Valuation of external costs caused by the planned power plants using lignite in Legnica and Gubin and domestic power sector
M. Kudełko 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(2):67–84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of the EcoSenseWeb V 1.3 model for estimating external costs caused by the planned lignite power plants in Legnica and Gubin. Calculations were completed for three types of power plants which are characterized by significantly different emissions indicators. External costs – in million Euro/year and cEuro/kWh – are presented for two cases: for the whole area affected by the emissions and for Poland only. It was stressed that the cost of health impacts and global warming effects are most important. A much smaller range can be seen in the case of material damage, loss of crops and loss of biodiversity. In the case of a conventional PC power plant without CCS the level of external costs would be around 5 billon z³ per year. Using of the same technology, but maintaining higher environmental standards, causes 3.8 billion z³ per year. However, use of oxy-fuel technology can minimize the adverse impact of gaseous pollutants to a level of about 0.8 billion z³ per year. Total external costs caused by the Polish energy sector amounts to approximately 30 billion z³ per year, which means about 2.1% of the national GDP in 2010. It was noted that although the results presented in the article are not sufficient for the ultimate assessment of building the energy complexes in the region of Legnica and Gubin, however they could be a reference for assessment of these and other energy investments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szacunek kosztów zewnętrznych powodowanych przez planowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz krajowy sektor energetyczny
koszty zewnętrzne, elektrownie opalane węglem brunatnym, sektor energetyczny
W artykule przedstawiono wyniki modelu EcoSenseWeb V 1.3 szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez projektowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin. Obliczenia przeprowadzono dla trzech rozważanych typów elektrowni, istotnie różniących się wskaźnikami emisyjnymi. Wysokości kosztów zewnętrznych – w mln Euro/rok oraz cEuro/kWh – zostały wyliczone dla dwóch przypadków: na całym obszarze rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz tylko dla Polski. Podkreślono, że w strukturze kosztów dominują koszty zdrowotne oraz koszty związane z globalnym ociepleniem. Dużo mniejszy zakres kosztów można zauważyć w przypadku zniszczeń materiałowych, ubytków plonów i strat bioróżnorodności. W przypadku elektrowni konwencjonalnej typu PC, bez instalacji CCS, poziom kosztów zewnętrznych wyniósłby około 5mld zł rocznie. Zastosowanie tej samej technologii, jednak przy zachowaniu wyższych standardów emisyjnych oznacza koszty rzędu 3,8 mld zł rocznie. Natomiast zastosowanie technologii typu oxy-fuel pozwala zminimalizować niekorzystny wpływ zanieczyszczeń gazowych do poziomu około 0,8 mld zł/rok. Całkowite koszty zewnętrzne powodowane przez krajowy sektor energetyczny wynoszą około 30 mld zł/rok, czyli około 2,1% krajowego PKB z roku 2010. Zaznaczono, że choć wyniki niniejszego artykułu nie są wystarczające dla jednoznacznej oceny zasadności budowy kompleksów węglowo-energetycznych w rejonie Legnicy i Gubina, jednak stanowią ważny punkt odniesienia do oceny tych i innych inwestycji energetycznych.
 
REFERENCES (15)
1.
CHMIELNIAK T., 2011 – Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
CHWASZCZEWSKI S., 2009 – Technologie energetyki jądrowej w XXI wieku. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
EcoSenseWeb V 1.3, User’s Manual, IER 2008.
 
4.
ExternE – Externalities of Energy. Methodology 2005 Update, European Commission, 2005.
 
5.
GRACZYK A., 2005 – Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
6.
KUDEŁKO M., 2009 – External costs of Power Plants – Results of the NEEDS Project. Rynek Energii, nr 4(84), Lublin.
 
7.
KUDEŁKO M., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., 2007 – Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych. Studia, Rozprawy, Monografie 139, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, str. 72.
 
8.
NEEDS, New Energy Externalities Developments for Sustainability, External costs from emerging electricity generation technologies, Deliverable n° 6.1 – RS1a, 2009.
 
9.
MICHALAK J., 2012 – Analiza porównawcza opłacalności inwestycji węglowych i jądrowych. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
Niepublikowany raport pt. „Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla oraz alternatywnych sposobów uzyskania jednostek unikniętych emisji w warunkach KGHM”, IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 
11.
RADOVIĆ U., 2002 – Assessment of external costs of power generation in Poland. Part of the IAEA’s Co-ordinated Research Project in „Estimating the external costs associated with electricity generating options in developing countries using simplifie dmethodologies’, ARE S.A.,Warsaw.
 
12.
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2010, ARE SA, Warszawa 2011.
 
13.
STRUPCZEWSKI A., RADOVIĆ U., 2006 – Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Biuletyn Miesięczny PSE Energetyka atomowa, Warszawa.
 
14.
The Costs of CO2 Capture Report, Post-demonstration CCS in the EU. The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plant, 2011.
 
15.
ZAPOROWSKI B., 2012 – Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675