Conditions and constraints of Polish energy Policy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):369–391
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fundamental document of the European Commission: European energy policy of 2007 y. presents options available with view to steming the increasing dependency for energy supplies whilist continuing to pursue the environmental goals. Likewise national document: Polish energy policy until year 2030 presents strategy and a series measures to meet with key challenges - prediction and manage demand, diversifying domestic and external energy sources, enhancing the most efficient allocation and use of energy resources, more openess for renewables and security of energy supply. The paper presents a strategic goals of Polish energy policy and its comparison with the European energy regulation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej
sektor energii, strategia, polityka rozwoju, uwarunkowania
Właściwa sektorowi energetyki niestabilna równowaga mechanizmów rynku konkurencyjnego oraz regulacji narodowych i ponadnarodowych została niedawno silnie zakłócona przez konieczność zredefiniowania i wdrożenia nowej polityki energetycznej o priorytecie ograniczania zmian klimatycznych oraz przez destabilizację gospodarki w skali globalnej. Odpowiedzi na te wyzwania poszukuje się w zrewidowaniu poglądów na rolę interwencjonizmu i granic skuteczności rynku. Problem ten odnosi się do wszystkich sektorów infrastrukturalnych, ale w procesach dostosowawczych do nowych realiów gospodarki światowej rolę szczególną odgrywa elektroenergetyka jako "infrastruktura krytyczna" nowoczesnej cywilizacji. W artykule przedstawiono przewidywane kierunki ewolucji polityki energetycznej UE i Polski w świetle ważnych dokumentów unijnych i rządowych.
 
REFERENCES (25)
1.
Ministerstwo Gospodarki; 1995 – Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 1995 r.
 
2.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne Dz. U. nr 54/1997, poz. 348 z dalszymi zmianami.
 
3.
Ministerstwo Gospodarki; 2000 – Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku. Dokument przyjęty przez RM w lutym 2000 r.
 
4.
Ministerstwo Gospodarki; 2002 – Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r. Dokument przyjęty przez RM w kwietniu 2002 r.
 
5.
Ministerstwo Gospodarki; 2005 – Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez RM w styczniu 2005 roku.
 
6.
Ministerstwo Gospodarki; 2008, 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Projekty z 31 lipca 2008 (wersja 1), 4 września 2008 (wersja 2) oraz z 5 marca 2009 (wersja 4).
 
7.
European Commission; 2000 – Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply COM (2002) 769 Final, Brussels 2001.
 
8.
European Commission; 2005 – Report on the Green Paper on Energy: Four years of European Initiatives, Brussels 2005.
 
9.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2006 – Zielona Księga – Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. KOM (2006) 105, Bruksela 2006.
 
10.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2007 – Pakiet energetyczny (The Energy Package), Bruksela, styczeń 2007.
 
11.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2007 – Komunikat Komisji (…) Europejska polityka energetyczna. KOM (2007) 1, Bruksela, styczeń 2007.
 
12.
Rada Europejska; 2007 – Konkluzje prezydencji, Bruksela 09.03.2007.
 
13.
European Commission: Taking action – a plan for Common European Energy Policy, Brussels 2007.
 
14.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2007 – Pakiet liberalizacyjny (The Liberalizational Package), Bruksela, wrzesień 2007.
 
15.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2008 – Pakiet klimatyczny (The Climatic Package), Bruksela, styczeń 2008.
 
16.
Komisja Wspólnot Europejskich; 2007 – Komunikat Komisji […] Ograniczenie globalnych zmian klimatycznych do 2oC KOM (2007) 2, Bruksela, styczeń 2007.
 
17.
Komisja Wspólnot Europejskich, 2008 – Drugi strategiczny przegląd energetyczny – nowe propozycje Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa, Bruksela, listopad 2008.
 
18.
WYCISZKIEWICZ E., 2008 – Biuletyn Polsk. Inst. Międzyn. nr 59 (527), 24.11.2008.
 
19.
Ministerstwo Gospodarki: Wiadomości bieżące – strony internetowe http://www.mg.gov.pl/Wiadomośc....
 
20.
MAJCHRZAK H., 2009: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Mat. Seminarium KPE PAN, Warszawa, 7 maja 2009.
 
21.
Polska Akademia Nauk, 2009: Uchwała nr 2/2009 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 maja 2009 dotycząca strategii badań na rzecz rozwoju energetyki w Polsce, Warszawa 2009.
 
22.
Badania Systemowe „EnergSys”; 2008 – Raport dla PKEE: Raport 2030 – Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski…”, Warszawa, czerwiec 2008.
 
23.
Komitet Problemów Energetyki, 2008: PAN Ekspertyza dla MRR: Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej – rekomendacje dla KPZP. Warszawa, lipiec 2008.
 
24.
Instytut na Rzecz Ekorozwoju 2009: Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Warszawa, kwiecień 2009.
 
25.
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, 2009 Raport Polska 2030 – wyzwania rozwojowe. Warszawa, czerwiec 2009.
 
ISSN:1429-6675