Electric power peak summer demand forecasting for domestic power system
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):355–368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the issue of modelling and forecasting the process of electric power peak summer demand. The conception is presented as suitable for perform long term load forecasts for domestic electric power system in case of having various scenarios of annual energy and peak load demand. The proposed methodology is described and illustrated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowanie zapotrzebowania na letnią moc szczytową krajowego systemu elektroenergetycznego
prognozowanie, elektroenergetyka
W referacie opisano problematykę sporządzania prognoz zapotrzebowania na moc szczytową lata dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w kontekście generowania ich dla długoterminowych scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Koncepcję opisano i zilustrowano.
 
REFERENCES (10)
1.
KOPECKI K., 1958 - Analiza zmienności obciążeń systemów energetycznych w Polsce. Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka Nr 21.
 
2.
DOBRZAŃSKA L, GALLUS E., 1962 - Wykresy obciążeń doby grudniowej i lipcowej polskiego systemu energetycznego. Instytut Energetyki. Nr inw. 2871. Katowice.
 
3.
Praca zbiorowa. Analiza i prognoza obciążeń elektroenergetycznych. WNT. Warszawa 1971.
 
4.
ŁYP J., POPŁAWSKI T., 1995 - Analiza zmienności obciążeń grup taryfowych odbiorców na poziomie zakładów energetycznych. Materiały konferencyjne REE'95. Kazimierz Dolny.
 
5.
ŁYP J., 1995 - Analiza zmienności obciążeń w systemach lokalnych. Materiały konferencyjne APE'95. Gdańsk-Jurata.
 
6.
ŁYP J., 2000 - Metodyka analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych systemów lokalnych. Praca doktorska. Częstochowa.
 
7.
Praca zbiorowa pod redakcją I. Dobrzańskiej. Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 2002.
 
8.
McLAlN D.H., 1974 - Drawing contours from arbitrary data points. Computer Journal 17 318-324.
 
9.
Agencja Rynku Energii S.A. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię dla Polski do 2030 roku. Warszawa, luty 2009.
 
10.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., ŁYP J., 2009 - Długoterminowa prognoza mocy szczytowej dla KSE. Referat zgłoszony na XXIII Konferencję Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej. Zakopane.
 
ISSN:1429-6675