Economic and technical aspects of innovative technology of intelligent network in the process of power system changes
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(1):57–72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study analyzes the economic aspects of smart grid networks as a technological innovation which will aid in the process of economic growth, the maintenance of European energy security, and the issues of environmental protection and climate change. The starting point for discussion is the assertion of necessary changes in the energy network in order to maintain Europe's energy security, economic development, and achievement of the climate package. The main argument is that smart grids provide energy savings and reductions in CO2 emissions, and will increase the energy security of Europe and allow for the implementation of the climate package while satisfying the needs of today's digital economy. The article consists of three parts. The first is an analysis of energy policy in Europe highlighting the most significant factors. The second part deals with discussion on the essence of innovative smart grid solutions and the benefits of electricity generated in the implementation process of the power system. The third part is devoted to analysis of the largest Polish projects revolving around smart grid and smart meter technology. Particular attention is drawn to the low level of knowledge in European society about the subject of smart grids. Surveys indicate a significant need to educate people on this topic via understandable communication channels. This process will enable easier and faster implementation of energy ninnovation and support for ecological processes in Europe. The study was prepared based on existing Polish and English research, direct interviews with experts in the field of smart grids, and analysis of statistical data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne i techniczne aspekty innowacyjnej technologii sieci inteligentnych w procesie zmian działania systemów energetycznych
innowacja, technologia energetyczna, polityka energetyczna
Artykuł ma na celu analizę ekonomicznych aspektów dotyczących wprowadzenia sieci smart grids do gospodarki jako innowacji technologicznej, która będzie służyć procesowi wzrostu ekonomicznego, utrzymania europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz wspomagania ochrony oerodowiska naturalnego i klimatu. Punktem wyjścia rozważań jest twierdzenie o niezbędnych zmianach w działaniu systemów zasilających w celu utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w Europie, rozwoju gospodarczego oraz realizacji założeń pakietu klimatycznego. Powyższy cel opracowania determinuje teza, że inteligentne sieci energetyczne gwarantują wzrost oszczędności energii i redukcję emisji CO2, co podniesie bezpieczeństwo energetyczne Europy, pozwoli na realizację pakietu klimatycznego i zrealizuje potrzeby współczesnej gospodarki cyfrowej. Artykuł obejmuje analizę polityki energetycznej w Europie wraz z najistotniejszymi czynnikami, które tę politykę kształtują, ponadto zajmuje się on rozważaniami nad istotą innowacyjnego rozwiązania inteligentnych sieci energetycznych i korzyściami jakie generuje w procesie implementacji do systemu energetycznego oraz analizą największych polskich projektów, które pozwalają na implementację innowacyjnych technologii energetycznych jakimi są inteligentne sieci i inteligentne liczniki. Szczególną uwagę w poniższym opracowaniu zwracam także na niski poziom wiedzy w zakresie znajomości tematyki inteligentnych sieci wśród społeczeństwa europejskiego. Zebrane informacje znacząco wskazują na potrzebę edukacji ludzi w tym temacie z użyciem zrozumiałych terminów oraz za pomocą odpowiednich kanałów komunikacji. Proces ten umożliwi łatwiejszą i szybszą implementację innowacji energetycznych oraz wsparcie procesów ekologicznych w Europie. Opracowanie zostało oparte na studiach literaturowych polskich i angielskich, bezpośrednich wywiadach ze specjalistami w zakresie tematyki smart grids oraz analizach danych statystycznych. W zakończeniu opracowania znalazły się podstawowe spostrzeżenia i wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań.
 
REFERENCES (15)
1.
BROWN M., McLEAVEY-REVILLE C., 2011 – Driving a resource efficiency Power Generation Sector in Europe. Delta Energy & Environment.
 
2.
EU Energy Trends to 2030 – update 2009, European Commission, 2010.
 
3.
EU Energy and Transport in Figures", European Commission, Statistical Pocketbook, 2010.
 
4.
Eurostat, “Energy, transport and environment indicators 2011”.
 
5.
European Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Smart Grids: from innovation to deployment.” Brussels, 12.4.2011.
 
6.
European Commission, Institute for Energy, “Smart Grid Projects In Europe: lessons learned and current developments, 2011.
 
7.
FELIACHI A., SAYMANSKY J., CHOUDHRY M., SNECKENBERGER J., 2011 – Are all smart grids equal? Journal of Electrical Systems.
 
8.
KOWALAK T., 2011 – Implikacje technologii sieci inteligentnych (smart meters) – inteligentne liczniki i inteligentne sieci – dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Monografie Politechniki Łódzkiej.
 
9.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu energetycznego. Polityka Energetyczna z. 2.
 
10.
MALKO J. 2011 – Dlaczego sieci muszą być inteligentne? Wulkan, 1(18).
 
11.
MALKO J., 2012 – Smart Grids w świetle dokumentu CIGRE. Energia dla Przemysłu.
 
12.
SEDLER B. – Inteligentne sieci energetyczne – jako warunek dla rozwoju zielonej energii. Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk, www.sedler.pl.
 
13.
SZCZERBOWSKI R., CHOMICZ W. (red.), 2012 – Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym. Polityka Energetyczna.
 
14.
CLAUS M., RETZMANN D., SÖRANGR D., UECKER K., 2008 – Solutions for Smart and Super Grids with HVDC and FACTS. CEPSI, Macau.
 
15.
Zpryme Research & Consulting „Smart Grid Insights: Smart Appliances”, 2010.
 
ISSN:1429-6675