa et al. 2019 – Stopa, J., Kuk, D. and Janiga, B. 2019. Innovative gas supply: artificial intelligence methods in the exploitation of underground storage facilities and deposits of natural gas (Innowacyjne gazownictwo – metody sztucznej inteligencji w eksploatacji złóż i podziemnych magazynów gazu ziemnego). Przegląd Gazowniczy 61(1) (in Polish).
 
57.
Stulberg, A. N. 2015. Out of Gas?: Russia, Ukraine, Europe, and the Changing Geopolitics of Natural Gas. Problems of Post-Communism 62 (2); DOI: 10.1080/10758216.2015.1010914.
 
58.
Tomaszewski, K. 2018. Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(2).
 
59.
Trubalska, J. 2016. Trans-European Energy Infrastructure Projects. The Case of the North-South Gas Corridor. Humanities and Social Sciences 21, 23 (1).
 
60.
Trubalska, J. 2017. Towards energy union: the new concept of energy security in the European Union (W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej), Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 97 (in Polish).
 
61.
Trubalska, J. 2019. The prospects for energy cooperation in the Visegrad Group. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska M, 4; DOI: 10.17951/m.2019.4.
 
62.
Visegrad Group 2013. Road Map towards the regional gas market among Visegrad 4 countries. [Online] http://www.visegradgroup.eu/do... [Accessed: 2019-08-09].
 
63.
Wang T. World natural gas consumption by country 2018. [Online] https://www.statista.com/stati...; [Accessed: 2020-04-26].
 
64.
Więckowski, R. 2015. The role of gas storage facilities on emerging and mature markets of natural gas (Rola magazynów gazu na wschodzących oraz dojrzałych rynkach gazu ziemnego). Przegląd Gazowniczy 54(2) (in Polish).
 
65.
Wojcieszak, Ł. 2018. Specifics of the Hungarian gas security (Specyfika bezpieczeństwa gazowego Węgier). [In:] Wojcieszak Ł. ed., Central and Eastern Europe and specific problems of energy security (Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego). Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top